Södervärn utvecklas

28 juli 2020

Stadsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen för kvarteret Virket vid Södervärns busstation i Malmö. Södervärn är sedan tidigt 1900-tal en knutpunkt för resande och i dag en av Malmös viktigaste nav för kollektivtrafiken. Intentionen är att förtäta med offentlig och privat service och på så sätt skapa en mer levande och estetiskt tilltalande miljö intill stationen. Planen omfattar bland annat gymnasie- och vuxenutbildning, patienthotell, butiker och kulturverksamhet.

södervärn.jpg
Södervärn utvecklas. Bild: Space Arkitekter AB.

I dag är delen närmast busstationen obebyggd och utmed fastighetsgränsen löper ett plank. Planen innebär en ny byggnad som utgör en ny framsida mot busstationen. Tanken är att skapa en sluten kvartersstruktur med en gemensam skyddad utomhusgård med verksamheter som kan ge sociala mervärden till platsen.

Södervärn kommer förhoppningsvis att upplevas som både tryggare och snyggare.

Genom att blanda olika typer av verksamheter som ges gemensamma ytor i bottenvåningen och på gården skapar liv och rörelse i området. Publika, icke-kommersiella verksamheter i bottenplan såsom till exempel ett bibliotek kan bidra till att miljön kring stationen upplevs som mer trygg.

Planen möjliggör en gemensam öppen inomhusyta med sittmöjligheter, öppna studierum och en restaurangdel. Ovanpå planeras en för hela kvarteret gemensam utomhusgård med sittplatser och grönska.

Planområdet är beläget precis i utkanten av sjukhusområdet och kan bidra till utvecklingen av detta genom verksamheter och servicefunktioner som är till nytta för sjukhuset som till exempel patienthotell, möjligheter till utbildning inom vårdsektorn och lättare form av vård.

– Södervärn är en plats som kanske många förknippar med rörelse och att vara på väg. Nu blir det ett tillfälle att stanna upp och ta del av en central plats i Malmö på ett nytt sätt med mötesplatser och verksamheter som är öppna för alla. Södervärn kommer förhoppningsvis att upplevas som både tryggare och snyggare, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det här är en mycket bra plan som ger möjlighet för väldigt angelägen samhällsservice med både vård och patienthotell. Genom smarta lösningar skapas också utrymmen för grönska, vilket verkligen är välkommet för de som kommer att vistas där, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.