Så många stressar på risknivå

31 maj 2022

I rapporten ”Stress i arbetslivet 2022” baserad på 14 000 medarbetare över hela landet har Falck Previa fördjupat sig i hur stressen ser ut på Sveriges arbetsplatser. Omkring var tredje medarbetare upplever stress på hög nivå eller risknivå. Kvinnor upplever till viss del mer stress än män, likaså upplever chefer mer stress än de som inte är chefer. Tydligt är även att stressade medarbetare upplever sig vara mer lättretliga.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

- Känner man att stressen är för stor ska man dra i handbromsen. Även om arbetsgivaren har gett förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö kan stress göra det svårt att få till återhämtningen. Då måste vi stanna upp och hitta strategier för vår egen stresshantering, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck Previa.

Omkring var tredje medarbetare upplever stressnivåer som är i riskzonen.

- Vi har följt stressmönster i många år, och att omkring en tredjedel känner sig stressade är en siffra som om man ser till helhetspopulationen varit relativt konstant över tid. Genom att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete som möjliggör regelbunden dialog kan tecken och signaler uppmärksammas. Det behöver utmynna i konkreta beteenden för att åstadkomma en hållbar organisation, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Falck Previa.

Vad gäller könsskillnader i stressnivåer visar kvinnor upp högre upplevd stress än män.

- I de allra flesta undersökningar som görs visar det sig att kvinnor upplever mer stress än män. Vi vet även att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet än män. Här krävs att så många som möjligt agerar för en mer inkluderande och jämställd vardag såväl på arbetsplatser som i våra hem, säger Lena-Karin Allinger.

Det är ungefär lika många chefer med underställd personal som medarbetare utan chefsansvar som befinner sig under hög stress, däremot är andelen chefer med underställd personal som är i riskzonen något högre än för medarbetare utan chefsansvar.

- Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare. Många chefer har idag stora utmaningar att vara en närvarande chef. Stora medarbetargrupper och en hög administrativ börda är organisatoriska förutsättningar som kan behöva ses över, säger Lena-Karin Allinger.

Stressade medarbetare upplever både att de har svårt att koppla av och att de är lättretliga i kraftigt högre utsträckning än de som inte är stressade.

- Som arbetsgivare är det viktigt att hålla koll på medarbetare som uppenbart visar tecken på att de inte beter sig som de brukar. Chefer behöver ha regelbundna avstämningar med sina medarbetare och diskutera om det finns saker i arbetssituationen som man mår bättre eller sämre av och fokusera på det medarbetare vill ha mer av, säger Åsa Miemois.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.