Nyförvärv i Trollhättan och Skövde

25 oktober 2022

Götenehus Group har tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan. Genom förvärven fortsätter koncernen att växa inom affärsområdet Fastighetsutveckling. Köpeskillingen för fastighetsbolagen är 130 mkr. Säljare är EHF Holding AB och tillträde sker preliminärt den 8 november 2022.

Bild: Götenehus
Bild: Götenehus

Fastigheterna ligger i strategiskt mycket attraktiva och centrala lägen i tillväxtorterna Trollhättan och Skövde. Total uthyrningsbar yta överstiger 24 000 kvadratmeter. Hyresgästerna utgörs främst av kontor, handel och biograf. Därutöver finns cirka 950 parkeringsplatser och fastigheterna har också utvecklingsmöjligheter för framtida bostadsbyggnation om 20 000 BTA. Det underliggande fastighetsvärdet är 530 mkr och baseras på 6,1 procents direktavkastning. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 95 procent och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är 3,1 år. Driftnettot beräknas uppgå till drygt 30 mkr på årsbasis.

Tillsammans med befintligt fastighetsinnehav samt det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden utgör de nu aktuella fastigheterna grunden för fortsatt utveckling av affärsområdet.

- Förvärven är ytterligare ett steg i vår satsning på Fastighetsutveckling. Affärerna tillför bolaget ett stabilt kassaflöde, ökad intjäning och gör också koncernen som helhet mindre känslig för konjunktursvängningar. Fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen och har en mycket bra hyresgäststruktur med många stabila och långsiktiga hyresgäster. Att fastigheterna också har utvecklingsmöjligheter för bostäder ger positiva synergier med våra övriga affärsområden, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group.

Säljare är Erik Hemberg som sedan 2013 också är huvudägare i Götenehus Group genom EHF AB.

- Affären breddar och stärker Götenehus Group över konjunkturcykeln. Fastigheterna gör större affärsnytta i Götenehus Group eftersom bolaget kan både bygga, utveckla och äga samma fastighet på lång sikt. Mer förvaltning ger jämnare och högre intäkter samt stabilare verksamhet för alla medarbetare och aktieägare, säger Erik Hemberg.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.