Nomad Inn i Göteborg vandrar vidare

8 december 2017

Nomad Inn erbjuder coworking-ytor som flyttar mellan olika tillfälligt tomma lokaler. Det som startade som en idé och en pilotstudie inom ett examensarbete drivs nu vidare. Just nu i lokaler på Norra Ågatan 10 B i Göteborg.

Nomad Inn.jpg

Föreningen GapActors startade hösten 2015 Nomad Inn i Göteborg. Idén om nomadiserande, mobila coworking-ytor, som flyttar mellan olika tillfälligt tomma lokaler, föddes inom ett examensarbete på masterprogrammet Design för hållbar utveckling på Chalmers arkitektur under våren 2015. Anna Gustafsson och Sofia Park ville utreda hur vårt samhälle kan hushålla bättre med de fysiska resurser vi har och tittade på strategier för hur olika typer av lokaler i staden skulle kunna nyttjas bättre och komma fler till gagn. Efter examen startade de, tillsammans med en tredje arkitekt Klara Mörk, upp föreningen GapActors som ett sätt att kunna arbeta med strategiska utvecklingsprojekt inom hållbarhet och samhällsbyggnad, såsom till exempel Nomad Inn.

I samarbete med Higab

Projektet genomfördes i samarbete med den kommunala fastighetsägaren Higab som upplät några av sina vakanta lokaler. Eftersom varje lokal tas i besittning under relativt kort tid måste Nomad Inn förhålla sig till lokalernas befintliga skick och installationer. Att undersöka lösningar för hur man ändå löser ljus, akustik och en bra atmosfär utan att göra åverkan på lokalen blev därför viktigt under piloten. Pilotstudien pågick till och med mars i år och genomfördes med ekonomiskt stöd från Chalmers innovationskontor väst. Men precis som initiativtagarna hoppades drivs nu idén vidare.

Drivs nu vidare Från starten på Skeppsbron 4 har verksamheten suttit på adresser som Södra Viktoriagatan 44 A och Nordhemsgatan/ Fjärde Långgatan. I dag huserar Nomad Inn i tillfälliga lokaler på Norra Ågatan 10 B fram tills den siste mars nästa år, med Maikol Petersen vid rodret.

- Jag hyrde själv bord av GapActors då jag tyckte det hade blivit svårare att med disciplin jobba hemifrån. Så när det var dags att ta klivet och “flytta hemifrån” med min verksamhet tyckte jag Nomad Inn lät som ett givet koncept. Att nyttja kontorslokaler som står tomma lät genialiskt för mig som sedan tidigare gillat konceptet med pop up-butiker. Vi fick tidigt höra att detta var ett pilotprojekt och att det inte skulle drivas vidare fr o m april, något jag tyckte var synd. Ett ställe som Nomad Inn, i den här prisklassen, anser jag är något som bör finnas i varje storstad så att små företag kan växa. Så nyfiken på att testa något nytt i mitt liv beslutade jag mig för att driva vidare Nomad Inn och försöka bygga upp en community av frilansare och småföretagare som hjälper varandra att accelerera framåt med sina verksamheter.

Fördelar för fastighetsägarna

I Gap Actors rapport listar man flera fördelar med tillfällig uthyrning av tomma lokaler. Och det är inte bara hyresgästerna som tjänar på konceptet. Även fastighetsägarna har en hel del att vinna.

Hållbarhet

– Allt fler verksamheter arbetar mer eller mindre aktivt med hållbarhet idag. Inom fastighetsvärlden ligger ett naturligt fokus på energieffektivisering. Det finns dock också ett intresse av att minska antalet vakanta lokaler ur ett resursanvändningsperspektiv, och möjligheten att göra det genom att samtidigt bereda plats i den centrala staden för grupper som annars har svårt att konkurrera ekonomiskt skapar också en social dimension. Systematiskt upplåtande av vakanta lokaler kan också vara en strategi för offentlig sektor att gynna kulturliv, integration och företagande.

Gott intryck/tillsyn

– Tomma lokaler ger ett tråkigt intryck som kan smitta av sig på omgivningen. Detta är en stark orsakt till att många centrumbolag kontaktar pop up-butiker för att fylla tillfälligt tomma affärsbutiker. I vissa områden kan dessutom en tom lokal innebära en ökad risk för inbrott eller skadegörelse. Att tillfälliga verksamheter kan se till lokalen kan vara en stark motivation.

Intäkter

– Ekonomiska incitament är starka drivkrafter. De är dock som störst när en hyresgäst betalar för yta de inte använder och därför vill samutnyttja eller hyra ut i andra hand. En vakant lokal innebär en kostnad för fastighetsägaren men ersättningen från en tillfällig hyresgäst under en kort tid blir ofta marginell i sammanhanget.

PR

– Genom att associeras med intressanta verksamheter, fenomen eller platser kan den egna verksamheten gynnas på olika sätt och även få olika typer av publicitet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.