Malmö om 30 år

17 maj 2022

Ett förslag till ny översiktsplan för Malmö har tagits fram i bred enighet mellan partierna. Nyligen har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att skicka den till kommunstyrelsen för beslut om granskning och remiss.

malmö_webben.jpg
Bild: Malmö Stad

Översiktsplanen innehåller långsiktiga och övergripande visioner för Malmös framtid. I fokus för stadens utveckling står social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Malmö ska fortsatt vara en regional motor för grön tillväxt och sysselsättning, och vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Planen tar avstamp i dagens Malmö och sträcker sig 30 år framåt i tiden.

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är fortsatt självklara mål för Malmös utveckling. I takt med att staden växer tas det höjd för 100 000 fler Malmöbor, 50 000 nya bostäder och 60 000 fler arbetstillfällen under de kommande decennierna. Det måste ske på ett hållbart sätt. Malmö ska främst växa genom förtätning innan för Yttre Ringvägen och utbyggnader ska främst ske i kollektivtrafiknära lägen. Den nya översiktsplanen öppnar upp för höga hus i fler områden än i dag. I Jägersro planeras det för nya bostäder och naturområden, liksom i Husie. I andra områden, som till exempel Sofielunds industriområde, säkerställs möjlighet till kultur- och industriverksamhet.

Kapacitetsstark kollektivtrafik i kombination med en utvecklad Metro till Köpenhamn som möjliggör ökad sysselsättning bidrar till en regional motor för näringslivet i Öresundsregionen och möjligheter till kultur och fritid. Malmö är möjligheternas stad.

I översiktsplanen säkras utbyggnaden av stråk för kollektivtrafik. Öresundsmetron är prioriterad, Centralstationen pekas ut som en av metrons stationer liksom platser i Västra hamnen som är vägen in i Malmö från Köpenhamn. Lämpliga stationslägen och sträckningar vidare in i Malmö utreds. Kollektivtrafiken är grundläggande för att knyta ihop regionen och för att Malmö ska fortsätta vara Skånes viktigaste motor för grön tillväxt och sysselsättning.


– Översiktsplanen är våra övergripande visioner för framtidens Malmö och bygger på en bred överenskommelse mellan partierna. Det är så vi tar ansvar och säkrar stadens långsiktiga utveckling. Att Malmö fortsatt ska växa hållbart är självklart för oss, oavsett hur staden tar form i detalj i framtiden, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är glädjande att vi går fram med ett förslag till en Översiktsplan som möter morgondagens behov av utveckling för Malmös framtid. Kapacitetsstark kollektivtrafik i kombination med en utvecklad Metro till Köpenhamn som möjliggör ökad sysselsättning bidrar till en regional motor för näringslivet i Öresundsregionen och möjligheter till kultur och fritid. Malmö är möjligheternas stad, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

– Malmö ska vara en grön, tät och blandad stad som det är lätt att trivas i. Den övergripande inriktningen har vi i Miljöpartiet drivit på för under många år, och även i arbetet med översiktsplanen. Vi vill utveckla Malmö till en stad som är bättre både för Malmöborna, för klimatet, och för växter och djur. Därför är vi stolta över att översiktsplanen nu tar ställning för att Malmö ska förbättra den biologiska mångfalden, bevara åkermarken och gå fram med fler klimatåtgärder, samtidigt som vi bygger en mer socialt rättvis stad, säger Mårten Espmarker (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

– Det är viktigt att Malmö växer på ett hållbart sätt, och vi är glada att kunna bidra till att vi, för första gången, ökar skyddet av åkermarken. Genom att bygga högre och tätare i till exempel Nyhamnen kan vi växa utan att bygga bort Europas bästa åkermark, som är viktig både för miljön och för att vi ska kunna minska vårt beroende av importerad mat, säger Martin Molin (C), stadsbyggnadsnämndens andre vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.