I spåren av ökade elkostnader

6 december 2022

Höga elpriser påverkar företagens lönsamhet och affärsplaner. Mest drabbade är industriföretagen, där hälften uppger att lönsamheten försämrats i år. Nära fyra av tio industriföretag uppger också att de kompenserar de högre elkostnaderna med att höja sina priser mot kund. Det visar en undersökning som Swedbank/Silf gjort bland de inköpschefer som ingår i Inköpschefsindex (PMI).

De höga elpriserna påverkar även företagens affärsplaner. Sju av tio industriföretag anser att det försvårar företagets planer, i tjänstebranschen uppger sex av tio företag det samma.

Inom industrin kan det krävas större investeringar för att energieffektivisera.

─ Höga elpriser har stor påverkan på företagen med risk för att nyinvesteringar och nyanställningar skjuts på framtiden. Det är också en väckarklocka om behovet att se över företagets elförbrukning och energieffektivisera. Ansvaret för att skapa långsiktiga spelregler på energimarknaden vilar dock tungt på politikerna, säger Jörgen Kennemar seniorekonom på Swedbank.

Var fjärde tjänsteföretag energieffektiviserar

Hur företagen hanterar de stigande elpriserna varierar mellan företag och branscher. Förutom att höja priserna mot kund ser många företag också över elavtal och prissäkringar. Var fjärde tjänsteföretag och var tionde industriföretag arbetar med att öka energieffektiviseringen. Ett av tio företag, med tonvikt på industribranschen, planerar för investeringar i förnybar elproduktion.


─ Tjänsteföretag kan i många fall göra ganska enkla åtgärder för att minska energiförbrukningen, som att sänka temperaturen eller minska belysningen. Inom industrin kan det dock krävas större investeringar för att energieffektivisera, säger Jörgen Kennemar.

Utrymmet för ytterligare effektiviseringar inom industrin kan dock vara begränsat. En svagare konjunktur och osäkerhet kring det framtida elpriset kan dessutom stå i vägen för den typen av investeringar.

Oförändrade produktionsplaner

De höga elpriserna har inte medfört att företagen har minskat produktionen.

− I vissa elintensiva branscher är det inte möjligt att tillfälligt stänga ned produktionen, det skulle innebära stora kostnader att starta upp produktionen igen. För andra företag kan det vara möjligt att förflytta delar av produktionen till tidpunkter på dygnet när elpriset är lägre, säger Jörgen Kennemar.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.