Hushållen är avvaktande

16 december 2022

Handeln påverkas i stor utsträckning när konkurrensen om hushållens pengar ökar. 2023 förväntas bli det tuffaste året i den nedåtgående konjunkturcykeln. Detaljhandelsförsäljningen mätt i fasta priser förväntas minska med 4 procent under 2023. Handlarna påverkas ekonomiskt från två håll. Dels av konsumenter med en mindre plånbok, dels av att det kommer att bli dyrare att driva butik.

- Prognoserna för detaljhandeln pekar mot fortsatt tillväxt i löpande priser till och med 2024, inledningsvis drivet av prisökningar i dagligvaruhandeln. I sällanköpsvaruhandeln förväntas försäljningen minska under 2023 och stanna på den nivån under 2024. För företagen kommer ökade kostnader att påverka resultatet negativt samtidigt som kunderna förväntas spendera mindre, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

För företagen kommer ökade kostnader att påverka resultatet negativt samtidigt som kunderna förväntas spendera mindre.

Effekterna av pandemin och Rysslands krig i Ukraina följer med in i 2023. För hushållen runt om i Europa kommer andelen som fryser i vinter att öka som en följd av omvärldsläget. I november bröts nedgången i hushållens syn på den egna ekonomin. Uppgången är troligen tillfällig då elräkningen blev mindre till följd av en period med varmare väder.

Prognosen för detaljhandeln står fast på 4,5 procent för 2022 i löpande priser. Prognosen för 2023 sänks till 1,0 från 3,0 och utvecklingen 2024 prognostiseras till 0,5 procent. Under 2023 förväntas tillväxten även fortsatt vara driven av prisökningar i dagligvaruhandeln. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln är negativ under 2023 även i löpande priser.


- Hushållens avvaktande inställning till konsumtion blir som mest påtaglig nu under de kommande månaderna. Försäljningsutvecklingen förväntas minska mest i kapitalintensiva branscher kopplade till hemmet där räntehöjningar får störst effekt på konsumtionen, exempelvis byggvaruhandeln, möbel- och heminredningshandeln och elektronikhandeln. För handeln gäller det att följa konsumenten och marknadsutvecklingen noga, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

För svensk ekonomi som helhet justeras BNP-prognosen för innevarande år svagt uppåt. Prognosen för 2023 revideras ned till -0,5 procent till följd av minskad investeringstakt i ekonomin och en avkyld hushållskonsumtion.

Källa: HUI

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.