Hållbarhet värderas högt

20 oktober 2020

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q3 med temat hållbarhet som värdefrämjande faktor. Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart, där både cykliskt ekonomiska och strukturella beteendemässiga förändringar påverkar efterfrågan på kontorslokaler världen över och så till viss del även i Sverige. I detta läge ligger det i investerares intresse att säkerställa en produkt som efterfrågas av både hyresgäster och även finansiärer på marknaden.

hus.jpg
Bild: Pixabay

Anders Elvinsson – Head of Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger;

- Den stora osäkerheten som råder kring framtidens arbetssätt och behovet av kontorsytor från hyresgästernas sida har i viss mån paralyserat marknaden och resulterat i endast ett fåtal nytecknade hyreskontrakt under det tredje kvartalet. Även investerarna följer denna utveckling noga och har därför i nuläget i flera fall svårt att bedöma och motivera framtida driftnetton. Osäkerhet bör överlag leda till en riskpremie men i det lågränteklimat vi nu befinner oss i så ter sig fastigheter som ett allt mer attraktivt tillgångsslag - varför prime yield i samtliga städer bedöms oförändrade.

Vi ser i dagsläget att större globala hyresgäster i många fall lägger större fokus på byggnader och lokalalternativ som kan påvisa någon form av hållbarhetsklassning.

Under det tredje kvartalet ser Cushman & Wakefield att prime yielder har legat stabilt, topphyrorna bedöms däremot ha sjunkit något i Stockholm (från 8 000 till 7 900 kr/kvm). I Göteborg och Malmö bedöms hyrorna fortsatt ligga stabilt under perioden. Trots att andelen kontorsytor på marknaden har ökat, med ett högre tillskott av ytor tillgängliga för andrahandsuthyrningar, ligger vakansgraden stabilt för Stockholm CBD på 3,5% och Göteborg på 4%. I Malmö har till och med vakansen sjunkit något från föregående kvartal till 6% (tidigare 6,5%).

Ökat intresse

Cushman & Wakefield arbetar brett med både investerare och hyresgäster, vilket möjliggör att fånga upp tendenser utifrån alla intressenters perspektiv. Hållbarhetsfrågan har länge varit en faktor att ta hänsyn till på den svenska fastighetsmarknaden. Nu börjar också fler positiva effekter av att värna om miljöfrågor noteras genom ett ökat intresse för frågorna, både ur hyresgästens och finansmarknadens perspektiv. Investerare med en tydlig och dokumenterad miljöstrategi har möjlighet att attrahera de bästa globala hyresgästerna, som i många fall väljer bort lokaler utan dokumenterade hållbarhetsklassificeringar. Dessutom erbjuder banker gynnsamma villkor för traditionella banklån och även obligationsmarknaden premierar underliggande tillgångar med miljöklassificering. Gröna obligationer, med miljöklassificerade underliggande fastigheter eller projekt för positiv miljö- eller klimatpåverkan, är för närvarande av stort intresse för fondförvaltare världen över.

Bob Gustafsson – Head of Tenant Representation på Cushman & Wakefield säger;

- Vi ser i dagsläget att större globala hyresgäster i många fall lägger större fokus på byggnader och lokalalternativ som kan påvisa någon form av hållbarhetsklassning. Vilken typ av miljöklassning byggnaden har spelar i dagsläget inte så stor roll, bara att det finns en. För svenska kontorshyresgäster har däremot frågan ännu inte fått lika stor uppmärksamhet.

Hållbarhet är framtiden

Andra fördelar omfattar även att locka den idealistiska millenniegenerationen som framtida anställda men viktigast av allt – potentiellt högre fastighetsvärden. Resultaten av nyligen genomförda studier som gjorts i samarbete med Cushman & Wakefields team i Sverige indikerar ett premiumvärde för fastigheter med miljöcertifieringar. Investerare vilka fokuserar på hållbarhetsfrågor kan därmed attrahera fler hyresgäster och förvänta sig en mer fördelaktig finansiering, frågan reducerar därmed risken. Fokus på hållbarhet ses även redan av investerare som ett sätt att framtidssäkra portföljen.

Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield säger;

- Kontorsmarknaden påverkas i nuläget olika i olika delar av världen och än så länge ser Sverige ut att klara sig väl, mycket på grund av en låg vakansgrad generellt vid ingången av krisen samt att det är ovanligt att nya kontorsprojekt byggs på ren spekulation. Därav har vi här lyxen att bredda blicken och förbereda oss för nya utmaningar, bland annat ökad reglering från EU avseende klimatfrågan, vilken indirekt kan komma att påverka både finansmarknaden och investeringsbeslut framgent.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.