Framtidens kontor i Örebro

5 januari 2021

I området vid resecentrum har Örebroporten nyligen tagit ett investeringsbeslut att bygga ett kontorshus på fastigheten Kexfabriken 2. Tillsammans med Örebroporten har White Arkitekter skapat toppmoderna och hållbara kontor, anpassade efter dagens och morgondagens arbetssätt.

Bild: White Arkitekter
Bild: White Arkitekter

Samtidigt som byggnaden ”skräddarsys” efter hyresgästen Statistiska Centralbyråns behov och önskemål så är det en i grunden generell och flexibel kontorsbyggnad som kommer att kunna leva över tid med varierat innehåll och antal kontorshyresgäster.

Byggnaden i sig kommer att bli ett landmärke med hög arkitektonisk klass.

– Tillsammans med Örebroporten skapar vi moderna kontorslokaler där hyresgästerna trivs och där stor hänsyn tas till miljön. Byggnaden kommer därför att certifieras minst enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Certifieringssystemet tar hänsyn till och ställer krav på byggnadens energiåtgång, inomhusmiljö och byggmaterial. Genom noggrann kontroll av huset säkerställs att byggnaden är bra för både hyresgäster och miljö, säger Anders Ejdeholt.

På taket till Kexfabriken 2, precis som Källeruds Park, placeras solceller som förser byggnaden med el. Takytor förses även med växtlighet som valts utifrån att stödja platsens biologiska mångfald och pollinering. Växtligheten ger en naturlig kylning till solcellerna. Örebroporten har länge arbetat med att sänka energiåtgången i beståndet. Och för White är det självklart att bidra till det arbetet.

SCB:s val av nytt kontor är tänkt att stödja hållbart resande. En trivsam gång- och cykelväg från närliggande resecentrum anläggs och parkeringsplatser för både bilar och elcyklar förses med laddstolpar.

– Med kommunens arbete med att förvandla Östra Bangatan till en stadsgata i kombination med övrig planerad bebyggelse bidrar Kexfabriken 2 till att utveckla området till ett attraktivt kontorsläge. Och inte minst till att säkra SCB:s val av Örebro som lokalisering, säger Anders Edjeholt.

Även vad gäller utformningen av utemiljön skapas lösningar som är miljömässigt hållbara. Det innebär minskade hårdgjorda ytor och att utrymme skapas för växtlighet. Markparkering bekläds med armerat gräs och förses med träd som bidrar till grönska. Mot söder kommer det att skapas en multifunktionell grönyta där människan kan finna lugn och ro och till exempel äta medhavd lunch när vädret tillåter samtidigt som ytan stärker det lokala ekosystemet. Även den yttre miljön utformas av oss på White. Och byggnaden i sig kommer att bli ett landmärke med hög arkitektonisk klass.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.