”En föregångare inom samhällsutveckling”

7 februari 2020

Uppsala jobbar mot en översiktsplan som sträcker sig till 2050. I den utformas bland annat planen att göra fyra stadsnoder där bostäder blandas med arbetsplatser, service och parker. Sex frågor till Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Uppsala - Puff 3.jpg
Foto: Uppsala kommun och Tengbom

Översiktsplanen 2016 sträcker sig fram till 2050, kan du berätta på ett generellt plan vad den inkluderar?

– År 2050...

...är Uppsala uppbyggt kring noder och stråk. Många människor har nära till mycket och till varandra – i vardagen och till en stor arbetsmarknad. Både landsbygden, tätorterna och staden kopplas samman med stråk för snabb kollektivtrafik. Det är lätt att byta mellan färdmedel och att gå och cykla. De allra flesta som bor i staden behöver inte egen bil för att klara vardagen. När vi koncentrerar bostäder, arbetsplatser och service i stråk och noder kan vi lämna andra platser rofyllda och obebyggda, så som stora grönområden och parker.

… är Uppsala en femkärnig stad. Kommunens centrum är fortfarande innerstaden och den kompletteras 2050 med fyra stadsnoder. I dessa stadsnoder blandas bostäder med arbetsplatser, service och parker. Gränby, Gottsunda-Ultuna, Börjetull och Bergsbrunna bildar tillsammans med innerstaden den femkärniga staden. En sammanhängande stadsbygd med blandstad binder samman noderna, särskilt längs de livfulla stadsstråken

…har Uppsala en levande landsbygd och många tätorter. Det finns goda förutsättningar för landsbygdsnäringar att utvecklas. Landsbygden har en viktig roll för energi- och matförsörjningen och för att sluta kretsloppen, både lokalt och i ett större perspektiv. Nya bostäder och arbetsplatser finns framför allt i tätorter med bra kollektivtrafik. Det i sin tur förstärker underlaget för service. Det bidrar till ett bra liv både på landsbygden och i kommunens många tätorter.

…har Uppsala en sammankopplad grönstruktur och rent vatten. Parker, naturområden och vattendrag hänger samman. Fler kan njuta av naturen och det blir lättare att både dra nytta av ekosystemtjänster och värna den biologiska mångfalden. Vattnet i sjöar och åar är rent och grundvatten i Uppsalaåsen är skyddat för framtida generationer.

… hänger våra system för avfall, el, vatten, avlopp och värme ihop. De storskaliga tekniska försörjningssystemen samspelar med lokala system. Nät och anläggningar är mer integrerade än idag. Särskilt goda möjligheter att arbeta med nya integrerade lösningar finns i de fyra stadsnoderna och andra större nya bebyggelseområden.


Gränbystaden har utvecklats mycket de senaste åren, vad betyder det för Uppsala?

– Gränby är en av Uppsalas ”stadsnoder”. Varje stadsnod profilerar sig efter sina förutsättningar, Gränby utvecklas med utgångspunkt i den verksamhetsprofil som redan finns där och kompletteras med bostäder så att det tidigare externa handels- och idrottscentrumet integreras mer i den omgivande stadsbygden. Målbilden med stadsnoderna är att de ska utvecklas som levande centrumområden med både regionen, kommunen, staden och närområdet som upptagningsområde. Långsiktigt ska stadsnoderna komplettera och avlasta innerstaden. De ska utgöra starka knutpunkter för kollektivtrafiken och utvecklas mot en koncentrerad mångfald av näringsliv, samhällsservice, bostäder och kvalitativa friytor. Stadsnoderna ska utvecklas som entréer till staden, där platsernas roll och funktion som lättillgänglig regional och lokal målpunkt ska tas tillvara och stärkas.

Vilka är de största utmaningarna i ert stadsutvecklingsarbete?

– Säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med ekonomin i balans. Uppsala står inför en snabb expansion. En utmaning består i att bygga ut den kommunala verksamheten, infrastrukturen och bostadsbeståndet i takt med att befolkningen växer. För att säkra en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad och klara finansieringen krävs god ekonomisk hushållning, stärkt fokus på näringslivstillväxt, planering och samverkan såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer.

– Säkra en fullgod bostadsförsörjning som omfattar alla. Det råder obalans mellan hushållens ekonomiska förutsättningar och prisbilden i bostadsutbudet i kommunen. Det finns därför behov av ett utökat utbud av boendeformer i kommunen och fler bostäder med lägre boendekostnader i såväl nyproduktion, vid ombyggnation som i befintligt bestånd. Kommunen behöver genom sin planeringsverksamhet och markpolitik, sina bolag och genom samverkan med andra aktörer, säkerställa att så sker. Detsamma gäller kvarboende vid ombyggnation.


Det ska finnas goda möjligheter att bo, verka och uppleva såväl på landsbygden som i de prioriterade tätorterna och i olika delar av staden.


– Öka attraktiviteten i hela Uppsala. Hög lokal och regional tillgänglighet är viktigt för attraktiviteten. Få kommuner kan erbjuda en sådan stor variation av livsmiljöer som Uppsala. Detta behöver tas tillvara. Det ska finnas goda möjligheter att bo, verka och uppleva såväl på landsbygden som i de prioriterade tätorterna och i olika delar av staden. Kommunen behöver prioritera utvecklingen av bostadsbyggande, näringslivsutveckling, service, kollektivtrafik och infrastruktur med hög kvalitet till platser med goda förutsättningar. Skapa en flexibel och dynamisk bebyggd miljö. Samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen skapar såväl nya möjligheter som nya utmaningar. Multifunktionalitet tillsammans med digitaliseringens möjligheter har en stor betydelse. Kommunen behöver i sin planering och förvaltning säkerställa en hållbar bebyggd miljö som har en hög flexibilitet i förhållande till framtida förändrings- och utvecklingsbehov.


Vilka är de viktigaste frågorna i planerna framåt?

– Att genomföra ”Uppsalapaketet” (avtal med staten och regionen) med 33 000 nya bostäder, två nya spår på ostkustbanan, ny tågstation och stadsnod vid Bergsbrunna, ny trafikplats på E4, spårväg i två linjer och en förnyad centralstation inklusive dess närområde med stora potentialer för kommersiell fastighetsutveckling. Detta samtidigt som vi håller tempo i övriga pågående samhällsbyggnadsprojekt samt förstärker kvaliteter i befintliga miljöer.

Hur vill ni att er stad ska uppfattas i framtiden?

– Drivande kraft i världen: Uppsala 2050: Kommunens starka kunskaps- och innovationsmiljöer bidrar till lösningar på globala samhällsutmaningar och drar till sig kompetenser, investeringar och företag från hela världen. Uppsala erbjuder livsmiljöer som ger möjligheter för människor att utvecklas och här skapas tjänster, produkter och arbetstillfällen för framtiden. Kommunens tillgänglighet, närhet och historiska arv är styrkor som används och förstärks. Uppsala är den nordliga noden i huvudstadsregionen som drar nytta av och bidrar till attraktivitet och utveckling.

Kommun för alla: Uppsala är fysiskt och socialt sammanhållet, jämlikt, jämställt och öppet. Fysiska strukturer främjar kulturskapande och demokratiskt engagemang. Inkludering, medskapande och delaktighet är självklara inslag i samhällsutvecklingen. Det stärker områdens lokala identiteter liksom människors ansvar och tilltro till varandra och till samhället. Bebyggelse-, transport- och grönstruktur är inbjudande och trygga. De bidrar till möten mellan människor och till vistelse och rörelse utan barriärer.


Uppsala erbjuder livsmiljöer som ger möjligheter för människor att utvecklas och här skapas tjänster, produkter och arbetstillfällen för framtiden.


Plats för de goda liven: Det är lätt att tillgodogöra sig och bidra till samhällets kvaliteter – både i vardagen, i arbetslivet och för Uppsalas näringsliv. Det offentliga rummet och boendemiljöer ger möjlighet till möten, rekreation och inspirerande upplevelser för boende och besökare. Bebyggelse, rörelsestråk och lokalisering av mål- och mötespunkter främjar trygghet, närhet och ett enklare vardagsliv för människor i olika åldrar och med olika livsstilar.

Föregångare i ansvarsfull samhällsutveckling: Uppsala är föregångare i en samhällsutveckling som bidrar till global miljö- och klimatåterhämtning. Väl utvecklade samarbeten och kompetens är en viktig framgångsfaktor i samhällsutvecklingen och exporten av produkter och tjänster.

Resurseffektiva och långsiktigt uthålliga samhällslösningar värnar den lokala såväl som den globala miljön och leder till att vi lever i balans med planetens resurser. Detta bidrar till Uppsalas attraktivitet, människors goda hälsa och säkerhet.


Vilka aktörer är viktiga att ha med på tåget i arbetet framåt och varför?

– På den privata sidan är särskilt viktiga samarbetspartners samhällsbyggnadsaktörer med tydlig hållbarhets- och innovationsinriktning. Därutöver särskilt aktörer med finansiell styrka som kan bidra i de omfattande infrastrukturprojekt som står för dörren. På den offentliga sidan behöver samarbetena med regionen och staten i olika skepnader fördjupas avseende samhällsbyggandet så att förmågan ökar till att driva gemensamma projekt, eller att underlätta regionalt/nationellt betydelsefulla sådana. Det gäller även i det storregionala samarbetet i Stockholm-Mälarregionen.

– Den snabba utvecklingstakten gör det även extra angeläget att Uppsala kommun är föregångare med välinformerade och delaktiga invånare och verksamhetsutövare som förstår hur beslut fattas och hur de har möjlighet att påverka. Utvecklingen av nya stadsdelar behöver inbjuda till engagemang och ansvarstagande i lokalsamhällets angelägenheter. Lokala platsidentiteter stärker lokalsamhället och bidrar till levande miljöer, sammanhang, variation och tillhörighet. Medskapande främjas med särskilt fokus på barn och unga. Det främjar inkludering och demokratisk delaktighet.