Effektiv krishantering med 10 grundläggande åtgärder

25 mars 2024

I svallvågorna av flertalet kriser i arbetslivet, branden på Oceana, dödsolyckan på Gröna lund, cyberattacker och rekordmånga arbetsplatsolyckor 2023, lyfts vikten av en tydlig krisplan, säger Simployers HR-Expert.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Kriser kan uppstå av många anledningar och berör inte bara verksamheten i sig. De kan även drabba tredje man pga ekonomiska svårigheter, cyberattacker, tekniska problem och andra oväntade händelser. I första hand bör man ha en plan för att minska riskerna för en kris. Några tydliga exempel på det är att arbeta aktivt med arbetsmiljön för att förebygga arbetsplatsolyckor, eller att ha en IT-policy och rigorösa säkerhetssystem. Det är också viktig att höja sina medarbetares säkerhetsmedvetande och kritiska tänkande genom utbildning, övningar och information.

– Men vissa kriser är svåra eller omöjliga att värja sig emot. För att effektivt hantera kriser inom en organisation bör man ha en strukturerad krisplan med tydligt definierade ansvarsområden. Är medarbetare och chefer dessutom utbildade och fått praktisk övning är de mer förberedda och känner sig trygga i hur hanteringen ska gå till. Därmed kan de också agera snabbare och mer effektivt, säger Simployers HR-Expert, Cecilia Fredriksson.

En kris kan uppstå både internt och externt och det gäller att vara förberedd på både och, men med olika handlingsplaner beroende på typ av kris.

– En bra krishantering lugnar och ger mindre svallvågor för både medarbetarna och externa intressenter, fortsätter hon.

Effektiv krishantering

10 grundläggande åtgärder som alla organisationer bör göra för att ha en effektiv krishantering på plats


  • Gör en kartläggning över de risker ni finner mest relevanta och gör en analys av ert förebyggande arbete.
  • Sätt in lämpliga åtgärder för att minimera de identifierade riskerna.
  • Skapa en tydlig och omfattande policy för krishantering som alla anställda känner till och förstår.
  • Tillsätt ett dedikerat krisledningsteam med klart definierade roller och ansvarsområden och säkerställ att teamet har kompetens inom olika områden, inklusive kommunikation, säkerhet, IT och juridik. Finns inte all kompetens i organisationen kan ni skapa samarbete med externa aktörer som kan stötta vid behov.
  • Utveckla krisplaner utifrån de risker ni ser. Det kan alltså behövas flera olika sorters krisplaner eftersom förutsättningarna för kriserna kan vara olika.
  • Se till att ni har ett försäkringsskydd som täcker olika typer av potentiella risker.
  • Sätt en rutin för att hålla anhöriglistor, kontaktlistor för kristeam och externa aktörer uppdaterade.
  • Upprätta en kommunikationsplan för att kunna vara tydliga mot alla intressenter i en kris, kommunikationen är otroligt viktig för att bibehålla förtroendet. Det bör finnas både en intern och extern kommunikationsplan. Kanske behöver någon mediatränas?
  • Utbilda alla anställda i krishantering och hur de ska agera vid en potentiell kris. Det kan både betyda att utbilda anställda om hur de ska agera i den akuta fasen, men också när krisens långvariga följder ska hanteras.
  • Glöm inte att öva så att alla vet vilken roll de har och vad som förväntas i en potentiell stressig krissituation. Följ upp resultatet och vad ni kan förbättra. Sätt en rutin så att övningarna görs regelbundet.


– Att vara förberedd och ha en strukturerad plan kan hjälpa företag att minimera risken för en kris. Men om olyckan är framme kan det också minska skador, bibehålla förtroendet från intressenter och ge möjlighet för att organisationen ska återhämta sig snabbare, säger Cecilia Fredriksson.


Källa: Simployer

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.