Samverkan och innovation från första spadtaget för kontorshuset A Working Lab

25 oktober 2019

I djärvt röd glasad fasad på Chalmersområdet ståtar ett nybyggt, helt unikt kontorshus. A Working Lab erbjuder upp till 430 kontorsplatser i flexibla kontorsytor samt runt 16 konferens- och grupprum, allt anpassat för samverkan. Akademiska Hus är fastighetsbolaget och initiativtagarna bakom denna fysiska länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Byggnaden är tänkt som en innovativ labbmiljö där hyresgäster ges möjlighet att ta del av det senaste inom forskning och utveckling inom energi, hållbarhet och teknik. I rollen som samverkansentreprenör har byggföretaget ByggDialog varit en drivande och sammanhållande kraft. Från start till mål – och fortsättningsvis även som hyresgäst med nytt kontor på plan 6. – För oss är det ett spännande samverkansprojekt som utmanat med ett stor antal spännande sido- och innovationsprojekt integrerade i byggprojektet A Working Lab. Det är en ynnest att få jobba i ett projekt där man vill investera i nytänk och är helt öppen för innovation, säger Pär Mattsson, områdeschef Väst på ByggDialog.

ByggDialog är Sveriges ledande partneringentreprenör och har drivit byggprojektet helt enligt sin parteringmodell. Detta innebär att man tillsammans med Akademiska Hus, innovationsledare, entreprenörer, teknisk expertis och forskare samverkar i en helt integrerad organisation som leder till ett smidigare flöde hela vägen från planering till färdig byggnad.

– Vårt arbetssätt innebär att alla parter sätter sig i samma båt, skalar bort sina ekonomiska egenintressen och istället delar ansvar, risker samt möjligheter. Vi arbetar i total transparens och låter alla bidra med sina kunskaper och tar tillvara alla kompetenser så att varje delprojekt kan justeras långt in i processen, förklarar Pär Mattsson.

Kontorshus i framkant gällande hållbara lösningar

I bygget av A Working Lab har arbetet inte följt traditionell byggprocess utan här har innovationsprocessen fått avgöra vägval och styra prioriteringar. Syftet har varit att ligga i framkant och testa nya hållbara lösningar som man kanske aldrig skulle ha vågat chansa på i ett mer traditionellt projekt. 

– För att lösa utmaningarna och kunna fatta rätt beslut i varje steg har vi satt ihop grupper med innovationsledare, teknisk expertis och forskare. Projektet har kännetecknats av stort personligt engagemang med ett stort och utvecklande kunskapsutbyte som gett oss allihop stora lärdomar. 

Att utforma en hållbar fastighet är en central utgångspunkt i projektet, med ambitionen att certifiera enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Från den bärande stommen till de interiöra ytskikten har vi arbetat med trä – ett förnyelsebart material som ger lågt koldioxidavtryck.

A Working Lab består av en innovativ hybridstomme som kombinerar trä och stål & betong, både i form av prefabricerade betongelement och platsgjuten konstruktion vilket skapar en mycket stark byggnad, både hållbarhetsmässigt och rent konstruktionsmässigt. Det är den största byggnaden hittills i Sverige som är byggd på detta sätt. Genom att gjuta delar av konstruktionen i miljöbetong har man ytterligare tagit ett kliv för att minska miljöpåverkan. 

– Akademiska Hus valde fokus på just trä för att uppnå en så klimatsmart byggnad som möjligt. Bygget har varit som ett levande forskningsprojekt och det har varit intressant att se hur huset förväntas fungera, inte minst ur akustisk synpunkt, säger Pär Mattsson. 

Innovationsprojekt i samverkan

Längs hela byggprocessen har utvecklande samarbeten pågått med dedicerade leverantörer. 

– Ansvarig miljökonsult i projektet är White som arbetat utifrån att byggnaden ska ge så liten miljöbelastning som möjligt under hela sin livslängd. 

Solceller, gröna ytor med många olika funktioner, låg vattenförbrukning och integrerad eldriven kollektivtrafik med hållplats i direkt anslutning till huset är andra miljösmarta lösningar som kännetecknar A Working Lab.

I byggnaden planeras en mängd innovationsprojekt att bedrivas tillsammans med hyresgäster, leverantörer och forskare. Ett av dessa handlar om möjligheten att lagra energi i stora batterilager som sedan tas tillvara för byggnadens energibehov. Ett annat är att vara testbädd för att utvinna energi vid fasändring, sk PCM-teknik där tanken är att göra A Working Lab till det största PCM-lagret i Sverige. I allt arbete har ”tillsammans” varit ett nyckelord. Byggnaden fungerar också som testbädd för flera tekniska innovationer då Akademiska Hus medverkar i de två EU projekten IRIS Smart Cities och Fossil-free Energy Districts (FED) för att förstärka utvecklingen av smarta och hållbara energilösningar. Det ger Akademiska Hus’ innovationsinriktning stora möjligheter att sprida sina lösningar samt inspirera andra.

Drivkraft att bidra till ett bättre samhälle

Karlstadsbaserade ByggDialog har sedan 2007 skapat lokaler som människor behöver och utöver pedagogiska miljöer skapar man lokaler optimerade för en hållbar och modern sjukvård samt industrianläggningar.

– Vårt sätt att bidra till ett bättre samhälle är att bygga fastigheter för viktiga funktioner och A Working Lab är vår perfekta match. Byggd i total samverkan och utformad för samtidens sätt att arbeta: kreativitet i flexibla coworking-miljöer med mycket folk i rörelse och med hållbarhet som bas. 

Hela tänket med byggnaden är rätt, menar Pär Mattson, vilket lett till att ByggDialog själva flyttar in och etablerar sitt Göteborgskontor på Chalmersområdet.

– Kunskapsutbytet med andra som verkar här lockar och känns utvecklande för vår del. Här kan vi direkt ta del av forskning inom en rad områden som bedrivs på Chalmers, här möter vi studenter med möjlighet till att samarbeta kring examensarbeten och även rekrytering. 

ByggDialog ser även fram emot att själva få bidra med vår kunskap i nya nätverk. 

– Vi ser fram emot nya sammanhang där vi kan sprida vår partneringmodell med öppna, ärliga och trygga samarbeten inom byggsektorn, avslutar Pär Mattson.

fakta

Exempel på innovationsprojekt inom A Working Lab,  ett tjugotal projekt är startade inom:

 • Energismarta lösningar – likström, solceller, batterilager, PCM-lager för kyla
 • Gröna multifunktionella ytor
 • Shared Space – mellan husen och inom byggnaden
 • Learning Lab för forskning, samverkan och möten
 • Digital Makerspace


Hållbarhetsmål för A Working Lab:

 • Miljöbyggnad nivå Guld
 • En öppen, flexibel och tillgänglig mötesplats för alla
 • Energianvändning < 35 kWh/m2 år, exklusive hyresgästenergi
 • Lågt CO2-avtryck
 • Stomme av trä
 • Förnybar energi
 • Låg vattenförbrukning


Byggprojektet A Working Lab:

 • Byggstart:  Maj 2017
 • Färdigställande:  Augusti 2019
 • Hyresgäster: Näringsliv, främst inom samhällsbyggnadssektorn
 • Verksamhet: Samverkan akademi, näringsliv och samhällsaktörer
 • Gestaltande arkitekt: Akademiska Hus
 • Projekterande arkitekt: Tengbom Arkitekter
 • Byggherre: Akademiska Hus
 • Samverkansentreprenör: ByggDialog
 • Bruttoarea:  11 600 kvm
 • Plats: Göteborg, Campus Johanneberg


Läs mer

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet här

Läs mer om Akademiska Hus och A Working Lab-projektet här

Läs mer om ByggDialog och deras partneringmodell här


Artikeln är en annons från Johanneberg Science Park och inte en artikel av Lokalguiden.