Med Chalmersområdet som testbädd

5 april 2019

Innovationsbolaget Graytec är först i världen med att utveckla en infrastruktur för sortering av avlopp. Enkelt uttryckt: lokal återvinning av avloppsvatten i stadsmiljö. "Vi vill skapa en hållbar lösning som gör det möjligt för fastighetsägare att styra miljöpåverkan av sitt eget avloppsvatten. Fristående cirkulära system i bostads- och kommersiella byggnader där vi tar tillvara möjligheten att spara vatten, energi och miljö. Vi har blivit bra på sopsortering men vi slösar mycket vatten i byggnader genom att skicka det rätt ut i avloppssystemen", säger grundaren Per Ericson. För Graytec och projektets utveckling har nätverket på Chalmersområdet varit ovärderligt: "Det ger oss tillgång till bred kunskap på hög nivå samt den forskningsbaserade tyngd som finansieringen från Naturvårdsverket och Vinnova kräver. Inte minst har vi möjlighet att testa systemet skarpt, på en unik forskningsanläggning på området, nämligen HSB Living Lab. För att få ut det mesta av vår etablering flyttar vi nästa år till en lokal på 230 kvm i nya etappen på Johanneberg Science Park som just nu byggs. Mer flexibla lokaler med studioytor och egen prototypverkstad. Förhoppningsvis kan vi inte bara dela idéer utan även dela verkstadsutrymmen med andra hyresgäster. Ytterligare en fördel för företag som inte är tillräckligt stora för att själva bekosta en egen maskinpark."

Vår värld står inför en allvarlig vattenkris och det är endast en liten del av världens vatten som vi idag kan använda: mindre än 0,4 %  –  och mycket av det är förorenat.

–  I vissa regioner i världen råder en akut kris och FN förutser att 2025 kommer två tredjedelar av den globala befolkningen att leva i områden med vattenbrist. Även i Skandinavien ser vi nu problem inom vissa områden, exempelvis i våra skärgårdar, säger Per Ericson.

Som grundare av Graytec representerar han en grupp människor dedicerade att göra förändring genom att tänka nytt och ändra hur vi gör saker.

Ledande inom återvinning av gråvatten i bostadsmiljöer

– Våra avloppssystem är idag inte utformade för att ta vara på energin som finns lagrad i vattnet, något vi på Graytec vill ändra på. Det ganska rena gråvattnet som spolas ut från badrum tas idag inte tillvara alls utan blandas med allt annat spillvatten från fastigheten. Stor del toxiner och mikroplaster renas inte överhuvudtaget i våra reningsverk och kommer ut i våra hav, sjöar och vattendrag. Även detta problem kan vår innovativa lösning motverka via lokala filter som samlar partiklarna så att vi sedan kan ta hand om dem! 

Graytecs ambition är att vara ledande inom återvinning av gråvatten i bostadsmiljöer. Efter närmare fyra års utveckling tar de steget till skarp test, det första i sitt slag i världen. Deras patentansökta system installeras nu i en unik forskningsanläggning på Chalmersområdet, HSB Living Lab; ett levande labb med 29 lägenheter för studenter och gästforskare där effekterna och effektiviteten av Graytecs återvinning-  och vattenreningsteknik kommer att analyseras. Målet är att vinna kunskap som kan förkorta tiden det tar innan lösningen lanseras på en världsmarknad.

Lösning matchar såväl stadsmiljö som skärgårdsmiljö

– Projektets syfte är att säkerställa att vi returnerar ett rent och hälsosamt varmvatten till samma duschar och handfat vi tar vattnet ifrån. Genom att separera gråvattnet från badrum i ett separat avloppssystem, kan vi leda det till ett reningssystem som tar bort alla föroreningar, bakterier och virus. Avancerade sensorer och styrsystem säkerställer vattenkvaliteten, återvinning av värme och ser till att dåligt vatten släpps ut i avloppssystemet.

De boendes upplevelse kommer att vara en viktig del i kartläggning av acceptans av dessa typer av system. 

Vi har fått mycket hjälp av Chalmers Industriteknik och all samlad kompetens kring Johanneberg Science Park har varit ovärderlig.


– Detta projekt är viktigt för att kunna ändra på traditionella lösningar och ta tillvara på den minskande mängd användbart vatten vi har globalt och samtidigt värna om miljön.

Ett liknande projekt planeras i samarbete med KTH i Stockholm, som bedriver mycket forskning på vattenbehov och aktuell vattenbrist i skärgårdsmiljö. 

– Där tänker vi oss titta närmare på en mer nedskalad lösning för exempelvis enfamiljshus, berättar Per Ericson. 

Samverkan betyder allt

Enligt plan ska Graytec ha en skalbar lösning ute på marknaden inom 2020, redo inte minst för naturliga marknader som står inför stora utmaningar på vattentillgång som exempelvis USA, Kina och Indien. De vill ha starka referenscase som skyndar på den förändring av standarder och regelverk inom EU som styr området.

– Den innovationsbrist vi ser på detta området beror delvis på regler som utformats i en annan tid, baserade på gammal kunskap. Bara det att våra VA-system byggs enligt samma principer som på romartiden! Det är en långsam process för att få till en global förändring där många behöver bli engagerade – men vi kan börja med hur vi utformar våra system idag! Stor del av mitt jobb går ut på att samla forskning och myndigheter för att driva på dessa frågor snabbare. Samverkan kort och gott, säger Per Ericsson.

Graytec jobbar tätt ihop med Svensk standard med målet att höja kunskapen inför de möjligheter ett uppdaterat regelverk kan ge och samverkan sker på alla nivåer och betyder allt, menar Per Ericson. Här har Chalmersområdet haft avgörande betydelse, inte minst samarbetet med Chalmers forskare.

– Här får jag tillgång till mycket kunskap på väldigt hög nivå. Vi verkar inom ett brett område vilket gör mig beroende av människor som kan mer än mig på detaljnivå. Inledningsvis behövde jag människor som kunde säga om det var en galen idé eller om det faktiskt fanns en marknad för min lösning. Vi har fått mycket hjälp av Chalmers Industriteknik och all samlad kompetens kring Johanneberg Science Park har varit ovärderlig, inte minst för att hålla koll på lämpliga finansieringslösningar och passande utlysningar, och sedan åstadkomma kvalificerade ansökningar som gett projektet finansiering. Det hade helt enkelt inte gått utan det nätverk jag har här.

Delar agenda för hållbar utveckling

Till grund för allt Gratytec gör och de beslut som tas ligger FN:s 17 globala mål för 2030. En agenda för hållbar utveckling som världens länder enats kring för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

– Graytec berör ett par av dessa mål och vi måste helt enkelt börja någonstans. Vi kan inte bygga hållbara samhällen om vi inte tar hand om våra VA-system, avslutar Per Ericson.

6 miljöfördelar med Graytecs lösning enligt Per Ericson

1. Genom att rena avloppsvatten i byggnaden och inte låta det nå offentliga avloppsvatten kan vi minimera exponeringen av toxiner och andra föroreningar till avloppsreningsverk. Reningsverken (om de finns) kan inte filtrera och rena allt som t.ex. mikroplaster, detta hamnar därför i våra vattendrag och hav med allvarliga konsekvenser.

2. Om reningsverken inte behöver rena gråvatten från badrummen kan det ge positiva konsekvenser, exempelvis mer koncentrerat avloppsvatten för biogasproduktion.

3. Genom att utveckla teknik för att samla avfallet och på ett säkert sätt ta hand om det lokalt bygger vi hållbara miljöer.

4. Genom att spara upp till 80 % av den energi som används för att värma kallt vatten till varmt vatten minskar vi utsläppen.

5. Genom att använda upp till 60 % mindre vatten i byggnader få vi långtgående fördelar som:

- befolkningstillväxt i stadsområden är möjlig utan kostsamma infrastrukturturförändringar.

- Minskat energibehov för städer och stadsområden.

6. Genom att skapa cirkulära återvinningssystem i byggnader gör vi fastigheterna mer autonoma och mindre beroende av de kommunala energi- och V/A-systemen. Detta ger fördelar både för fastighetsägare och de kommunala systemen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vill du etablera dig här?

Läs mer om hur du etablerar dig på Chalmersområdet på etablera.johannebergsciencepark.com/lediga-lokaler

Läs mer om Graytech och pågående projekt på graytec.se

Artikeln är en annons från Johanneberg Science Park och inte en artikel av Lokalguiden.