Produktionslokal, Mejerigatan 12, Centrum, Katrineholm

Katrineholms Industrihus AB Kommunikation (3887 m)