Kontor, Hasselgränd 3, Upplands Väsby

  • 784 m²

Väldisponerad kontorsfastighet med ljusa öppna ytor!


Lokaltyp Kontor
Total yta 784 m²
Adress Hasselgränd 3
Kommun Upplands Väsby kommun
Objektsnummer 41933291
Tomtarea 3 m²

Beskrivning

Vakant kontorsfastighet i toppskick med skyltläge mot E4:an.
På fastigheten finns även övernattningshus om 55 kvm.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Kontorsfastighet om totalt 784 kvm i två plan uppförd 2015.
Entreplan med cellkontor, konferensrum, fina gemensamhetsytor, personalkök samt WC-paket.
Plan 1 har en öppnare planlösning med kontorslandskap, några cellkontor samt konferensrum och WC-paket.
Fastigheten har en ljus, sober inredning samt generösa ljusinsläpp, för en trivsam arbetsmiljö. Komfortkyla.
Inga bärande innerväggar, vilket ger en flexibel planlösning.
På fastigheten finns även en mindre byggnad innehållande en övernattningslägenhet om ca 55 kvm.
Gott om parkeringsytor och bra skyltläge mot E4:an. 
 

OMGIVNING/NATUR

Byggnaden är placerad i anslutning till befintlig bebyggelse och skogsridå. Fastigheten är tydligt exponerad från E4:an där den utgör det första mötet med tätorten Upplands-Väsby norrifrån. Väster om fastigheten ligger en förskola, en pumpstation. Cirka 100 meter från fastigheten ligger flerbostadshusområden. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

Fastigheten omfattas av detaljplan 1362, som vann laga kraft 2010-11-23. Bestämmelserna innebär bl a att småindustri, kontor, lgaer och handel i mindre skala till verksamheten tillåts. Verksamheten får inte vara störande eller medföra risker i omgivningen. 
Byggnad ska gestaltas och utföras med hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till det exponerade läget mot E4:an. Skyltning ska anpassas till byggnadsgestaltning. 

INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.
Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.
Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.
Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 
Försäljningen kommer att genomföras som en rak fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.
10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

TIDPLAN

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Torpargrund
Fasad Svarta skivor i cementfiber
Fönstertyp 3-glas
Ventilation Mekanisk till- och frånluft
Uppvärmning Luftvärmepump
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt V/A
Karta


Bilder på fastigheten