Bostad, Galeonsvägen 8, Bredsand, Enköping

  • 3 375 m²

Byggklara tomter i populära Bredsand för 25 radhus eller 12 parhus.


Lokaltyp Bostad
Total yta 3 375 m²
Adress Galeonsvägen 8
Område Bredsand
Objektsnummer 41920406
Tomtarea 10 048 m²
Pris 14 750 000 kr

Beskrivning

Tillfälle att förvärva två byggklara tomter i populära Bredsand invid Mälaren om 5574 kvm samt 4 474 kvm, totalt 10 048 kvm. Här finns möjlighet att uppföras 25 radhus alternativt 12 parhus. Varje fastighet säljs i eget aktiebolag. Detaljplanen tillåter enligt e2: På tomt med friliggande villa får additionsbostad om högst 50 kvm anordnas. Additionsbostaden får även nyttjas som kontor eller annan icke störande verksamhet. Endast en huvudbyggnad per tomt. Minsta tomtstorlek 800 kvm för enfamiljshus (friliggande villor). Minsta tomtstorlek för parhus, radhus är 400 kvm per lägenhet. Högst ¼ av tomten bebyggas (total sammanlagd byggnadsarea). Största sammanlagda byggnads arean för kompletteringsbyggnader: - friliggande villa 90 kvm. Detaljplanen tillåter enligt f1: Ovanstående under rubriken PLACERING, UTFORMNING gäller inte markanvändningsområden för skoländamål och centrumändamål. Undantaget texten om taklutning och tak. Huvudbyggnad skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller sammanbyggas i tomtgräns med likartad byggnad på granntomten. Uthus eller garage ska placeras minst 1 meter från tomtgräns eller sammanbyggas i tomtgräns med likartad byggnad på granntomten. Garage skall placeras minst 6,0 meter från tomtgräns mot gata där utfart anordnas. Högst två våningar för huvudbyggnad. Högst en våning för komplementbyggnad. Suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar där terrängen medger. Vind får inredas i tvåvåningshus med fönster i takfall. Ej takkupor. Tekniska anläggningar ska utformas och lokaliseras med tanke på buller och lukt. Byggnad skall utformas i svart eller röd fasad och med röda takpannor. Högsta byggnadshöjd är 3,o meter. Huvudbyggnad och kompletteringsbyggnad skal placeras minst 2,o meter från tomtgräns mot naturmark. Läs mer om detaljplanens planbestämmelser i bifogad pdf.


Byggnader
Radhus
Byggnadstyp Småhusbyggnad
Avlopp/vatten Området är ansluten till fjärrvärme. Fastighetsägaren väljer
Bilder på fastigheten