Industri, Filipsdalsgatan 6, Skara

  • 2 633 m²

Industribyggnader centrala Skara.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Lager / Logistik
Total yta 2 633 m²
Adress Filipsdalsgatan 6
Objektsnummer 41922543
Tomtarea 7 500 m²
Pris 5 500 000 kr

Beskrivning

Två industribyggnader, en f.d. lager/expeditionsbyggnad samt en f.d. slakteribyggnad. Belägna inom HK Scans industriområde. Gott exponeringsläge mot genomfartsväg. Fastigheten kommer att avstyckas. LAGER/EXPEDITIONSBYGGNAD Byggnad uppförd 1990-91 i ett plan med en mindre del i plan 2 om totalt ca 1 675 kvm fördelat enligt följande: Plan 1: Lager/verkstadshall om 1 021 kvm, frysrum om ca 208 kvm, 3 st verkstadskontor om totalt ca 34 kvm, kallförråd vid inlastningsportar (5 st) om totalt ca 58 kvm samt kommunikationsutrymmen/serviceutrymmen om totalt ca 67 kvm. Plan2: Kontor och personalutrymmen om ca 89 kvm, service/kommunikationsutrymmen om ca 98 kvm samt förråd och övriga utrymmen om ca 26 kvm. Byggnaden är uppförd på betongplatta, stålstomme, plåt på fasader, 3-glas fönster. Isolerade plåttak avtäckta med papp. Invändig takhöjd ca 3,6 m till 4,5 m under balk i den större verkstads hallen, i lagerdelen ca 6,2 m. Värme: Levereras idag från stamfastigheten till byggnaden och vidare till grannfastigheterna, Wallgrens Rör och NLE. Detta kan inte stängas av, reglerat via servitut. Finns möjlighet att säljaren säljer värme till båda byggnaderna enligt överenskommelse. Nya undermätare behöver då monteras. Vatten: F.n. matas kallvatten från Wallgrens Rör, grannfastighet. Köparen får själv göra upp med Wallgrens alternativt ansluta en egen matning. Varmvatten matas från slakteribyggnaden. Avlopp: går via fettavskiljare direkt till kommunalt avlopp. Kyla: Befintligt aggregat till frysrummet är tömt och konserverat. Lokalkyla matas idag från stamfastigheten, kommer att avslutas. Tryckluft: Nuvarande matning från stamfastigheten som kapas, går via slakteribyggnaden. El: Matning sker från stamfastigheten, kommer att kopplas bort. Köparen får ombesörja och bekosta en ny matning. Larm/data: Kommer att kopplas bort/klippas. Ventilation: Mekanisk ventilation. Aktuell godkänd OVK-besiktning saknas. Övrigt: Byggnaden har inte varit i bruk de senaste 5 åren. F.D SLAKTERI Byggnad uppförd 1969 i ett plan med en mindre källardel om totalt ca 958 kvm fördelat enligt följande: Plan 0: Teknikrum om 71 kvm. Plan 1: Livsmedelshallar inkl fryslokal 564 kvm, kontor och personalutrymmen om totalt ca 119 kvm, resterande är kommunikationsutrymmen samt förråd m.m. om ca 125 kvm. Plan: 2: Teknikrum om 79 kvm. Byggnaden är uppförd på betongplatta, Betong och tegelväggar, betongbjälklag, yttertak avtäckt med papp som är äldre och i behov av utbyte . Invändig takhöjd ca mellan 5 -5,5 m. Livsmedels/slakthallarna är till största delen beklädda med kakel och klinker. Ytskikt i kontors- och personalutrymmena är slitna. Byggnaden har inte använts på ca 15 år. Vatten: Kallvatten matas f.n. från stamfastigheten till byggnaden, kommer att kapas och pluggas i reningsverket. Avlopp: Processvattnet går idag till stamfastigheten via pumpgrop (pump saknas), om detta överfylls rinner det ut i stamfastighetens avlopp, båda dessa anslutningar kommer att kapas. Avlopp från kontor och personalutrymmen går till kommunalt avlopp. Värme: Matas från stamfastigheten som går vidare till grannfastigheter enligt servitut. Avtal kan slutas med säljaren om försäljning av värme. Ny mätare behöver då installeras i byggnaden. Kyla: Matas från stamfastigheten. Kapas, systemet är redan avtappat. Freonkompressorn som står i byggnaden är tömd likaså systemet i källaren. Tryckluft: Matas från stamfastigheten. Kapas och pluggas på stamfastigheten. El: Matas från stamfastigheten. Kopplas ur. Larmkablar: Finns men kopplas ur, eventuellt behålls delar om försäljning av värme avtalas. Används då för fjärravläsning. Datakablar: Eventuella kablar kommer kopplas bort. TOMT Förslag till tomtindelning enligt bilagd tomtkarta, tomten bedöms bli ca 7 500 kvm. Ägaren kommer att sätta upp ett industristaket utmed den nya fastighetsgränsen mot stamfastigheten. Fastigheten är till största delen asfalterad, mindre del plana grönytor. Infart till fastigheten kommer ske över grannfastigheten (Wallgrens Rör) enligt bifogad bild. 2016-11-10 utfördes miljöteknisk undersökning. Slutsatsen av denna undersökning var att inom området för dessa anläggningar finns ingen förorening över aktuellt riktvärde, se vidare i bilagda handlingar. Blivande fastigheten kommer vara fri från penninginteckningar.


Byggnader
Byggnad 1