Industri, Björnstorp 721, Bonderup, Lund

  • 1 182 m²

Tomställd industri och lagerfastighet i Genarp.


Lokaltyper Industri / Verkstad / Kontor
Total yta 1 182 m²
Adress Björnstorp 721
Område Bonderup
Objektsnummer 41927592
Tomtarea 2 878 m²
Pris 3 500 000 kr

Beskrivning

I idylliska Björnstorps by utanför Genarp där Romeleåsen övergår i Lundaslätten ligger VISENDA AB. Ett finsnickeriföretag som efter drygt 20 år valt att avveckla sin verksamhet. De två fastigheterna som säljes är Önneslöv 4:37 samt Önneslöv 11:14. FASTIGHETSBESKRIVNING I idylliska Björnstorps by utanför Genarp där Romeleåsen övergår i Lundaslätten ligger VISENDA AB. Ett finsnickeriföretag som efter drygt 20 år valt att avveckla sin verksamhet. De två fastigheterna som säljes är Önneslöv 4:37 samt Önneslöv 11:14. Önneslöv 4:37 är uppförd 1975 som kallager senare anpassad för produktion med utställning i delar av byggnaden. Cirka 50% av lokalen är isolerad med väggar av lättbetong. Bärande stomme av stålpelare och balkar, yttre väggar och tak av profilplåt. Lokalarea om ca. 432 kvm samt tomtareal om 1.144 kvm. Önneslöv 11:14 är uppförd 1970 och omfattar idag produktions- och lagerlokaler anpassade för snickerifabrik. Moderna kontor och personalutrymmen är inrymda i produktionslokalen. Ytterväggar och taklag av lättbetong (eternittak på 50% av huskroppen- övrigt med papp på lättbetong). Lokalarean om ca. 750 kvm fördelar sig på ca.250 kvm produktion, ca.400 kvm lager samt ca.100 kvm kontor/personal utrymmen.Tomtareal om 1.734 kvm. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatt
Utvändiga plåtarbeten Lackerad plåt
Fasad Puts/aluminium
Uppvärmning Luft/luft + Olja (vid behov).
Avlopp/vatten Vatten/avlopp: Kommunalt VA