Vård, Hemvägen 9 & 11, Centrala Norrtälje, Norrtälje

  • 1 746 m²

Samhällsfastighet - centrala Norrtälje


Lokaltyp Vård
Total yta 1 746 m²
Adress Hemvägen 9 & 11
Område Centrala Norrtälje
Kommun Norrtälje kommun
Objektsnummer 41946452

Beskrivning

Uthyrd förskola med löpande indexerat 10-års kontrakt med nästa brytpunkt 2028.
Fastigheten attraktivt belägen i centrala Norrtälje. Gedigen och modern fastighet med minimalt underhållsbehov närmaste tiden.

Övrigt

Uthyrd förskola med löpande indexerat 10-års kontrakt med nästa brytpunkt i november 2028.
Fastigheten ligger i norra delen av centrala Norrtälje. Byggnaden är uppförd 2012 och väl underhållen med minimalt underhållsbehov närmaste tiden.

Fastigheten Norrtälje Härden 1 & 2 består av en tomt om ca 1 381 kvm och en byggnad om ca 365 kvm. Största delen av tomten är lekytor för barnen och består av gräsytor, stensatta ytor samt avgrusad yta.

Fastigheten är taxerad med typkod 825, specialenhet, skolbyggnad. Specialenheter är skattebefriade.

Fastigheten ligger på Hemvägen vilket är norra delen av centrala Norrtälje. Omgivande bebyggelse består främst av bostäder men även handelslokaler och lättare industri. Närområdet har länge varit föremål för att konverteras till en trädgårdsstad med bostäder som en förlängning av Norrtälje stadskärna.

Norrtälje är Stockholms läns nordligaste kommun med en stark befolkningstillväxt och pågående kraftiga expansionsplaner.

Byggnaden har två avdelningar, en småbarnsavdelning upp till 3 år och en avdelning för de något större barnen 3-6 år. Avdelningarna har separata ingångar med ordentlig hall/groventré och wc-rum. Småbarnsavdelningen består av hall, vilorum, lekrum och wc-rum/skötrum. De större barnens avdelning består av hall, två större rum, atelje, förråd samt wc-rum. Förutom huvudentréerna har även båda avdelningarna utgångar från kortsidorna.

Vidare inrymmer den nordvästra delen av byggnaden kontorsytor/personalytor med separat entré. Dessa ytor består av hall, kontorsrum, omklädningsrum, personalytor, badrum, tvättstuga/förråd samt ett stort kök.

Lokalerna har generellt parkett på golven men vid entréerna och i köket ligger det klinker. Väggarna är målade i ljusa färger och i undertaket ligger det akustikplattor.

Separat tillbyggt teknikrum/fläktrum och förråd.

Fastigheten har en god tillgänglighet med bil genom Baldersgatan som leder söderut till stadskärnan och norrut till Vätövägen. Därifrån är man snabbt ute på väg 76, 276 samt E18. Från Norrtälje till centrala Stockholm är det ca 6,5 mil och till Uppsala ca 7 mil.

Även god kommunikation genom bussar. Närmaste busstation är bara 100 meter från förskolan och det är gångavstånd till Norrtälje busstation där det går flertalet busslinjer. Bl.a. går bussarna frekvent till Stockholm, det tar ca en timme till Östra staion i centrala Stockholm.

Gångavstånd till Norrtälje stadskärna med all tänkbar service. Norr om förskolan ligger handelsområdet Knutby torg.

Uthyrd förskola med löpande indexerat 10-års kontrakt med nästa brytpunkt i november 2028. Avkastning ca 6 %.

Årshyra 759 973 kr/år

Försäkring 19 074 kr/år
El 30 540 kr/år
Renhållning 7 956 kr/år

Driftnetto 702 403 kr/år

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, indikativt bud, tecknande av överlåtelseavtal, DD och tillträde sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Grund Betongplatta
Stomme Trä
Tak Betongpannor
Fasad Trä
Ventilation Mekanisk till- och frånluft
Uppvärmning Vattenburet system kopplat till bergvärme. Golvvärme
Karta