Mark, Ågestavägen 101, Ågesta / Högmora, Huddinge

  • 13 528 m²

Industritomt Huddinge/Högmora/Ågesta


Lokaltyp Mark
Total yta 13 528 m²
Adress Ågestavägen 101
Område Ågesta / Högmora
Kommun Huddinge kommun
Objektsnummer 41948045

Beskrivning

Industritomt med lagakraftvunnen detaljplan. Tomtareal om ca 13 500 kvm. Byggnader med upp till 9m höjd får uppföras på ca 3 000 kvm av tomten.

Övrigt

Industritomt om ca 13 500 kvm belägen längs Ågestavägen, i korsningen Ågestavägen/Högmoravägen i Huddinge kommun. På tomten har tidigare bedrivits handelsträdgård, från vilken vissa enkla byggnader fortfarande finns kvar. 

Tomten är plangjord i hörnet Ågestavägen/Högmoravägen och kuperad österut längs Ågestavägen. 

Området har under senare år exploaterats med bl.a. småhusbebyggelse. En större kraftledning har nyligen dragits om och löper på tomten längs Ågestavägen. En stor kraftledningsstolpe är placerad inom tomtgränsen.

För tomten finns en lagakraftvunnen detaljplan, https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/planer-projekt-och-arbeten/gallande-detaljplaner/stuvsta-snattringe/plankarta0126k-15493.pdf.

Detaljplanen är lagakraftvunnen och anger lager, handelsträdgård, handel, kontor, hantverk, personal samt trädgård och lämpar sig därmed för många olika typer av nyttjande/verksamheter. 

Ca 3 000 meter av tomtytan kan bebyggas med byggnader med max 9 meters takhöjd. Vid placering av byggnation behöver hänsyn tas till in/utfartsförbud och prickmark. 

Merparten av tomtytan är i detaljplanen benämnd "Trädgård" och är inte avsedd för byggnation. Här bedöms ytorna kunna användas till uppställning, angörande av grusvägar, etc.

Logistiskt mycket bra läge med närhet till/från E4/E20, Huddingevägen, Magelungsvägen och Nynäsvägen. 

SL-buss trafikerar Ågestavägen. Restid till/från Stockholm C ca 44 minuter.

Avstånd Huddinge C ca 3 km, Farsta C ca 4 km, Stockholm C ca 8 km.

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, lämnande av indikativa bud, DD, tecknande av överlåtelseavtal samt tillträde sker efter överenskommelse.


Byggnader
Byggnad 1
Karta


Bilder på fastigheten