vad betyder märkningen?

Att ha en miljöpolicy och tänka långsiktigt är i dag viktigt för de allra flesta företag, inte minst inom fastighetsbranschen där bolagen tycks tävla för att bli först med miljöcertifieringarna. Det talas om GreenBuilding, LEED, BREEAM och Miljöbyggnad och dessutom olika grader inom certifieringarna. Men vad betyder egentligen de olika märkningarna? Lokalguiden reder ut begreppen som florerar i branschen.

GreenBuilding GreenBuilding är ett europeiskt projekt som går ut på att sänka energiförbrukningen i fastigheter. EU har som mål att minska utsläppen av CO2 och Europas beroende av importerade energikällor. Den höga energianvändningen i byggnader och den stora effektiviseringspotential som finns där, gör att EU riktar stor uppmärksamhet på bebyggelsesektorn. I samband med att energideklarationer för byggnader införs lanserar därför EU GreenBuilding-programmet. I Sverige är det Fastighetsägarna Sverige som leder och samordnar projektet. • GreenBuilding-certifierad fastighet Egentligen är det inte byggnaden i sig som blivit certifierad utan fastighetsägaren som blir GreenBuilding Partner med en viss byggnad. Detta för att det är företaget som gör en ansträngning för att minska sin energianvändning och förbättra sitt arbete med energifrågor. Byggnaden kan ses som en symbol för detta arbete. Det görs ingen skillnad på ny- eller ombyggnad, mer än att reglerna ser lite olika ut: en ny byggnad ska använda 25% mindre energi än Boverkets byggregler (BBR) tillåter, medan en befintlig byggnad ska minska med 25% jämfört med före ombyggnad (alternativt ligga 25% under BBR). • GreenBuilding Partner Ett företag som aktivt arbetar med energibesparingsarbete och har en eller flera byggnader som möter kraven för GreenBuilding. Man måste även ha ett energiledningssystem genom vilket man hanterar energifrågor i företaget. • GreenBuilding Corporate partner En fastighetsägare som äger minst tio byggnader och att 30% av dessa (befintliga byggnader) lever upp till kraven för GreenBuilding eller att 75% av all nyproduktion lever upp till kraven. • GreenBuilding Stödjande Företag Att man hjälpt ett företag att bli GreenBuilding Partner. Det kan handla om beräkningar, installationer etc. Man måste upprätta en marknadsföringsplan för hur man ska sprida GreenBuilding och man måste inom en treårsperiod få ytterligare en fastighetsägare att bli Partner. LEED LEED är förkortning för Leadership in Energy and Enviromental Design. Till skillnad från GreenBuilding, som rör europeiska byggnader, är LEED ett världsomspännande system för miljöcertifiering av byggnader. LEED brukar också benämnas som en bredare certifiering då det tas hänsyn till fler faktorer, till exempel miljön på byggplatsen. I LEED-certifieringen ingår också att det tas extra hänsyn till omgivningens miljö, kommunikationerna och stadsbilden som helhet. LEED har ett poängsystem som 2009 hade 100 baspoäng och tilläggpoäng för bland annat byggnadens design. Poängsystemet delar sedan upp byggnaden i fyra olika nivåer.

• Certifierad • Silver • Guld • Platina LEED blir allt vanligare i Sverige och är ett populärt certifieringsprogram även i andra länder, inte minst i USA där certifieringen startade och numera är väletablerad. BREEAM BREEAM är den mest spridda miljömärkningen av fastigheter i Europa. Namnet är en förkortning av BRE Environmental Assessment Method som utvecklades i Storbritannien under 1990-talets första del. BREEAM utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan och andelen byggnader som klassas som BREEAM ökar kraftigt varje år. Enligt NCC, som använder sig av certifieringen, har BREEAM hjälpt till att spara 4,5 miljoner ton CO2 sedan det började användas. Initialt var BREEAM statligt men nu består stiftelsen av branschaktörer. Tanken med certifieringen är att det ska vara en indikation både på byggnadens hållbarhet ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Även denna miljömärkning har ett klassificeringssystem uppdelad i en femgradig betygskala enligt följande: • Passed • Good • Very Good • Excellent • Outstanding Märkningen kan också ges i stjärnor från ett till fem. Den lägsta graderingen ”Passed” innebär även den att byggnaden är bättre miljöanpassad än vad myndigheterna kräver och den högsta graderingen ”Outstanding” ställer mycket höga krav på byggnadens miljöanpassning. miljöbyggnad Systemet Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad Byggnad) är byggt för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. Miljöbyggnad har utvecklats av forskare i samarbete med företag i bygg- och fastighetsbranschen med syftet att värna om människors hälsa och vår miljö. Byggnaden granskas på cirka femton punkter vad avser energi, inomhusmiljö och material. Systemet ger utmärkelserna: • Brons • Silver • Guld De första byggnaderna certifierades 2010. Många fastighetsägare ligger nu i startgroparna och antalet certifieringar väntas öka kraftigt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter