växande stad med bra företagarklimat

Lund är en kraftigt växande stad med ett gynnsamt företagarklimat. Mycket har under de senaste åren kretsat kring Lund NE, dvs nordöstra Lund, som vi kommer att fokusera på i augustinumret. Men allt fler stora projekt sätts i rullning i centrala Lund med omnejd, inte minst kring Lunds nya södra infart.

I Lund råder ett gynnsamt företagarklimat och staden har positionerat sig som ett internationellt ledande centrum för nyskapande forskning och industri. Andra branscher som är stora i Lund är utbildning, vård och omsorg samt finans och konsulting. De största arbetsgivarna är Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet, Tetra Pak och Sony Ericsson.

Kraftigt växande stad

Sedan 1960-talet har befolkningen i Lunds kommun fördubblats. År 2002 hade Lunds kommun 100 000 invånare och i höstas passerade kommunens befolkning 110 000. De senaste årens befolkningsökning har varit kraftig även ur ett historiskt perspektiv. Lunds kommuns, universitetets och de stora företagens dragningskraft är starkt bidragande till detta. Lund har under senare år fått en rad utmärkelser, till exempel för bästa skolkommun och bästa boendekommun.

Sedan 2002 har, förutom 10 000 nya invånare, också drygt 9 000 arbetstillfällen och cirka 4 500 bostäder tillkommit. De är i samtliga fall ökningar som är stora i jämförelse med hur det ser ut i andra större kommuner i Sverige. Och allt tyder på att Lunds tillväxt förväntas fortsätta.

– Med byggandet av de båda forskningsanläggningarna Max IV och ESS i Lund, ser vi ett fortsatt stort tryck på Lund. Lund stärks som centrum för avancerad forskning och som tillväxtmotor i regionen. Både byggandet och driften av anläggningarna kommer att generera många nya arbetstillfällen. För Lunds kommuns del handlar det om att se till att Lund också fortsatt är en utmärkt kommun att verka och bo i, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M).

– Lunds attraktivitet ökar. Många vill bo och arbeta här. Med allt fler invånare ökar också kraven på vår kommunala service. Vi ser många konkreta exempel runt om i kommunen på hur Lund vidareutvecklas. Just nu pågår till exempel ombyggnad av Högevallsbadet, Saluhallen renoveras och rustas upp och det planeras för utbyggnad av spårvägen Lundalänken. Vi bygger bostäder, vidareutvecklar förskola, skola och omsorg i hela kommunen. Det görs också satsningar på Lund som kulturstad, med festivaler, kulturlördagar och andra aktiviteter. Vår kommunala service håller en hög kvalitet i Lund, och vi arbetar ständigt med att ytterligare stärka och utveckla den till gagn för Lunds invånare, säger kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh.

Lund och Malmö i enad satsning

För att stärka utvecklingen i regionen har Lunds och Malmös kommunledningar tagit initiativ till ett fördjupat samarbete mellan städerna.

– Lund och Malmö samverkar sedan länge på en rad olika områden, men det är dags att konkretisera samarbetet och fokusera på våra gemensamma styrkor. Ett gemensamt näringslivspolitiskt handlingsprogram är ett exempel på en konkret åtgärd. Gemensam marknadsföring av Malmö-Lund-området är ytterligare ett, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund samt ordförande för projektgruppen Näringslivsutveckling.

Under 2011 kommer ett gemensamt utvecklingsarbete att bedrivas i fyra projektgrupper för fyra särskilt prioriterade profilområden: Fysisk planering och infrastruktur, Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, Näringslivsutveckling samt Besöks- näring och evenemang. Kring varje profilområde har arbetsgrupper, bestående av politiker och tjänstemän från båda kommunerna, bildats.

– Vi behöver fördjupa kunskapen och kommunikationen och välja modeller där vi drar nytta av varandras satsningar. Tillsammans kan vi också bli tydliga gentemot den nationella nivån, säger Anders Rubin (S), kommunalråd i Malmö och ordförande för projektgruppen Fysisk planering och infrastruktur.

– Idag betyder kommungränserna allt mindre. Många bor i en kommun och arbetar eller studerar i en annan. Det är vår utgångspunkt. Som i alla relationer är det skillnaden som ger dynamiken och förutsättningarna för utveckling. Genom att använda våra olikheter och arbeta gemensamt med till exempel arbetsmarknadsfrågor och kompetensutveckling kan vi kraftsamla och bli mycket mer effektiva, säger Tove Klette (FP), kommunalråd i Lund och ordförande för projektgruppen Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.

Ny business park mitt i stan

SveaReal är en fastighetsägare som storsatsar mitt i centrala Lund. På en byggrätt om sammanlagt 35 000 kvm vid Lunds södra infart vill man skapa en ny business park, i direkt anslutning till den befintliga Sank Lars-parken, fem minuters cykelväg från centrum. I samklang med de befintliga husen och de 25 000 kvm de själva äger i parken vill de bygga ett p-hus och sex verksamhetshus. De moderna husen, på mellan 5 000 och 8 000 kvm vardera, kommer att bli ett unikt inslag i den gamla parkmiljön.

– Vår ambition är att arbeta både med den nya byggrätten och den befintliga företagsparken, menar Johan Sjöstedt, Fastighetschef SveaReal.

Hållbar kunskapsstad

I vintras beviljade Delegationen för hållbara städer Lunds kommun 48 miljoner kronor i investeringsstöd till projektet Hållbara kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög. Investeringsprojektet avser området som sträcker sig från centrala Lund längs kunskapsstråket – genom universitetsområdet, inkubatorparken Ideon, förbi Sony Ericsson, genom stadsdelen Brunnshög och ut till platsen för de europeiska forskningsanläggningarna ESS och Max IV.

Projektet omfattar olika former av förtätnings-, ombyggnads- och nybyggnationsprojekt som binds samman av en stadsintegrerad spårväg som skall stå klar 2014.

Delegationen för hållbara städer har regeringens uppdrag att hantera och besluta om ekonomiskt stöd för utveckling av hållbara städer. Stödet skall stimulera till hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad stadsplanering och användande av miljöteknik.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter