Västra Hamnen attraktivt för etablering

Västra Hamnen har befunnit sig i en expansiv fas under det senaste decenniet och gör det även fortsatt. Området bedöms som attraktivt för etableringar och klassificeras i dagsläget som ett A-läge för kontor och ett B-läge för butiker. Lokalerna i Västra Hamnen är anpassningsbara och moderna vilket är två starkt bidragande faktorer till den förhållandevis höga efterfrågan som råder. Här följer en analys av området, signerad Daniel Fex på NAI Svefa.

Det framtida Västra Hamnen. Bild: Malmö stad

Det framtida Västra Hamnen. Bild: Malmö stad

Utvecklingen i Västra Hamnen medför att staden söker sig mot havet. De senaste tio åren har inneburit en expansiv fas för Västra Hamnen med en kontinuerlig utveckling av både kontor, handel och bostäder. En ny del av Malmö växer allt tydligare fram i arvet efter Kockums med Turning Torso som det självklara landmärket. Malmös omvandling från industristad till storstad har skett och undan för undan skapas nya delområden i den nya stadsdelen: Bo01, Masthusen, Dockan, Varvsstaden med flera. Etapperna har och kommer att vara många innan hela området är färdigutbyggt men det kan nu alltmer ses som en sammanhållen byggnadsstruktur där delområdena går i varandra medan de stora vindpinade obebyggda ytorna blir allt färre. Området mognar och kopplingarna till Centralstationen och stadskärnan blir mer och mer tydliga. Det finns dock fortsatt många satsningar som behövs för att skapa den tillgänglighet som krävs för att området skall kunna innefatta tydligare delar av handel, restauranger och annat serviceutbud. Servicenivån ökar visserligen kontinuerligt med etableringar av bland annat Systembolaget och flera apotek, denna utveckling av service bedöms behöva fortsätta och öka i omfattning för att locka fler företag så att området kan fortsätta att växa. Eftersom området enbart kan nås via ett fåtal broar är risken stor att trafiksituationen blir ohållbar i dessa kopplingspunkter. Staden arbetar tillsammans med byggherrar för att stärka kopplingen mot Malmös centrala delar, detta innebär att det finns en uttalad strategi om att ge halvöns spets den lägsta prioriteringen och fokusera på de stora stråken där det fortsatt finns stora utvecklingsmöjligheter.

Daniel Fex på NAI Svefa.

Daniel Fex på NAI Svefa.

Hållbar stadsutveckling

Idag finns det cirka 6 500 boende och 11 500 förvärvsarbetande i Västra Hamnen. Det finns sex förskolor, två grundskol-or och fyra gymnasieskolor. Området är cirka 185 hektar och har en kuststräcka som är knappt 10 kilometer lång, som liknelse kan exempelvis hela Lund centrum få plats på den yta som Västra Hamnen upptar.

Malmö stad har tillsammans med byggherrar och andra aktörer i Västra Hamnen jobbat fram riktlinjer för att måna om den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten i området. Långsiktigt hållbar stadsutveckling och miljömedevetenhet speglar många utvecklingsområden/-projekt, bland annat kvarteret Fullriggaren som nyligen stod klart. Kvarteret är ett av de första områdena där byggherrarna tillämpat Miljöbyggprogram SYD vilket är ett av Malmös medel för att nå upp till det nationella miljömålet: En god bebyggd miljö. Kvarteret Fullriggaren har beviljats 25 miljoner kronor i stöd av Delegationen för hållbara städer för att kunna genomföra sina ambitioner. Området inrymmer cirka 83 000 kvadratmeter, vilket innefattar bland annat 650 lägenheter och två kontorshyreshus på totalt cirka 10 000 kvadratmeter.

Kockums arv i området skapar intress-anta möjligheter att utveckla spännande nya miljöer för både boende och verksamheter. PEAB utvecklar Varvsstaden vilken har möjlighet att med sina karaktärsdanande byggnader, anläggningar och lokal-isering vid Södra Varvsbassängen kunna generera unika miljöer.

Västra Hamnen har blivit ett besöksmål för Malmöborna och de som besöker staden. De stora satsningar som staden gjort på ickekommersiella mötesplatser i det offentliga rummet är en viktig del i varför området har en så stor attraktivitet. Parker, kajer, grönytor och lekplatser har utformats och utvecklats så att människor kan mötas och umgås på ett trevligt sätt.

Moderna lokaler

Västra Hamnen bedöms fortsatt som attraktivt för nyproduktion och etableringar även om det blivit svårare med projektuthyrningar och större etableringar samt att det kan noteras en ökande konkurrens från framför allt Hyllie. Området klassificeras i dagsläget som ett A-läge för kontor och ett B-läge för butiker. Efterfrågan för lokaler i Västra Hamnen bedöms generellt som god. Lokalerna är anpassningsbara och moderna vilket är två starkt bidragande faktorer till den förhållandevis höga efterfrågan. De noterade hyrorna i Västra Hamnen befinner sig huvudsakligen i intervallet 1 850 – 2 450 kronor per kvadratmeter.

Vid en bestående lågkonjunktur och fortsatt hög arbetslöshet, i kombination med ett allt mer effektivt lokalutnyttjande, bedöms det som sannolikt att efterfrågan på lokaler kommer att försvagas framöver och vakansgraderna öka. Detta gäller dock i synnerhet objekt på mindre attraktiva delmarknader och objekt med omoderna, icke flexibla lösningar och äldre tekniska install-

ationer. Västra Hamnen bedöms således klara sig förhållandevis bra vid detta scenario med ett modernt fastighetsbestånd.

Efterfrågan bedöms även underbyggas av att Västra Hamnen erbjuder unika miljöer med närheten till havet och de stora satsningar som staden och byggherrar gör på att skapa trevliga och spännande utemiljöer.

Krävs större flöde

Det finns dock en resa kvar att göra innan serviceutbudet är fullt utbyggt. De nya mer butiksinspirerade stråken i Västra Hamnen bedöms kräva betydligt större flöde av människor än vad som är fallet i dagsläget för att kunna vara en attraktiv placering för butiker. Bättre tillgänglighet och mer boende i närområdet krävs också för att kunna leva upp till visionerna om mer kommers och handel. I bottenvåningarna där handel och service ska vara kan noteras flertalet vakanser, framför allt i de nya utbyggnadsområdena.

Aktuella kontorsprojekt

Under slutet av förra året stod Diligentias första kontorshus, Masttorget 6, klart med totalt 6 000 kvadratmeter kontor och

1 800 kvadratmeter handel och service. Kontorshuset har som mycket annat en tydlig miljöprofil och är certifierat enligt BREEM med den högsta nivån Excellent.

Midroc planerar att direkt norr om Kockums Fritid bygga ett sju våningar högt kontorshus. Projektet benämns Kajutan och omfattar cirka 4 000 kvadratmeter kontor.

I det miljöprofilerade projektet Klyvaren i korsningen Stora Varvsparken och Koggparken planerar fastighetsbolaget Vita Örn ett kontorshus i sex plan om totalt cirka 3 000 kvadratmeter kontor samt sex stycken affärslokaler i markplan om cirka 1 200 kvadratmeter. Mer om detta kan du läsa på sidan 22.

Högskolan flyttar

På Universitetsholmen bygger Akademiska Hus nya lokaler för Malmö Högskola. Projektet benämns Niagara och kommer att innebära att Malmö Högskola lämnar stora ytor i Västra Hamnen i bland annat fastigheten Kranen 2. Kommunikationsmöjligheterna som den nya lokalisering innebär, i direkt anslutning till uppgången vid Anna Linds Plats, bedöms som en av de viktigaste parametrar som fällde avgörandet för det nya läget.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter