Uppsala en attraktiv kommun

I Uppsala växer befolkningen stadigt och efterfrågan på arbetskraft har ökat kraftigt under det senaste året. Staden karaktäriseras av många små- och medelstora företag och närheten till Stockholm och Arlanda gör kommunen attraktiv för etableringar.

Uppsala är den fjärde största staden i Sverige. Befolkning växer stadigt och uppgår för tillfället till drygt 207 000 invånare. Under 2014 ökade befolkningen med drygt 2 000 personer. Under 2010 och framåt har ökningstakten stannat av, jämfört med 2009 som var ett rekordår, något men staden har ändå fått en ökning om cirka 1,1 procent. Staden karaktäriseras av många små- och medelstora företag och stadens närhet till Arlanda flygplats och Stockholm gör kommunen attraktiv för etableringar. Ungefär 12 000 företag är etablerade i kommunen och det finns starka band mellan industrin, Akademiska sjukhuset och det anrika universitetet.

Strax öster om Uppsala passerar motorvägen Europaväg 4 (E4). Via E4 når man Stockholm på 45 minuter. Motorvägen fortsätter förbi Uppsala mot Gävle som ligger cirka 100 km norrut. Uppsala är beläget 72 kilometer norr om Stockholm och 35 kilometer norr om Arlanda flygplats.

Uppsala har mycket tät järnvägstrafik och är Sveriges näst största järnvägsort efter Stockholm, räknat efter antal passagerare. Den tätaste järnvägstrafiken går söderut mot främst Stockholm. Sträckan trafikeras av SJ:s Uppsalapendeln och UL:s Upptåget. Flera av tågen som går till Stockholm går via Arlanda, vilket gör att Uppsala även har mycket tät trafik direkt till flygplatsen.

Industri och ekonomi

Staden är starkt präglad av den månghundraåriga kopplingen till Uppsala universitet, Nordens äldsta universitet, som grundades 1477. Uppsala universitet har sedan början av stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta centra för högre utbildning, och rankas regelbundet som Sveriges främsta och bland världens 100 främsta universitet. Universitetet har nio fakulteter, över 30 000 studenter och cirka 2 400 doktorander. Av 6 000 anställda är 3 800 lärare av olika slag. Universitetet omsätter cirka 4,3 miljarder kronor per år, varav cirka 60 procent går till utbildning och forskning. Utöver universitetet finns det flera statliga myndigheter i staden. I Uppsala finns bland annat Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges geologiska undersökning. Universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset är också en av de större offentliga arbetsgivarna.

Det finns cirka 12 000 företag i Uppsala kommun, var av cirka 9 000 är enmansföretag. Tjänstesektorn dominerar där konsultverksamhet främst inom IT har vuxit snabbast de senaste åren. Verkstads-, läkemedels-, livsmedels- och grafisk industri finns också väl representerade. Handel och distribution spelar en viktig roll.

Tillverkningsindustrin är till stor del högteknologisk och starkt knuten till forskning vid universiteten. Den offentliga sektorn är största arbetsgivaren - universiteten, kommunen och landstinget sysselsätter omkring 30 000 personer.

Uppsalas viktigaste arbetsgivare vid sidan av offentlig sektor är biomedicinsk och farmaceutisk industri, exempelvis f d Pharmacia (numera GE Healthcare, Phadia, Fresenius-Kabi med flera) samt många små och medelstora företag inom biomedicinalområdet som exempelvis Q-Med. Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet spelar en avgörande roll för dessa. BMC ligger nära Uppsala Science Park där många små biomedicinska företag har sitt säte eller sin uppkomst.

Den ekonomiska strukturen med en stor andel offentliga arbetsgivare och en stark läkemedelsindustri gör att Uppsala klarat sig relativt väl undan de senaste årens ekonomiska kris. Uppsala län har lägst arbetslöshet i landet och i dagsläget uppgår den till cirka 5,3 ptocent. Efterfrågan på arbetskraften har under det senaste året ökat kraftigt och antalet varsel har halverats jämfört med förra året.

Hyresmarknaden

De största fastighetsägarna i kommunen är Akademiska Hus, Uppsala kommun, Vasakronan, Uppsala akademiförvaltning och Aspholmen/Castellum. Uppsala kommuns bestånd är uppdelat på tre olika bolag – Uppsalahem, Uppsala kommuns industrihus och Uppsala kommuns fastighets AB.

En stabil/växande tjänstesektor kombinerat med relativt låga vakanser och ett begränsat kommande utbud indikerar en stabil hyresmarknad för moderna lokaler under kommande år. Det kommer att vara fortsatt trögt att hyra ut lokaler med otidsenlig planlösning eller omoderna faciliteter och hyresgästernas preferenser av miljöklassade hus kommer sannolikt att öka.

Det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem är det största bostadsbolaget i Uppsala med nästan 14 000 lägenheter och 1 240 kommersiella lokaler. Utöver det har man tidigare producerat cirka 200 nya lägenheter per år, men nya målet för år 2011 och framåt är att på marknadsmässiga grunder producera ca 500 lägenheter/år. När det gäller bostäder är vakansgraden nära noll i staden.

Intresset för bostadsrättsombildningar är stort inom kommunen och det kommer in cirka 100 ansökningar per år. Genomsnittspriset för lägenheter i centrala delarna av Uppsala är cirka 40 000 kr/kvm medan snittpriset för länet är cirka 23 000 kr/kvm.

Hyresnivåerna för kontorslokaler i Uppsala har haft en positiv trend de senaste åren. Det är svårt att beskriva hyrorna i generella termer/intervall då hyran inte enbart beror på läge och storlek, utan även på typ av hyresgäst. För kontor i B-läge finns ett relativt brett spann på mellan 1 100 och 1 500 kr/kvm. Mindre hyresgästanpassningar är vanliga även vid omförhandlingar och innefattas i angivna hyresnivåer.

Hyran för kontor i bra lägen är mellan 1 400-1 900 kr/kvm med topphyror på cirka 2 000 kr/kvm. För kontor i övriga områden ligger hyrorna mellan 750- 900 kr/kvm och år. Kontor i de centrala delarna har en vakansgrad om cirka 7 procent medan den i övriga delar uppgår till cirka 10-14 procent. Utanför de centrala delarna av Uppsala finns det ett antal mindre och större kontorskluster, exempelvis Ultuna och Uppsala science park med cirka 150 hyresgäster.

För industri i bra lägen är hyran mellan 500-800 kr/kvm. För industrilokaler i mindre attraktiva lägen varierar hyrorna mellan 400-600 kr/kvm. I bästa läge för butiker ligger hyresnivån mellan 2 500 – 3 600 kr/kvm. Hyresnivån för butiker utanför centrum ligger in intervallet 500 – 1 800 kr/kvm. Vakansnivån för butiker i city är så gott som noll.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter