Undvik missförstånden - Vår panel i Västra Götaland ger tips och råd

Hur kan man undvika de vanligaste missförstånden mellan fastighetsägare och hyresgäst och när har man rätt till ekonomisk kompensation vid renovering?

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst och hur kan de undvikas?

Erik Skalin, Aberdeen

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

– Vanligast är nog att man har olika förväntningar på lokalen och hur den kommer att utformas vid en hyresgästanpassning. Det är viktigt att man som hyresgäst ser till att de önskemål man har verkligen kommer med i avtalstexten, eller i en separat rumsbeskrivning. Det är även avgörande att alla synpunkter kommer med från början. Tyvärr är det inte sällan som hyresgästen kommer på att man ville ha det på något annat sätt för sent i processen.

Ulrica Sjöswärd, Platzer

Ulrica Sjöswärd

Ulrica Sjöswärd

– Det vanligaste missförståndet gäller oftast frågor kring ansvar och gränsdragningar. Det är viktigt att redan från början klargöra vem som ansvarar för vad, både i anpassningen av lokalerna innan inflyttning, vid själva inflyttningen och senare under förvaltningsskedet. Genom att använda tydliga projektbilagor och gränsdragningslistor i hyresavtalen kan man specificera lokalens skick och vilket ansvar respektive part har och på så sätt undvika många missförstånd.

Maria Högberg, Higab

– Något som ibland kan ge upphov till diskussioner mellan hyresgäst och hyresvärd är gränsdragningen mellan parterna gällande underhållsåtaganden i lokalen. Även avtalsvillkor som uppsägningstid och förlängningstid kan komma att skapa missförstånd.

Det är viktigt att hyresvärden vid avtalets tecknande går igenom avtalet tillsammans med hyresgästen så att parterna är väl införstådda i sina rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

När fastigheter renoveras kan hyresgäster bli drabbade på ett eller annat sätt. I vilka fall bör hyresgästerna få ekonomisk kompensation?

Erik Skalin, Aberdeen

– Det beror dels på hur omfattande arbeten som utförs är och dels vad som specifikt överenskommits i hyresavtalet. En vanlig utgångspunkt är att fastighetsvärden skall kunna utföra sedvanligt underhåll av fastigheten utan att behöva kompensera hyresgästerna. Rör det sig däremot om arbeten som innebär stora störningar under lång tid kan det bli aktuellt med hyresreduktion, men om och i vilken utsträckning är en fråga som måste hanteras från fall till fall.

Ulrica Sjöswärd, Platzer

– Vanligtvis är det reglerat i hyresavtalet att hyresvärden har rätt att utföra underhåll och reparationsarbeten utan att kompensation utgår till hyresgästen, men som med så mycket annat så är en bra dialog jätteviktigt. Är fastighetsägaren ute i god tid och informerar om vad som skall ske så hinner hyresgästerna meddela eventuella störningar som kan uppstå i deras verksamhet. Då kan renoveringsarbetet planeras så att störningen blir så liten som möjligt. Fungerar kommunikationen bra undviker man oftast diskussioner om hyreskompensation, men i det fall hyresgästen får men i nyttjanderätten på grund av renoveringen kan kompensation bli aktuellt.

Maria Högberg, Higab

Maria Högberg

Maria Högberg

– Här skiljer man på sedvanligt underhåll, som är åtgärder som måste vidtas för att behålla fastighetens skick och funktion. I begreppet omfattas åtgärder som målning, tapetsering, byte av teknisk utrustning, byte av stamledningar och takomläggning och liknande, alltså sådana åtgärder som är av återkommande art under fastighetens livslängd. När det gäller nedsättning av hyran vid sedvanligt underhåll i en fastighet kan parterna fritt avtala om vad som ska gälla när ett hyresavtal ingås. Här är inte reglerna tvingande till hyresgästens förmån

När det gäller arbeten som utförs när en fastighet byggs om av standardhöjande skäl så är det däremot hyreslagens tvingande regler till hyresgästens förmån som gäller. Här får man titta på i vilken omfattning lokalens brukbarhet minskat under ombyggnadstiden för att räkna fram en skälig hyresnedsättning.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter