Trafiksituationen på rätt väg?

Högsbo/Sisjön är byggt för industri men då handeln i dag är den dominerande näringen, främst i Sisjön, har infrastrukturen blivit underdimensionerad. Trafikkontoret presenterade i dagarna sin slutrapport för att minska trafikbelastningen och göra området mer framkomligt, ett arbete som pågått sedan 2011. Och Trafikverket planerar för kapacitetshöjande åtgärder på Söder-Västerleden och Sisjömotet.

De senaste åren har Högsbo/Sisjön, framför allt Sisjön, utvecklats från att ha varit ett av stadens viktigaste industriområden till att mer och mer bli en handelsplats. Utvecklingen i området har inneburit att trafikproblemen ökat.

- Felet med Sisjön är att man har tillåtit exploatering fast trafiksystemet inte fungerar, menar Anette Thorén, Projektledare på Trafikkontoret. Om man vill expandera måste man göra det utan att öka trafiken. Om man bygger ut vägar fyller man dem bara med nya bilar och det går inte. Vi trodde att problemet låg på godstrafiken, men det är i själva verket de anställda med sina bilar som blockerar mest. Och många har i detta arbete kunnat se att de faktiskt själva är en del av problemet.

Anette Thorén, Trafikkontoret

Anette Thorén, Trafikkontoret

Nytt arbetssätt

Syftet med Trafikkontorets arbete var att engagera aktörer i området och skapa deltagande och ansvarskänsla.

- 2011 gick vi samman med aktörerna i området för att angripa trafikfrågan med hjälp av ett helt nytt arbetssätt.

Vid starten ordnades flera workshops där verksamheterna i området själva fick identifiera vilka problem man upplevde, parallellt gjordes en mängd undersökningar och mätningar. Undersökningarna visade bl a att det dagligen kör in ca 40 000 fordon i området, den största påverkan på trängseln utgjordes av personbilar och det var bilen som dominerade det resesätt som används både till och inom området. 50% av trafiken kommer in via Sisjömotet.

Kapacitetshöjande åtgärder

Just Sisjömotet upplevs problematiskt och det är bl a här som Trafikverket, som ansvarar för vägarna med riksintresse, planerar för kapacitetshöjande åtgärder.

Idag råder problem med långa köer i och runt Sisjömotet. Korsningspunkterna medför tidvis att köerna på avfartsramperna växer ut på Söderleden och hindrar även den trafik som passerar. Kontinuerlig exploatering och planerad utveckling av bland annat Fässbergsdalen kommer att belasta leden ytterligare. För att höja framkomligheten och förbättra miljön för både trafik och omgivning planeras en rad åtgärder: additionskörfält mellan Sisjömotet och Fässbergsmotet i båda riktningar plus additionskörfält mellan Fässbergsmotet och Åbromotet österut, en ombyggnad av befintligt Sisjömot med nya anslutningar mot Söderleden, bullerskyddsutredning på Västerleden och en utbyggnad av ITS (intelligenta transportsystem) på hela Söder-/Västerleden (detta är ett separat projekt). Även Söder-Västerleden ska utvecklas som en viktig förbindelseled med hög framkomlighet i ett nationellt och regionalt perspektiv. Projekteringen för de här åtgärderna ska starta i höst och en förmodad trafiköppning kan ske 2018.

När man bygger Sisjömotet kommer man även att göra förbättringar inne i handelsområdet.

Kollektivtrafiken viktig

I Trafikkontorets arbete valde man, efter bl a mätningar och workshops, att fokusera på fyra åtgärdsområden: bättre kollektivtrafik, lånecykelsystem, samordnade godstransporter och förbättrad närmiljö. Arbetet fortsatte sedan i arbetsgrupper för vidare arbete med respektive åtgärdsområde.

Att just kollektivtrafiken blev ett åtgärdsområde var ingen överraskning, både besökare, närboende och verksamma uppgav att de upplevde stora brister i kollektivtrafiken.

Expressbussar kommer in via Radiomotet från olika delar av Göteborg och där kan man sedan byta till bussar inom området. Dock har bussarna inom området fungerat dåligt, därav satsningen från åtta olika fastighetsägare på en ny busslinje, då Västtrafik själva inte hade möjlighet att ekonomiskt stärka den kollektivtrafik som fanns. Huvudsponsorer är Alaska Fastigheter AB, Harry Sjögren AB och Köpcentrum 421. Den 14 oktober gick den första resan i en slinga mellan Radiomotet, köpcentrum 421, Sisjö centrum, Pilegården och tillbaka till Radiomotet.

- Att flera fastighetsägare går samman för att finansiera en ny busslinje är absolut unikt, menar Anette Thorén.

Fastighetsägarna är eniga om att bussen är en viktig satsning för områdets utveckling. Och Anette Thorén håller med.

- Även för att kunna attrahera yngre anställda som inte har bil måste man hitta andra lösningar. Nu går bussen på prov och har fått förlängt till juni, sedan hoppas jag verkligen att Västtrafik tar över. Buss 89 binder ihop området på ett bra sätt, tidigare gick det inte att ta sig runt.

Lånecyklar och elbilspool

Man har även tittat på olika lånecykellösningar. Kostnaderna för ett publikt lånecykelsystem bedömdes för höga, men i området finns i dag 10 stycken verksamhetscyklar. Två stycken används som en pool på Arkipelagen Företagscenter, ytterligare åtta cyklar används i dag som företagsknutna cyklar och används av personalen.

- Jag hoppas att man framöver ska jobba mer med cykelpoolerna, säger Anette Thorén. Dessutom är flera aktörer initiativtagare till en elbilspool som ska startas upp nu i maj, med två elbilar till att börja med. (Initiativtagare: Arkipelagen, Balder, Harry Sjögren AB och Alaska Fastigheter, reds. anm.)

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter