"Tillgången på byggbar mark täcker minst tre års behov"

Hur ser Umeås planer ut för framtiden? Och varför skall man som fastighetsägare satsa på Umeå? Vi har pratat med Anders Kjellander som är näringslivsutvecklare i Umeå Kommun. 

Hur kännetecknas Umeå på fastighetsmarknaden?

- Tillväxten och befolkningsutvecklingen gör att fastighetsmarknaden är mycket expansiv. Per capita är Umeå en av de städer i Sverige där det byggs flest bostäder, men trots detta behöver takten öka. Efterfrågan är större än utbudet och det gör att bostadspriserna har ökat kraftigt. Det finns stort intresse för att bygga och investera i kommersiella fastigheter.

Vad är på gång i er kommun?

- Det byggs årligen ca 800-900 bostäder per år de närmsta åren. Flera mycket intressanta bostadsområden planeras, extra värt att nämna är den mycket centralt belägna Ön där cirka 3 500 bostäder planeras. Handeln expanderar kraftigt med IKEA som stor aktör och ca 100 000 kvm tillförs år 2015-2016. Axfood bygger en ny logistikanläggning på 22 000 kvm åt Martin & Servera. Citykärnan är föremål för en omfattande förändring med en mängd olika projekt där förtätning är ledordet, bland dessa kan nämnas; badhus, parkeringshus, flera hotellprojekt, ett större antal påbyggnadsprojekt. Utöver detta investeras stort i park- och torgmiljöer.

Hur kommer Umeå att se ut om 5-10 år?

- I den nya översiktsplanen visas Umeå kommuns ambitioner och kan ses som en tydlig spelplan för alla samhällsbyggnadsaktörer på marknaden. Enligt översiktsplanen skall Umeå växa hållbart och förtätas främst i centrum och på Universitetsområdet. Umeås vision är att växa till 200 000 invånare senast år 2050. Ambitionen är att bygga både mer stad och en attraktivare stad. Om tio år har Umeå ytterligare stärkt sin roll som norra Sveriges tillväxtmotor. Umeå har mycket bra förutsättningar att växa med mer än

1 000 invånare årligen, främst genom att tillgång på kompetens och välutbildad arbetskraft förenas med driftiga entreprenörer.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Kommunen är en stor markägare och ser till att tillgången på byggbar mark täcker minst tre års behov.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Umeå?

- Vi har en ambition att processerna inom detaljplanering och bygglov skall snabbas upp. I övrigt har kommunen en policy för markanvisning som säkerställer transparensen för alla intressenter.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Umeå?

- Här finns goda möjligheter till bra avkastning med låg risk.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter