Stora visioner för Gamlestaden

Andreas Eckermann på Newsec ger oss en analys över Gamlestadens läge i dag och det som komma skall. Visionerna är stora och Gamlestaden kommer att höja sin attraktionskraft avsevärt även om bara en bråkdel av alla planer genomförs. 

Andreas Eckermann, Newsec.

Andreas Eckermann, Newsec.

Gamlestaden domineras idag av industrier och fabriksbyggnader i syd och västlig riktning. Övrig bebyggelse består till stor del av oregelbundna landshövdingekvarter med småbutiker i markplanet. I Gamlestaden bor närmare 8 000 människor med stor kulturell variation. Som port till de nordöstra delarna av Göteborg dras Gamlestaden med samma sociala problem som kännetecknar många av dessa stadsdelar.

Gamlestaden ligger med ungefär tre kilometers avstånd till Göteborg centrum med väldigt goda kommunikationer. Både via spårvagnsnätet och via vägnätet med E20 och E45 angränsandes. De goda kommunikationerna är dock både på gott och ont. Tyvärr kan de hårt trafikerade lederna uppfattas som en barriär gentemot övriga staden samt att även genomfartstrafiken i området stundtals är mycket intensiv.

Projekt

Området har emellertid kraftigt avlastats sedan byggnationen av Partihallsförbindelsen som knyter ihop E45 och E6 och stod klar hösten 2011. Dock står fortsatt stora infrastrukturprojekt för dörren och i samband med detta även ett större stadsförnyelseprojekt.

Som en del av Västsvenska paketet påbörjades under 2013 byggnationen av Marieholmsförbindelsen. Projektet väntas vara klart år 2020 och syftar till att avlasta dagens hårt trafikerade leder och då främst Tingstadstunneln. Initialt kommer projektet innebära stora störningar i området och fastigheter har lösts in och verksamheter flyttat. På längre sikt kommer projektet innebära kraftigt förbättrade kommunikationer till och från Gamlestaden.

Det andra stora projektet som sker i Gamlestaden är ett samhällsbyggnadsprojekt uppdelat i olika etapper och med flertalet olika detaljplaner. Den röda tråden är dock att stadsdelen skall bli mycket tätare än idag med en tydligare stadsbild. Flertalet bostäder kommer att byggas men även hotell, kontor, handel och all tänkbar service.

Den kanske viktigaste delen av hela projektet är den nya knutpunkt som planeras i etapp 1. Det nya resecentrumet kommer att medge ca 16 000 kvm service, handel, resenärsutrymmen och kontor i upp till 10 våningar. Byggstart är planerad till 2016 med färdigställande 2018 men redan idag har spårarbeten påbörjats.

Ett annat projekt som förväntas tillföra området en ny prägel är omvandlingen av SKFs gamla fabriksbyggnader. De äldre byggnaderna skall kompletteras med nya och vara en del av den nya blandstaden med kontor, bostäder, service och butiker. Totalt planeras för 30 000 kvm shopping-yta i en unik miljö vilket nästan motsvarar ett köpcentrum av Allums storlek idag.

Hyresmarknaden

Även om vissa nyuthyrningar förekommit karaktäriseras hyresmarknaden i Gamlestaden tyvärr av företag som lämnat sina lokaler. WSP lämnade i början av 2013 för mer centrala lokaler på Ullevigatan och SKF har under längre tid försökt koncentrera sina verksamheter på södra sidan av Säveån där bland annat 8 000 kvm planeras stå klart sommaren 2015. Projektet kallas för ”One roof” där verkstads- och laboratoriedel samt kontor- och konferensutrymme samsas under ett tak.

Idag dras Gamlestaden med ganska stora vakanser och det är lite av hyresgästernas marknad. Då området under en ganska lång tid kommer att vara något av en byggarbetsplats bedöms inte efterfrågan av lokaler på kort sikt att öka och hyresnivåerna bedöms som fortsatt stabila.

One Roof.</p><p>Bild: Liljewall Arkitekter

One Roof.

Bild: Liljewall Arkitekter

Framtiden

Gamlestaden är ett område med oändlig potential och även om bara en bråkdel av alla förhoppningar med den nya blandstaden slår in så kommer stadsdelen höja sin attraktivitet betydligt. Den idag glesa och något ruffiga stadsdelen kommer om 20 år generera lika mycket kollektivtrafik som vid Centralstationen och Nils Ericson-platsen tillsammans.

Med uppemot 1 600 nya bostäder, nya kontor och butiker samt service kommer framtidens Gamlestaden vara en helt annan stadsdel än dagens. Vandringen är dock lång och dagens boende och lokalhyresgäster får nog räkna med vissa störningar. Visionerna är grandiosa och det återstår att se hur mycket som förverkligas, men om bara något år kan vi börja se de första resultaten.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter