Stigande hyror i Göteborgs centrum

Den största fastighetsägaren i Göteborgs CBD är Vasakronan, följt av Wallenstam, framförallt längs Avenyn, samt SEB och Hufvudstaden. Den totala uthyrningsbara arean inom CBD uppgår till cirka 1 600 000 kvm varav cirka

60 % utgörs av kontor, 16 % av handel, och 13 % av bostäder.

Vakansnivåerna på kontorslokalerna har under det senaste året varit mycket låga i Göteborg med ett genomsnitt under 5 %.

I området finns en övervikt av myndigheter, restauranger, bank- och finansverksamhet, konsumentinriktade butiker och olika typer av konsulter.

Analysförfattare Andreas Björnsson, Newsec

Analysförfattare Andreas Björnsson, Newsec

Pågående projekt

Även om nyproduktionen av lokaler är begränsad så finns det ett flertal pågående projekt. Bland annat har Vasakronan satsat omkring 160 miljoner på att utveckla kvarteret Perukmakaren mellan Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan så att fastigheten tillförts 1 000 kvm nya butiksytor och tidigare kontorslokaler har förädlats till hotell/vandrarhem. Projektet färdigställdes under våren 2014, de sista uthyrningarna blev offentliggjorda i början av juni.

Utöver dessa projekt finns långsiktiga planer hos Hufvudstaden att utveckla kvarteret Härberget vid Brunnsparken då bolaget, sedan drygt ett år, nu kontrollerar hela kvarteret. Möjlighet finns till nybyggnation av cirka 1 500 kvm kontor men Hufvudstaden har uppgett att de avser att ta ett större grepp och förädla området. Utformning och areafördelning är långt ifrån klar men diskussioner mellan staden och fastighetsägaren pågår. Mot bakgrund av läget kan här finnas möjlighet att sätta en ny högstanivå för hyror i Göteborg.

Långsiktigt planeras en upprustning av Avenyn samt Stenpiren. Upprustningen av Avenyn är delvis villkorat av Västlänken men även på kortare sikt finns det planer på upprustning av fasader och kommersiella ytor samt ansiktslyftning av intilliggande bakgator, något som Wallenstam redan påbörjat.

Vid Stenpiren kommer det att byggas en helt ny nod för kollektivtrafiken som ska knyta ihop spårvagn, buss och båt. Invigning kommer ske 2015 och projektet väntas höja attraktiviteten i området.

Attraktivaste butikslägena

De senaste åren har flertalet tvär- och parallellgator till Kungsgatan förädlats och gjorts om till gårdsgator med förtur för fotgängare. Flertalet butiker och klädkedjor har etablerat sig i området kring Södra Larmgatan, Magasinsgatan och Vallgatan, men de gator med flest antal förbipasserande, och därmed attraktivaste butikslägen, är fortfarande Fredsgatan, nedre delen av Kungsgatan, Arkaden och stråken i Östra Nordstaden.

Några vakanser av butikslokaler i centrum har knappt funnits även om enstaka lokaler varit tomma under kortare perioder.

Magasinsgatan i Göteborg. Foto: Wallenstam

Magasinsgatan i Göteborg. Foto: Wallenstam

Hyresnivåer

Under det senaste året har hyresnivåerna på kontor stigit i CBD. I enskilda fall överstiger hyresnivån 3 000 kr/kvm men generellt ligger hyresspannet i CBD från cirka 1 700 – 2 700 kr/kvm för kontor.

För butikshyror är mikroläget mer avgörande varför det också finns ett större spann inom CBD. Generellt ligger butikshyrorna mellan 2 500 – 6 000 kr/kvm men hyror upp mot, och i enstaka fall över, 10 000 kr/kvm finns också.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter