Stark tillväxt i Norrköping

Längst in i Bråviken ligger Norrköping, staden som är knutpunkt för flera stora vägar och som genom sitt geografiska läge är en attraktiv ort för investerare. Tillsammans med Linköping skapar Norrköping  förutsättningar att utveckla Sveriges fjärde storstadsregion. Projekt ”Inre Hamnen” i Norrköping planeras för fullt och beräknas var helt utbyggt år 2028.

Ståhl fastigheter Norrköping bild:  Norrköping kommun

Ståhl fastigheter Norrköping bild: Norrköping kommun

Norrköping, beläget i Östergötland, är Sveriges nionde största kommun med 135 679 invånare. Befolkningsunderlaget är växande sedan 2001 med en genomsnittlig tillväxt på omkring 1 procent över en 10-års period där tillväxten har tilltagit över de sista åren med ungefär 1 500 invånare om året.

Norrköping ligger längst in i Bråviken på bägge sidor om Motala ström (lokalt kallad Strömmen) som rinner genom staden. Dess forsar har länge använts som kraftkälla för kvarnar och andra industrier, höjdskillnaden mellan sjön Glan och Bråviken är hela 22 meter. Norrköping är byggt på låglänt slättbygd, men sedan 1940-talet har odlingsmark fått ge plats för ny bebyggelse.

Norrköping är knutpunkt för flera stora vägar. Motorvägen på E4 passerar norr och väster om staden, E22:an börjar i Norrköping och fortsätter längs ostkusten mot bland annat Kalmar, Karlskrona och Malmö. Riksvägarna 51, 55 och 56 börjar i Norrköping och leder mot Örebro respektive Katrineholm. De goda kommunikationerna med motorvägar, hamn och flygplats samt närhet till stora delar av Sveriges befolkning gör Norrköping till ett intressant logistiskt nav och i tidningen Intelligent Logistiks årliga ranking av Sveriges bästa logistiklägen rankades Östgötaregionen med bl.a. Norrköping och Linköping som Sveriges näst bästa läge för logistiketableringar.

Textilindustrin var i 400 år den näringsgren som hela staden växte fram kring. Numera är all textiltillverkning borta. De största branscherna idag är papper/förpackning, logistik/transport, elektronik, it/media samt handel. Flera stora företag har sina stora lager i Norrköping och använder staden som bas för sin varudistribution, bland annat Whirlpool, Goodyear, Stadium, Rusta och Servera.

Linköpings Universitet har en stor verksamhet i Norrköping - Campus Norrköping – med cirka 5 100 studenter. Verksamheten har medfört och genererat en mängd småföretag med kopplingar till universitetet.

Norrköping flygplats (tidigare Kungsängens flygplats) invigdes på hösten 1934 men den reguljära trafiken kom igång först några år senare, då på sträckan Stockholm-Malmö-Köpenhamn. Antalet passagerare från Kungsängen har mer än halverats under perioden 1997 - 2006. Från 2006 tog därför kommunen över ansvaret för flygplatsen. Nu går det reguljärflyg till Helsingfors och Visby (endast sommartid) samt flertalet charter turer.

Norrköping är tillsammans med Linköping en motor för tillväxt i Fjärde Storstadregionen. I Norrköping finns omkring

9 000 företag inom en rad branscher. Några exempel på välkända företag i Norrköping är: Otto Bock, E.ON, Returpack och Alstom. Här finns också flera statliga verk: Sjöfartsverket, LFV, Transportstyrelsen, Kriminalvården, Migrationsverket och SMHI. Flest arbetstillfällen finns inom handels- och tjänstesektorn.

På Svenskt näringslivs kommunranking tappade Norrköping 34 placeringar mot föregående år. Under 2014 rankas kommunen på plats 189 (155) av Rikets 290 kommuner. Kommunen har tappat i ranking under de senaste 5 åren. År 2010 rankades kommunen på plats 84. Kommunledningen är dock varse om situationen och har som mål att nå topp 20 år 2020.

Marknaden

Norrköping bedöms genom sitt geografiska läge som en relativt attraktiv ort av investerare och det finns bland investerare

ett tryck på att etablera sig, alternativt utöka sitt innehav, på orten.

Hyresbostäder i Norrköping AB äger och förvaltar cirka 10 500 hyreslägenheter och cirka 600 lokaler i Norrköping. Andra stora fastighetsägare som verkar inom ett antal år även om vissa undantag finns. Hyrorna i B-lägen kommer endast i undantagsfall över 1 000 kr/kvm, normalhyrorna här ligger i intervallet 800 -1 000 kr/kvm.

Hyror för butiker i bästa läge ligger uppemot 4 000 kr per kvm. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar.

Framtid

Linköping och Norrköping samverkar för att skapa en större, starkare och intressantare region med tillväxt, fler arbetstillfällen, ett varierat bostadsutbud, bra pendlingsmöjligheter och en mångfald av evenemang och fritidsaktiviteter. Tillsammans med kringliggande kommuner skapar Linköping och Norrköping förutsättningar att utveckla Sveriges fjärde storstadsregion. Kommunerna samarbetar i konkreta frågor för att effektivisera verksamheter, öka kvaliteten på kommunala tjänster och öka graden av integrationen städerna och regionen emellan.

Rent konkret ter sig detta närmast i projektet Next: Norrköping där Ostlänken är projektets kärna. Ostlänken är en högastighetstågförbindelse vilken syftar till att binda ihop bland annat Stockholm, Norrköping och Linköping. Restiden till Stockholm kommer att bli omkring 50 mintuter och till Linköping endast 15 min.

Projektet innebär bland annat att ett nytt resecentrum måste byggas vilket skall kompletteras med ett intilliggande bostadsområde med plats för 6 000 boende och därtill 6 000 arbetsplatser. Projektet ligger dock långt fram i tiden och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028.

Ett projekt som ligger närmare i tiden är dock ”Inre Hamnen”. Vattnet kommer att stå i fokus med Strömmen och nya anlagda kanaler vilka kommer att omringa omkring 2 000 nya bostäder. Exploateringen är indelad i tre etapper där själva byggnationen av etapp 1, om cirka 600 lägenheter, beräknas kunna påbörjas under 2018.

Hela Inre hamnen planeras vara fullt utbyggt till år 2028.

Med den intensiva befolkningsökningen är det främst bostäder som byggs i Norrköping just nu, även om det t ex även tillkommit stora logistikytor. Just nu byggs omkring 1 000 lägenheter i Norrköping vilket är den högsta produktionstakten på 20 år.

Det kanske mest spektakulära är nyproduktionen av 25 bostadsrätter hjärtat av Industrilandskapet invid det karaktäristiska Strykjärnet.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter