Stark handelsutveckling

Roland Carlsson näringslivschef Umeå kommun, svarar på frågor om Umeås näringsliv. Vi får bland annat svar på vilka projekt som är på gång samt tips och råd till företag som vill etablera sig i Umeå.

Roland Carlsson_frilagd_foto_andreas nilsson

Roland Carlsson_frilagd_foto_andreas nilsson

Hur skulle du beskriva Umeås näringsliv?

– Umeå har flest sysselsatta i tillverkningsindustri i norra Sverige med världsledande industriföretag som Volvo Lastvagnar, Komatsu Forest, Ålö,

GE Healthcare, SCA Obbola och Norrmejerier. I Umeå finns även många nya, spännande innovativa företag inom IT, Life Science och företagstjänster. De branscher som för närvarande växer mest är IT, företagstjänster och utbildning.

En omfattande investeringsverksamhet i form av bostadsbyggande, infrastrukturprojekt och stadsutvecklingsprojekt med

bl a ny galleria, nya hotell och nytt kulturhus och offentliga utemiljöer har resulterat i en tillväxt, även i bygg- och anläggningssektorn. Umeå har i många år varit en av landets främsta tillväxtkommuner med en tillväxt på 1 000 personer i snitt varje år i 50 år.

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– Etablering i Umeå innebär att etablera verksamhet i norra Sveriges ledande men även en av landets ledande tillväxtkommuner. En etablering i Umeå ger även tillgång till en hög kompetens och en mycket välutbildad arbetskraft. Umeå har en mycket konkurrenskraftig infrastruktur och fungerar som ett logistiskt nav för norra Sverige. En ny modern godsbangård och ett nytt logistikcenter har etablerats under senare år. 16 dagliga flygförbindelser med Stockholm och västvärldens snabbaste bredband ger Umeå bra förutsättningar för branscher med kommunikativa behov och behov av effektiva marknadskontakter.

I maj startar Finnair direktflyg till Helsingfors. Botniabanan har också knutit Örnsköldsviks arbetsmarknad närmare Umeå vilket både stärkt arbetsmarknadsregionen, branschbredden och därmed regionens konkurrenskraft.

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

–   Med Umeås starka tillväxt följer ett relativt stort tryck på lokaler. Vakanser som uppstår fylls fort. Ett flertal aktörer planerar att uppföra nya kommersiella fastigheter. Tillgången på mark är god men utbudet minskar med krav på central belägenhet. Kommunen eftersträvar en bra framförhållning på mark för olika typer av verksamheter.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Umeå?

–  Handeln kommer att få en stark utveckling genom den pågående byggnationen av ett IKEA varuhus och Ikano Retail köpcentrum med ett 90-tal butiker. Båda invigs under första kvartalet 2016. Axfood bygger för närvarande en ny, modern 22 000 kvm stor logistikanläggning med kyllager för Martin & Servera.

En pågående omvandling av ett helt stadskvarter pågår med nytt hotell, galleria, bostäder, kontor och andra verksamheter. Även ett nytt badhus är under uppförande och blir klart under 2016. Byggandet av en ny gymnasieskola har påbörjats i dagarna. Beslut om byggande av ett Gymnastikens hus har fattats. Ytterligare två nya hotell är på gång varav ett redan påbörjats i form av en ombyggnad av en tidigare skolfastighet. Tre nya större dagligvarubutiker och tre nya centrala parkeringshus planeras.

Vidare kommer bostadsbyggandet öka kommande år till 800 – 900 nya lägenheter per år. Flera mycket intressanta bostadsområden planeras. Extra värt att nämna är den mycket centralt planerade Ön där ca 3 500 bostäder planeras.

Hur kommer Umeå att se ut om tio år?

–  I den nya översiktsplanen visas Umeå kommuns ambitioner och kan ses som en tydlig spelplan för alla samhällsbyggnadsaktörer på marknaden. Enligt översiktsplanen skall Umeå växa hållbart och förtätas främst i centrum och på Universitetsområdet. Umeås vision är att växa till 200 000 invånare senast år 2050. Ambitionen är att bygga både mer stad och en attraktivare stad.

Om 10 år har Umeå ytterligare stärkt sin roll som norra Sveriges tillväxtmotor. Umeå har mycket bra förutsättningar att fortsätta växa med mer än 1 000 invånare årligen främst genom att tillgång på kompetens och välutbildad arbetskraft förenas med driftiga entreprenörer. De senaste årens investeringar i infrastruktur, investeringar på fastighetsmarknaden med nya hotell och kommersiella lokaler samt samhällsinvesteringar i nytt kulturhus och badhus ökar Umeås attraktionskraft för nyinflyttning och nya investeringar.

IT-sektorn, besöksnäringen, handeln och konstnärliga/kreativa näringar bedöms ha goda framtidsutsikter kommande år.

Vad har du för tips och råd till företag som vill etablera sig i Umeå?

– Företag som funderar på att etablera sig i Umeå är välkomna att ta kontakt med någon av oss på Näringslivsservice. Vi lovar ett professionellt bemötande och samordnar de kontakter och beslut företagen behöver för sin etablering.

Vi ser gärna att företagen tidigt i processen besöker Umeå så att vi kan få möjlighet att på plats visa upp tillväxten i Umeå och möjligheterna med en etablering i Umeå.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter