Staden möter Västlänken

Det finns många åsikter om stadens gigantiska infrastrukturprojekt, Västlänken. 2018 startar bygget och att det kommer att påverka Göteborg kan man vara säker på.

- Men vi tror och hoppas att vi kan hitta ett mervärde i allt det som komma ska, att staden ska kunna fortsätta gro, säger Stefan Eglinger, Trafikdirektör på Trafikverket, när Jernhusen bjöd in till dialog om RegionCity innan sommaren.

Med Västlänken följer tre stationer i staden; Station Centralen, Station Haga och Station Korsvägen.

- Trafikverket, Göteborgs Stad, Trafikverket, Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Jernhusen samarbetar tätt för att hitta bästa lösningen för placeringarna, säger Mikael Larsson, Projektledare Trafikverket. För oss på Trafikverket är det viktigt hur stationerna kommer att se ut och det intrycket resenärerna får. Det gäller att skapa en trivsam miljö och vi tar stor hänsyn till gestaltning och ljusinsläpp.

Planering vid Centralen

Jernhusen och Västtrafik är de aktörer som ska bygga vidare på stationen ovan mark vid Centralen.

- Vi tillför två byggnader ovanför Västlänken, berättar Johanna Hedenskog. Visionsbilderna visar på en lockande framtid, tycker jag, men det krävs just samarbete och mycket planering. RegionCitys norra entré blir en viktigt länk mellan RegionCity, den övriga staden och nya Hisingsbron. Framtidens huvudangöring till stationsområdet får en naturlig koppling till E45 och den kommande blivande Bangårdsviadukten. Det här blir den självklara platsen att bli hämtad och lämnad på, och den kopplar även till de planerade huvudcykelstråken plus framtidens Gullbergsvass. Platsen som skapas mellan Jernhusens två nya byggnader blir länken mellan den gamla och den nya staden och stadens kollektivtrafik.

Mycket arbeten kommer att utföras under jord, 90 meter ner. Det kräver både samarbeten och samordning, menar Anders Ejdefjord, Projektledare Jernhusen.

- Vi måste samordna både entreprenader och biltrafik till exempel och trafiken ska också integreras i den befintliga verksamheten. Vi måste ta hänsyn till de

80 000 resenärer som dagligen passerar vid Centralen plus restauranger, butiker, hotellgäster.

Staden ska inte stänga

Stefan Eglinger, Trafikdirektör Trafikverket, förstår att många är oroliga men fokuserar på målbild och möjligheter.

Stefan Eglinger, Trafikdirektör Trafikkontoret

Stefan Eglinger, Trafikdirektör Trafikkontoret

- Vi måste ha fokus på genomförandet och räkna med förändringar under resans gång eftersom processen är så lång. Vi måste vara så nära målbilden som möjligt även under byggprocessen, det är vår stora uppgift framöver. Det gäller att tänka rätt från början.

Med start 2016 börjar man även bygga på många andra platser; nya Hisingsbron, RegionCity, en nedsänkning av E45 startas. Och redan nu pågår bl a bygget av Marieholmstunneln och Skeppsbron.

- Och nej, staden kommer inte stänga under byggtiden, konstaterar Stefan Eglinger med ett leende. Västtrafik, Göteborgs Stad och Trafikverket samarbetar och tittar på hur alla projekt påverkar och samverkar. Redan i år finns en gemensam trafikledningscentral som hanterar trafiken oavsett vem som är huvudman. För att lindra besvären som uppstår.

Staden ska fortsätta gro

Och det finns en tydlig prioritering – kollekivtrafik, gång-, cykel- och biltrafiken. Plus näringslivets transporter.

- Verksamheterna runt om i staden måste givetvis kunna leva vidare. Staden måste leva och gro som vanligt under byggtiden. Här handlar det om att se möjligheter och skapa förutsättningar. Vi tror och hoppas att vi kan hitta ett merväde i allt det som komma ska. Vi har därför sjösatt projektet ”Byggplatsen som arena”. Det ska vara kul att besöka Göteborg även under byggtiden, kanske ibland t o m just för att vi bygger och för att det händer så mycket här, avslutar Stefan Eglinger.

FAKTA Västlänken:

- Med Västlänken får Göteborg en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och tre nya stationer; vid Göteborgs central, vid Haga och vid Korsvägen.

- Station Centralen: Stationen får två plattformar och fyra spår, strax norr om nuvarande Göteborgs central. Tack vare att stationen inte ligger särskilt långt under marknivå kan dagsljuset komma in genom takfönster. Via rulltrappa och hiss kommer resenärerna att ta sig direkt upp till de centrala delarna av Göteborg.

- Station Haga: Den nya stationen i Haga får en viktig funktion för utvecklingen av västra Göteborg. Station Haga kommer att placeras på cirka 25 meters djup. Resenärerna tar sig från plattformen upp till marknivån via ett mellanplan. Stationens norra uppgång har två entréer, en i Alléstråket och en vid Pustervikskajen.

- Station Korsvägen: Målet är att Korsvägen ska fungera för göteborgarna under tiden som Västlänken byggs. Station Korsvägen kommer att ligga relativt djupt och kommer därför att ha ett mellanplan. Uppgångarna placeras så att kollektivtrafikresenärer enkelt ska kunna byta trafikslag och ta sig till och från stationen tryggt och smidigt.

- Idag trafikeras Göteborgs Central med 675 ankomster och avgångar per vardagsdygn. I högtrafik går det inte att ta emot fler tåg. Västlänken och säckbangården kommer tillsammans att kunna hantera 1 125 ankomster och avgångar per dygn. Den senare siffran gäller i öppningsskedet. Det finns plats för ännu fler tåg och efter öppningsåret kan utbyggnaden av järnvägen i Västsverige fortsätta. Nästa steg är en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mot Stockholm, via Borås och Landvetter. Västlänken, som den är beslutad idag, kommer tillsammans med säckstationen att kunna ta emot de tåg som ska gå där.

- Den totala byggtiden för Västlänken blir nio till tio år med start 2018, men eftersom byggnationen kommer att delas upp i etapper kommer inte hela sträckan att påverkas samtidigt. Drygt sex av åtta kilometer ny järnväg kommer att gå i tunnel och byggs under jord. På de ställen där man ska jobba i öppna schakt kommer en så liten sträcka som möjligt i taget vara öppen. Man kommer att fylla igen schakten så snart varje etapp blir färdig.

Källa: Trafikverket

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter