Stabila nivåer på sval marknad

Kommunfakta Geografi Kungsbacka kommun är den nordligaste kommunen i Hallands län. Gränsar i norr till Göteborgs och Mölndals kommun, i öster till Marks kommun och i söder till Varbergs kommun. Europaväg 6, liksom järnvägen mellan Göteborg till Malmö, går rakt genom kommunen från norr till söder. Kungsbacka tillhör en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. Pendlingsavstånd till Göteborg, ca 25 km, och lång kustlinje gör Kungsbacka till en attraktiv kommun. Västkustbanans utbyggnad innebär en snabbare förflyttning såväl inom regionen som nationellt och internationellt. Mellan Göteborg och Kungsbacka har pendeltågtrafiken tre hållplatser i kommunen. Västkustbanans utbyggnad söder ut från Kungsbacka centrum, innebär dessutom att pendeltågstrafiken kan förlängas. Fakta Antalet invånare uppgick till 74 191 per den 30 april 2010, en ökning med 253 personer under året. Under 2009 ökade befolkningen med 1 262 personer. De senaste 25 åren har Kungsbacka i en jämn trendkurva ökat med ca 1 000 personer per år vilket resulterat i ökande priser på villamarknaden. Det genomsnittliga villapriset har stigit kraftigt under åren. Attraktiva lägen för villor längs kusten har gjort denna marknad mycket "het". Kungsbacka kommun är stor till ytan, ca 900 kvadratkilometer, och de flesta bor i den västra delen. Den östra delen präglas av jordbrukslandskap. Kungsbacka tätort har flest invånare, dock mindre än 20 000 och är därmed en liten stad i förhållande till antalet invånare i kommunen. Kungsbacka kommun är en pendlingskommun. Ca 55 % av den yrkesverksamma befolkningen pendlar ut ur kommunen till arbetet. Undersökningar säger att knappt 20 000 personer pendlar ut från kommunen medan bara 6 500 personer pendlar till kommunen. Stora arbetsgivare är Kungsbacka kommun som har ca 5 800 anställda. Landstinget i Halland 600 anställda, ICA Kvantum har ca 105 anställda och Förenade Care har drygt 100 anställda. 4,4 % av befolkningen i åldern 16 – 64 år var arbetslösa i april 2010. Motsvarande siffra för Riket var 7,1 %.

Boende i kommunen I Kungsbacka kommun bor man företrädesvis i villa, ca 63 %. 29 % bor i hyresrätter och 8 % bor i bostadsrätter. Kommunen har som mål att 500 bostäder skall färdigställas i kommunen varje år. Förutom dessa bostäder sker det löpande en konvertering av fritidshus till bostadshus. Takten på denna process är ca 150 bostäder per år.

Stora fastighetsägare Den absolut största fastighetsägaren i kommunen är Aranäs KB som ägs till lika stora delar av Ivar Kjellberg Byggnads AB och Byggnadsfirman Ernst Rosén AB. Bolaget äger ca 220 000 kvm med en blandning av bostäder och kommersiella fastigheter och är bland annat ägare till Kungsmässans köpcentrum. Övriga fastighetsägare att nämna är Castellum som via dotterbolaget Harry Sjögren AB äger ca 60 000 kvm i kommersiella fastigheter. Harry Sjögren förvärvade Beiersdorf-fastigheten (23 500 kvm) i november 2006. Kungsleden äger ca 50 000 kvm i kommersiella fastigheter. Den klart största är den fastighet där fd Elanders tryckeri har sin verksamhet. Kungsleden förvärvade fastigheten (36 000 kvm) vid årsskiftet 2007/2008. Apartment Bostad (fd Akelius) äger ca 20 000 kvm och har en blandning av bostäder, butiker, kontor och industri. Handelsprojekt i Kungsbacka Handeln har lockat till sig etableringar i kommunen och då framför allt externhandeln. Under de senaste åren har Aranäs byggt ut Kungsmässan. Clas Ohlson har etablerat sig på 1 500 kvm nya lokaler i anslutning till Kungsmässan. Det är Aranäs som har byggt om gamla polishuset. I Borgås, strax norr om Kungsmässan och öster om Harry Sjögrens projekt, återfinns Outletbyn Freeport. Freeport omfattar cirka 18 000 kvm handelsarea fördelat på 50 butikslokaler. Invid Freeport i området Björkris har Ica Maxi flyttat in. Området har en antagen detaljplan om 17 200 kvm detaljhandel. Största delen nyttjas av ICA Maxi och en mindre del av Goda Grannar. I närområdet finns även Willys Cash mm. Söder om Kungsbacka centrum i området Inlag har NCC uppfört en byggnad för Coop Forum. Byggnaden är på ca 10 000 kvm. Övriga större projekt Byggandet av Kolla Parkstad blir det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia. Stadsdelen får ett attraktivt läge med gångavstånd till centrum och pendelstation, Kungsbackaskogen och motorvägspåfart. Kolla Parkstad är resultatet av ett fruktbart samarbete mellan Aranäs, Eksta, JM och Kungsbacka kommun. 1 000 bostäder, skola, förskola, idrottshall och område för företag. Allt detta föreslås i detaljplanen för den nya stadsdelen Kolla Parkstad. Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen för Kolla Parkstad. Efter sedvanlig bygglovsprövning beräknas byggstarten äga rum i mitten av 2011. Gator och annan infrastruktur börjar byggas i början av 2011. Söder om centrum växer en ny stadsdel fram, Aranäs. Aranäs är tänkt att bli stadsdel som knyter ihop centrum med Aranäsgymnasiet och Kungsbacka teater. De tre första kvarteren är färdiga och nu byggs det fjärde. En eventuell fortsatt utbyggnad av Aranäs stadsdel innebär ytterligare 300 bostäder samt ett parkeringshus längs järnvägen Första delen av centrums utveckling söderut stod i september år 2006 Aranäsgymnasiet och Kungsbacka teater färdigt. En satsning på ett helt nytt gymnasium för 1 600 elever samt en teater. Byggnadernas storlek är 21 000 kvm och kommunen som byggherre har satsat närmare 350 mkr på projektet. Större förestående projekt är en nybyggnation av ett kontorshus för Skattemyndigheten som samlokaliserar delar av sin verksamhet till Kungsbacka. Byggnaden kommer att omfatta ca 3 500 kvm och inrymma ca 160 arbetsplatser. Harry Sjögren kommer att äga fastigheten och planerat färdigställande är under senhösten 2010. Vid torget kommer en ny byggnad att uppföras i stället för den byggnad som brann ner. Det är en lokal aktör som kommer att uppföra byggnaden som kommer att inrymma lägenheter upplåtna med bostadsrätt och kommersiella lokaler. Då Kungsbacka kommun med sin närhet till Göteborg är en kommun i tillväxt behövs både nya bostäder och verksamhetslokaler. Kommunen har ca 15 områden om 75 ha mark som håller på att bearbetas för att få till nya etableringsområden för näringsverksamhet. Områdena är främst lokaliserade till centralorten Kungsbacka men även verksamhetsområden i övriga kommunen finns under framtagande. Fastighetsmarknaden De sista två åren har några få försäljningar gjorts av större och lokalt kända fastigheter i Kungsbacka. Av de få transaktioner av lite dignitet som gjorts i Kungsbacka under senare tid är när Vital Eiendomsfond Sverige AB av NCC Property Development förvärvade den till COOP Forum uthyrda handelsfastigheten Kungsbacka 4:62 som är belägen strax söder om Kungsbacka centrum. Köpeskillingen är inte offentlig. Av de större uthyrningar som skett kan noteras Fortums flytt till "fd Beiersdorf-fastigheten" som köptes av Harry Sjögren för ca 3 år sedan. Slutsats Även om Kungsbacka är en expansiv kommun och gränsar till Göteborg är inte den kommersiella fastighetsmarknaden så het som man kan tänkas tro. Så som det varit har det mesta intresset legat kring externhandelsfastigheter medan industri-, kontorsfastigheter och flerbostadshus mer värderas i nivå med övriga mellanstora städer i landet. Det verkar som om Kungsbackabon jobbar utanför kommunen men gärna stannar kvar på helger och handlar i kommunen. Några anledningar till varför kommersiella fastigheter eller flerbostadshus ej varit riktigt "heta": - Tätorten är liten, kommunen är areamässigt utbredd och pendlingsavståndet till Göteborg från norra delen av kommunen behöver inte vara längre än vad det är till tätorten där de flesta arbetstillfällena återfinns vilket bekräftas av att Kungsbacka är en pendlarkommun. - Den allra största delen av Kungsbackas befolkning (63 %) bor i villor och flerbostadshus har ej producerats i någon storskalig verksamhet. - Relativt få rikstäckande fastighetsägare i kommunen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter