Spektakulär mix i nordöstra Lund

Planeringen av Lund NE/Brunnshög inleddes redan under slutet av 1990-talet. Då planerades ett renodlat arbetsplatsområde som skulle bli en ny etapp av utbyggnaden kring Ideon, med större kontor och forskningsanläggningar. 2006 antogs ett ramprogram som innebar en ändrad inriktning. Där angavs att området skulle innehålla 70 procent arbetsplatser och 30 procent bostäder. Nu är framtiden för North East Lund sedan en tid spikad och området lär bli minst sagt spektakulärt.

Allt är en fortsättning på utbyggnaden av Lund, åt nordost. Sölvegatan, med sin förlängning i Lund NE/Brunnshög, blir ett tydligt stråk som kopplar den nya stadsdelen till Lunds centrum. Men Lund NE/Brunnshög ska inte bara bli en förlängning av den redan befintliga staden utan något helt nytt. Området ska få en egen personlighet och karaktär och den fysiska miljön ska förbättra chanserna att tänka fritt och nytt. Här ska människor med olika erfarenhet och grundkunskaper mötas och här ska bostäder, verksamheter, service och fritidsaktiviteter ligga sida vid sida. Kultur, idrott, lek, vardagsliv, vetenskap och företag blandas och här ska man kunna spränga gränser. Den spännande mixen ger stadsdelen en dynamisk karaktär med målsättningen att bli norra Europas ledande område inom utbildning, företagande, näringsliv och en självklar knutpunkt för nya, spännande möten. Lund NE/Brunnshög blir en stadsdel med uppemot 50 000 boende och arbetande, men det gigantiska projektet kommer att ta tid att slutföra. Ytan på cirka 225 hektar kommer inte att vara helt utbyggd förrän om 40 år.

En naturlig prägel på området blir även närheten till naturen då området är granne med naturreservatet Kungsmarken. Och mitt i naturen ska MAX IV och forskningsanläggningen ESS byggas. Innesluten i en väldig ringformad byggnad kommer MAX IV att bli ett landmärke och en del av Lunds identitet. I dag finns det bara en grop där den stora synkrotronljusringen ska uppföras, men i maj tog Peab de första stora skoptagen. Mycket förberedelsearbete återstår dock eftersom det ska grävas ett sju meter djupt schakt åt linjäracceleratorn. Med en diameter på 210 meter är det mycket matjord som ska pressas undan från slätten. 2015 ska anläggningen, som kommer att likna en silverglänsande lagringsring som svävar över ett hav av böljande gröna kullar, vara färdig för produktion av synkrotronljus. Förväntningarna på vad MAX IV ska kunna producera är mycket stora bland såväl konstruktörer som användare. Den kommer att ha prestanda som gör den världsledande.

På området mellan MAX IV och ESS planeras det för en Science Village. Här ska det skapas en mötesplats med ett besökscenter, ett Science Center, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika universitet och högskolor i Sverige och Europa samt kontor för forskningsanläggningarna och deras samarbetspartners. I planerna finns tankar om att göra Science Village till en händelserik plats där vetenskap, kultur, idrott och nöjen blandas på ett inspirerande vis i en häftig stadsmiljö. Det ska bli lockande för gästande forskare att dröja sig kvar en dag eller två, samtidigt som deras familjer gärna följer med. Science Village ska också bli ett stort besöksmål i regionen och i Europa. En utomhusutställning, Green front, ska komplettera stadsdelen med en 24-timmars öppen rekreativ och pedagogisk park som är direkt kopplad till Kungsmarkens naturskyddsområde i sydöst.

Längst i söder i Lund NE/Brunnshög ligger området Solbjer. Nu går startskottet för utbyggnaden av denna Lunds högsta punkt där det planeras för bostäder, kontor och service i en tät mix. Spårväg Lund C-ESS går rakt igenom planområdet på en tät stadsgata och ger högsta service för kollektivtrafiken. Här planeras så att det ska gå att leva bekvämt utan egen bil. Mitt i storkvarteret finns en park och två förskolor ska serva områdets barnfamiljer med nära barnomsorg. Lugna gångvägar genomkorsar området och karaktären är brokig och omväxlande. Gröna tak och solceller signalerar hållbarhetsambitionerna. Längs spårvägens gata finns attraktiva lägen för mindre butiker. Planprogrammet för området Solbjer gick ut på remiss i maj och detaljplanearbetet är inlett. Byggstart beräknas till kvartal fyra 2012. Sammanlagt finns här omkring 100 000 kvm BTA exploateringsyta. Lunds kommun för just nu dialog med Skanska, Peab, Ikano, Vasakronan och NCC.

Tidplanen sträcker sig som sagt över många år, men redan 2014 ska här finnas 700 bostäder och 5 000-7 000 arbetsplatser inom området. Då har arbetet med ESS påbörjats och både Lundalänken och MAX IV invigs. Etapp ett av kvarter Solbjer är färdigbyggt och etapp ett i Västra Brunnshög har påbörjats, såväl som Science Village och bostadskvarteren i centrala Brunnshög.

2018 ska här finnas 1 500 bostäder och 10 000-15 000 arbetsplatser. ESS-byggnaderna är klara och om allt går enligt plan pågår de tekniska installationerna. Etapp ett i Västra Brunnshög pågår tillsammans med etapp två av Science Village. Samtidigt färdigställs Centrala Brunnshög.

År 2025 finns här 3 000 bostäder och 20 000-25 000 arbetsplatser inom området. ESS-anläggningen är i drift och MAX IV utvidgas. Västra Brunnshög färdigställs och etapp två av Norra Brunnshög och Science Village pågår. Samtidigt färdigställs etapp tre av Centrala Brunnshög och exploateringen av den nordvästra delens fjärde etapp pågår, tillsammans med etapp fem av Östra Brunnshög. Dessutom finns det en planreserv för ytterligare 1 000 bostäder och 15 000-20 000 arbetsplatser inom området.

Det är inte svårt att förstå att det tar tid att fylla det stora området på 225 hektar. Visionerna är storslagna, men med MAX IV och ESS i hamn ser framtiden mer än ljus ut för nordöstra Lund. En ny stad i staden har börjat växa upp…

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter