Solna och Sundbyberg

Både Solna och Sundbyberg ses som väldigt företagsvänliga kommuner och Solna är dessutom en av få som har fler arbetsplatser än invånare. De allmänna kommunikationerna är utmärkta inom båda områdena och ytterligare förbättringar kommer att ske i och med att Tvärbanan byggs ut. Här följer en kartläggning av Solna och Sundbyberg, signerad Karin Witalis på DTZ Sweden.

Solna och Sundbyberg ligger strax nordväst om Stockholms innerstad. Båda kommun-erna tillhör Sveriges till ytan minsta kommuner. Befolkningsmässigt är dock Solna landets 29:e största kommun (68 000 inv.) och Sundbyberg är nummer 61 (39 000 inv.). Frågan om inte Solna och Sundbyberg borde inkorporeras med Stockholm, eller i vart fall slås ihop till en kommun har utretts ett par gånger men inte lett till någon förändring. Både Solna och Sundbyberg har utmärkta allmänna kommunikationer i form av bussar, tunnelbana, pendeltåg och numera även fjärrtågen (Mälarbanan) som trafikerar Sundbyberg. Ytterligare förbättringar kommer att ske i och med att Tvärbanan byggs ut från Alvik i Stockholm mot Solna och Sundbyberg och vidare mot Kista. Tvärbanan kommer att få stationer vid Bällsta bro, Sundbybergs Centrum, Solna Business Park, Solna Centrum samt Solna Station.

Båda kommunerna ses som väldigt företagsvänliga och det finns idag ca 11 000 företag etablerade i Solna och Sundbyberg. Solna är en av få kommuner som har fler arbetsplatser än invånare. Bland de större arbetsplatserna i kommunerna återfinns Karolinska Universitetssjukhuset, SEB, SAS, Siemens AB, Busslink i Sverige AB, Taxi 020, Kronofogdemyndigheten, Aditro samt Svenska kraftnät. Här finns även flera av huvudkontoren inom byggindustrin, läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin.

Lokalmarknaden i Solna och Sundbyberg består till övervägande del av kontor med inslag av handel. Den totala kontorsstocken uppgår till cirka 1,6 miljoner kvm. De större kontorslägena är Frösunda, Solna Business Park, Solna Strand och Solna Station. Större fastighetsägare i Solna/Sundbyberg är Förvaltaren, Fabege, Vasakronan, Humlegården, Skandia och Diligentia.

Frösunda

I östra Solna ligger kontorsområdet Frösunda, beläget mellan järnvägen (Solna Station) och E4:an. Området började byggas ut av JM och NCC i slutet av 90-

talet och har idag ett stort bestånd av kontorsbyggnader längs med E4:an. Dessa är tänkta att fungerar som bullerskydd för de bakomliggande bostadshusen. Frösundas totala kontorsyta är omkring 150 000 kvm. Bland de företag som har sina svenska eller nordiska huvudkontor i Frösunda kan nämnas Canon, Eniro, JM, Hewlett Packard, Bayer och Billerud. För nyproducerade kontorslokaler med skyltläge mot E4, uppnås hyror upp mot 2 300-2 400 kr/kvm (större ytor ca 2 200 kr/kvm). I bakre lägen och vid Gårdsvägen ligger hyrorna i lokaler av nyproduktionsstandard runt 2 000 kr/kvm. I det äldre beståndet vid Gårdsvägen ligger topphyrorna omkring 1 800 kr/kvm. Mer vanligt förekommande är dock nivåer omkring 1 200 till 1 600 kr/kvm. Hyres-nivåerna bedöms inte komma att stiga nämnvärt så länge det finns byggrätter i området.

Solna Business Park

Solna Business Park ligger i den del av Solna som kallas Vireberg, och som ligger alldeles intill Sundbybergs centrum och pendeltågsstationen. Med start i början av 2000-talet genomgick området en större uppgradering och har idag ett 180 000 kvm stort bestånd av attraktiva, moderna kontorslokaler. Flera livsmedelsbolag har sökt sig till området. Större hyresgäster är ICA, EDB och Coop som alla har lokaliserat sina huvudkontor i området. Hyresnivån ligger på mellan 1 400-2 200 kr/kvm i Solna Business Park.

Solna Strand

Solna Strand, f d Vretens arbetsområde, är beläget vid Bällstaviken mellan Sundbyberg och Huvudsta. Området utgörs av kontorsbebyggelse i form av större huskroppar, byggda på 1980-talet. Inom området dominerar hyresgäster med stora lokalbehov, exempelvis Skatteverket, Strålskyddsmyndigheten och Rymdbolaget. Solna Strand har sedan slutet av 1990-talet upplevt en viss renässans och blivit av med sin tidigare industriprägel. Detta har lockat till sig flera nya företag vilket har haft en positiv utveckling på hyresnivåerna. Senast i februari i år tecknade Trafikverket kontrakt på cirka

13 600 kvm i Vasakronans fastighet Nöten 3. Från att under flera år ha pendlat omkring 1 000 kr/kvm för högkvalitativa kontorslokaler uppnås numera hyresnivåer på mellan 1 600 och 2 000 kr/kvm.

Sundbybergs centrum

Sundbybergs centrum har ett relativt begränsat bestånd av kontorslokaler. Intresset bland företag att etablera sig i Sundbybergs centrum har varit relativt svagt under många år, vilket kan förklaras av närheten till konkurrerande Solna Business Park och Solna Strand. Sundbybergs attraktivitet kommer sannolikt stärkas framöver i och med att Swedbank flyttar sitt huvudkontor från Stockholm city till Sundbyberg. På fastigheten Cirkusängen 6, söder om järnvägsspåren vid Sundbybergs pendeltågsstation, nära Humlegårdens fastighet Stora Blå (6 700 kvm) och alldeles intill gränsen mot Solna, kommer de nya lokalerna att byggas. Beräknad inflyttning är vid årsskiftet 2013/2014. För Sundbybergs del innebär etableringen att stadskärnan stärks och därmed också underlaget för en framtida överdäckning av järnvägen genom Sundbybergs centrala delar. Därigenom vill man skapa en sammanhållen kontorsmarknad, istället för en tudelad som det ser ut idag. Kostnadsfrågan är dock inte löst när detta skrivs.

Solna Station/Arenastaden

Kring Solna station växer en ny stadsdel fram, Arenastaden, med kontor, handel och bostäder. Ambitionen med Arenastaden är att skapa ett område med huvudkontor för bolag som på grund av sin relativa storlek väljer bort centrala Stockholm. Det finns även planer på att bygga ett större köpcentrum – Mall of Scandinavia – i området. Projektet har dock flyttats fram i tiden och just nu är öppningsdatumet satt till 2014 (tidigare 2012). Blir inte köpcentrumet av finns det en reservlösning med en mindre handelsfastighet och en större andel kontorslokaler och bostäder vid samma plats. Ett projekt som däremot har startat är Fabeges byggande av Vattenfalls nya huvudkontor (52 000 kvm) vid Lokvägen/Magasinvägen, granne med Swedbank Arena - Sveriges nya nationalarena för fotboll. Vattenfall flyttar in hösten 2012 och lämnar därmed Råcksta. Området Solna Station/Arenastaden är fortfarande i början av sin utvecklingsfas och hyresnivåerna är något lägre än i Solna Business Park. Vakansgraden är ca 20 %.

Framtida utveckling

Efterfrågan på lokaler bedöms även fram-över vara starkast i Frösunda, Solna Strand och Solna Business Park. För Solna Station/Arenastaden behövs det ett klart besked om huruvida Mall of Scandinavia kommer att byggas för att företagen ska välja att etablera sig där. Sundbyberg kommer sannolikt att uppleva ett uppsving i efterfrågan till följd av Swedbanks etablering. Samtliga områden i Solna/Sundbyberg kommer att stärkas av Tvärbanans utbyggnad.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter