Solna & Sollentuna växer allt mer

Nytt forskningslaboratorium ska byggas på Karolinska Institutets campusområde i Solna. Biomedicum samlar 1 700 arbetsplatser och blir en av Europas största forskningsanläggningar i sitt slag. Bild: Berg CFM

Nytt forskningslaboratorium ska byggas på Karolinska Institutets campusområde i Solna. Biomedicum samlar 1 700 arbetsplatser och blir en av Europas största forskningsanläggningar i sitt slag. Bild: Berg CFM

I både Solna och Sollentuna råder ett gott näringslivsklimat. Gemensamt för de båda kommunerna är även ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Stockholm city och bra kommunikationsläge, samtidigt som de växer både befolkningsmässigt och genom att det byggs och utvecklas allt mer.

Solna och Sollentuna ligger strax norr om Stockholm. Gemensamt för de båda kommunerna är att de växer och utvecklas intensivt just nu. I Sollentuna pågår en stadsomvandling där de centrala delarna byggs ut och får ny karaktär och i Solna rustas befintliga stadsdelar och inte mindre än sex nya stadsdelar byggs.

Antalet solnabor växer rekordartat varje år. Under 2012 växte befolkningen med 1,9 procent till 71 293 invånare, vilket var den åttonde största befolkningsökningen i landet i förhållande till befolkningsstorlek. Solnas befolkning förutspås öka till minst 90 000 invånare till år 2020.

Även Sollentuna har haft en mycket positiv utveckling när det gäller antalet invånare. Folkmängden i Sollentuna ökade med 653 personer under första halvåret 2013 och i juni var 67 512 personer folkbokförda i kommunen. År 2022 beräknas antalet invånare vara ca 79 000.

Kommunikationer

Kommunikationerna i Sollentuna är goda med flera kollektiva resealternativ. Fem pendeltågsstationer finns och flertalet busslinjer samt stora bilvägar som skär tvärs igenom kommunen där den framtida trafikleden ”Förbifart Stockholm” kommer att mynna ut vid Häggvik. I takt med att Sollentuna växer ska även gång- och cykelvägnätet byggas ut.

Också Solna är välförsörjt med kollektivtrafik i form av pendeltåg, tunnelbana och bussar. Förlängningen av tvärbanan, från Alvik till Solna station via Ulvsunda och Sundbyberg, som ska vara färdig under hösten, kommer att öka attraktiviteten ytterligare i dessa områden.

En ny gren av tvärbanan som dras till Solna station över Solna centrum från Alvik och Nya Karolinska Solna med Norra Stationsområdet kommer att få en ny tunnelbanestation med förbindelse från Odenplan, vilket kommer förbättra kommunikationerna ytterligare.

Solna har dessutom många stora genomfartsvägar som E4, E18 och E20.

Näringslivet i Solna

Solna placerar sig i topp när Svenskt Näringsliv rankar landets främsta företagskommuner. Det är sjätte året i rad och sjunde gången under 2000-talet som Solna tar hem förstaplatsen.

I Solna stad finns över 9 000 företag i olika storlekar och branscher. Allt från stora multinationella företag till små nystartade företag och från högteknologiska företag till tjänsteföretag.

Ett stort antal svenska och internationella bolag har även etablerat sina huvudkontor i Solna. Coop, Dell, Eniro, ICA, SAS Institute och Vattenfall är några exempel.

De företag med flest antal anställda i privat sektor är NCC, Skanska och PEAB. Stora offentliga arbetsplatser är Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, EU:s smittskyttsmyndighet ECDC samt Solna stad.

Lokaler i Solna

Kontorsmarknaden i Solna består av flera olika geografiska delmarknader som under årens lopp har utvecklats i takt med en ökad efterfrågan på moderna lokaler.

Några av fastighetsägana som har lokaler i Solna är Fabege, Vasakronan, Skanska och Mengus.

På gång i Solna

Solna utvecklas i snabb takt, inte minst genom de sex nya stadsdelarna som ska ta form.

Genom att genomfartstrafiken ska minskas ska ett mer stadsmässiga gaturum skapas i Solna City. Enligt plan föreslås ny bebyggelse mot Frösundaleden, Solnavägen och Huvudstagatan. Råsundastadion ska ersättas med ny bebyggelse och tre alternativa placeringar av högre hus, med cirka 30 våningar, ingår i planprogrammet.

I de nya stadsdelarna Arenastaden och Hagastaden växer viktiga landmärken fram. I Arenastaden står den nya national-arenan för fotboll klar liksom Mall of Scandinavia, med 250 butiker och restauranger. Även ytterligare kontorslokaler byggs ovanpå.

I Hagastaden byggs ett nytt och toppmodernt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna som tillsammans med Karolinska Institutets forskningssatsningar ska lägga grunden för att området blir världsledande inom life science.

Sollentunas näringsliv

Majoriteten av de cirka 4 000 företagen i Sollentuna är små, men här finns även en del medelstora företag. Handels- och tjänsteföretag är de verksamheter som dominerar.

Kommunens service till företagare i Sollentuna blir allt bättre visar den årliga undersökningen bland företagen i kommunen. Nöjd-Kund-Index (NKI) för i år är 70, vilket är en ökning med fem enheter sedan tidigare mätning. Det placerar Sollentuna över snittet för Sveriges kommuner. I undersökningen har 222 företag i Sollentuna bedömt kommunens servicenivå vad gäller bygglov, brandtillsyn, markupplåtelser, miljötillsyn och serveringstillstånd. Sollentuna kommun arbetar aktivt för att det ska vara enkelt att starta, utveckla och driva företag i kommunen och har under 2013 tagit fram en ny näringslivsstrategi med målsättningen att Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat 2015.

Lokaler i Sollentuna

Sollentuna är i första hand en bostadskommun men flertalet handelsplatser finns också etablerade i kommunen då Sollentuna är en av Sveriges köpstarkaste kommuner. Kontorsområdena är spridda geografiskt över kommunen. Kluster av lokaler återfinns främst längs de större vägarna och intill centrumen och industriområdena i de olika kommundelarna.

Sollentuna har inte något definierat kontorsområde så som grannarna Kista med sitt IT-kluster och Upplands Väsby med InfraCity.

I början av september meddelade byggmaterialjätten Weber att de flyttar sitt huvudkontor till Häggvik i Sollentuna och samlar därmed utbildning, försäljning och administration till samma plats. Företaget hoppas att flytten ska resultera i bättre kundkontakt och lägre miljöpåverkan.

Några av fastighetsägana som har lokaler i Sollentuna är Wallenstam, Valad och Brostaden.

På gång i Sollentuna

I Sollentuna centrum har en stor genomgripande stadsomvandling satt igång med full kraft.

I Tureberg sker en förvandling från förort till stad, med Sollentunavägen som lokal huvudgata. Där blir det alléplantering, nya bostadshus och ett utbyggt affärscentrum. Området mellan Häggvik och Tureberg har sedan mer än ett halvsekel varit industrimark. Nu planeras en grönskande allé från Sollentuna Centrum till Södra Häggvik, med bostäder, butiker, kontor och restauranger. Turebergs allé kommer att bidra till Sollentunas utveckling till stad, med bebyggelse i tre till fem våningar, med lägre bebyggelse i gränsen mot villaområden. För att skapa en levande gatumiljö kommer både kontor, handel och bostäder att tillåtas. Entrévåningarna mot allén ska i första hand användas för butiker, hantverk, caféer, samlings- och utställningslokaler som bidrar till en atmosfär av liv och rörelse. I planerna för området diskuteras också en ”ny” station för regionaltåg och pendeltåg i anslutning till Häggviks pendeltågstation, det kan man läsa på Sollentuna.se.

Totalt planeras ca 600 - 700 lägenheter byggas och butiksytorna ska fördubblas. I januari 2014 påbörjas bygget av första etappen i Traversen 18 som utgörs av 230 hyreslägenheter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter