SOLLENTUNA

Sollentuna kommun är belägen norr om Stockholm i den så kallade Arlandakorridoren. Kommunikationerna är goda med flera kollektiva resealternativ. Fem pendeltågsstationer finns och flertalet busslinjer samt stora bilvägar skär tvärs igenom kommunen där den framtida trafikleden "Förbifart Stockholm" kommer att mynna ut vid Häggvik.

Befolkningen i Sollentuna uppgick till nära 66 000 personer vid årsskiftet 2011/2012 och har uppvisat en stabil tillväxt de senaste åren. Fler förvärvsarbetande pendlar ut från kommunen än in, vilket är vanligt för förortskommuner till storstäder. Antal arbetsplatser har vuxit till nära 25 000 och det finns närmare 4 000 registrerade företag följt av att Sollentuna rankas av Svenskt Näringsliv som en av landets företagsvänligaste kommuner.

Sollentuna är i första hand en bostadskommun men flertalet handelsplatser finns också etablerade i kommunen då Sollentuna är en av Sveriges köpstarkaste kommuner. Kontorsområdena är spridda geografiskt över kommunen. Kluster av lokaler återfinns främst längs de större vägarna och intill centrumen och industriområdena i de olika kommundelarna. I Fastighetsägarnas undersökning av klimatet för fastighetsföretagare från 2011 hamnar Sollentuna kommun på första plats som är en följd av att de lokala fastighetsägarna premierar näringslivsklimatet och de ekonomiska förutsättningarna.

SOLLENTUNA CENTRUM

I Sollentuna centrum sker en stadsomvandling med utbyggnad av affärscentrumet och nya lägenheter som har pågått de senaste åren vilket kommer att fortsätta. Målet är ett levande centrum med en blandning av olika funktioner och verksamheter. Bland annat omvandlas Sollentunavägen till en lokal huvudgata som omges av nya bostadshus och ett utökat affärsutbud.

Om- och tillbyggnaden av handelsplatsen Sollentuna Centrum stod färdigt i början av 2010. Fastighetsägaren Steen & Ström har utvecklat centrumet och skapat ett av Stockholms större köpcentrum med total handelsyta på 42 000 m².

Vid det renoverade centrumet finns ett flertal kontorsbyggnader uppförda. De största ligger i närområdet kring järnvägen. Precis väster om centrumet ligger nya häktet där även Attunda tingsrätt huserar. Området får anses vara det främsta kontorsläget i kommunen och därmed hyresnivåer i övre spannet på omkring cirka 1 500–1 800 kr/m².

Fastighetsägare med större kontorsytor är Vacse – ett konsortium av pensionsstiftelser som under 2011 förvärvade fastigheten innehållande domstolsverket från Skanska för 320 Mkr, Trifam, Valad, och Hemfosa är även större fastighetsägare i området.

HÄGGVIK/TUREBERG

I Häggvik finns Stinsens köpcentrum, vilket förvärvades av Alecta år 2007. Centrumet har 90 butiker och shoppingytan uppgår till cirka 40 000 m². Häggvik som handelsområde har även en stor del dagligvaruhandel och söderut finns Knistavägens industriområde vilket även innehåller kontorslokaler.

Invid Stinsen köpcentrum finns kontorsytor och söder ut, i kvarteret Traversen, planeras för bostäder och arbetsplatser samt en fortsättning på Turebergs allé. Det gamla industriområdet omvandlas för att sammanbinda Sollentuna centrum med Häggvik. I norra delen av Stinsenområdet finns kontorsinslag och TDC har sitt huvudkontor i en nybyggd fastighet. Vid Hammarbacken, beläget vid E4, finns kontorslokaler av varierande standard i bra skyltläge. Öster om Hammarbacken har kommunen antagit en ny detaljplan som möjliggör utbyggnad av upp till 27 000 m² BTA med avsikten att använda den gamla kraftledningsgatan för kontor och liknande verksamheter.

Då marknaden i området är liten är underlaget begränsat vilket föranleder ett relativt brett spann på omkring 1 100–1 600 kr/m² för moderna kontor.

EDSBERG/SJÖBERG

Området Edsberg har ett lokalt centrum/torg som genomgick omfattande renovering då Sollentunahem renoverade och utökade butikslokalerna. I övrigt utgörs Edsberg i huvudsak av bostäder och industriverksamhet med inslag av kontor. Väsjöområdet är ett stort fritidsområde som ska utvecklas i etapper, främst med bostäder. Flertalet av fastighetsägarna är egenanvändare och inom industriområdet har Brostaden nyligen tecknat ett hyreskontrakt i en av deras nyproducerade byggnader. Byggnaden omfattar totalt cirka 3 400 m², där förhyrningen omfattar halva totalytan som utgör lager, och står klar för inflyttning i höst. Söder om Edsberg ligger Sjöberg där kontorsinslag finns bland övrig bostadsbebyggelse. Områdena har generellt lägre kontorshyror runt 1 000–1 300 kr/m². Större fastighetsägare är bland annat Castellum och Kungsleden.

HELENELUND/SILVERDAL

Området Silverdal i den sydligaste delen av Sollentuna har vuxit fram som den senaste stadsdelen och för närvarande pågår ett av de största byggprojekten i kommunen. En helt ny modern trädgårdsstad skapas där det ska byggas totalt ca 1 000 bostäder och 65 000 m² kontor av JM och Skanska gemensamt. Arbetsplatserna skapas inom Föreningen Silverdal Science Park som är en vetenskapspark för företagande, högre utbildning, forskning och utveckling.

Läkemedelsföretag Pfizer har flyttat in i ett nytt och skräddarsytt kontor och även andra företag, som inte ingår i vetenskapsparken har etablerat sig, exempelvis BMW som samlokaliserat verksamheter i lokaler utmed E4:an. På motsatta, västra, sidan om motorvägen invid kommungränsen har Humlegården flexibla kontorslokaler i Akallaområdet.

NORRVIKEN

Kontorsytan är främst koncentrerad till företagsbyn i kvarteren Nattvakten, längs Sjöängsvägen.

Detta område, mitt emot Norrvikens station, benämns Norrvikens Företagspark och Valad äger här flertalet kontorsfastigheter. Galjaden Fastigheter äger även kontorsfastigheter i området.

ROTEBRO/BREDDEN

I Rotebro Centrum finns närservice och längs E4 ligger KOM Köpcentrum samt i Rotebro industriområde finns viss kontorsyta. Trafikverket planerar för att bredda väg 267, Rotebroleden, för att bättre förbinda E4 och E18 mellan trafikplatserna Rotebro och Stäket, vilket på sikt stärker området. I Kappetorp industriområde väster om Rotebro samhälle återfinns utrymmeskrävande verksamheter som inte passar nära bostadsområden. Som en del i utvecklingen av området InfraCity i Upplands Väsby, norr om Breddenvägen, föreslås området kompletteras med ytterligare handel och kontor. Detaljplanen vann laga kraft i år och det sydvästra hörnet inom Sollentuna, kvarteret Radion, föreslås få utökad byggrätt för handel.

I Bredden industriområde har Valad nyligen genomfört en stor förhyrning om 3 500 m². Större delen avser lagerytor och även en mindre del kontor. Hyresnivåerna bedöms till 1 100–1 500 kr/m² där ytorna ofta är en blandning av lager/kontor som därmed ger lägre nivåer. Större fastighetsägare är Corem, Sagax, och Dagon.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan sägas att Sollentuna är en av Sveriges mest välmående kommuner men konkurrensen från kringliggande områden som Kista, Upplands Väsby och Täby är tuff. Sollentuna har inte något definierat kontorsområde så som grannarna Kista med sitt IT-kluster och Upplands Väsby med InfraCity. Vakanserna överlag är idag runt 15 procent med lokala avvikelser mellan områden.

Sollentuna har mycket goda förutsättningar att utvecklas. Det geografiska läget, mitt i en expansiv del av Sverige, längs E4 mellan Stockholm-Arlanda-Uppsala skapar ett bra läge att synas i och närheten till Arlanda och Stockholm city lockar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter