SKATTEFRÅGOR VID UTHYRNING AV LOKAL

Vilka möjligheter har jag som lokalhyresgäst att göra avdrag för lokalkostnaden och finns det ytterligare kostnader hänförliga till lokalen som är avdragsgilla i verksamheten?

Direkta kostnader

Som näringsidkare ställs du inför flera kostnader i din verksamhet, inte minst då kostnaden för din lokal och därtill hörande kringkostnader. Den mest uppenbara kostnaden i samband med hyra av lokal är naturligtvis hyreskostnaden. Kostnaden för hyran är omedelbart avdragsgill i din näringsverksamhet, dvs. den påverkar verksamhetens resultat. En lokal är emellertid inte alltid optimerad för just din verksamhet och inte sällan föreligger det ett visst behov av mindre förändringar, såsom målning, el- och snickeriarbeten. Andra sådana typiska åtgärder är t.ex. tapetsering, byte av golv och ledningsarbeten. Alla sådana förbättringar på ytskikten är också omedelbart avdragsgilla. Rent generellt kan sägas att alla kostnader hänförliga till reparation och underhåll av lokalen är omedelbart avdragsgilla.

Gränsdragningen till ombyggnation

Även större förändringar och mer ingripande åtgärder av lokalen kan vara omedelbart avdragsgilla i näringsverksamheten, så länge ändringsarbetena kan anses vara normala för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Väsentliga förändringar av byggnader räknas dock alltid som ombyggnation och ska därmed skrivas av enligt god redovisningssed, vilket normalt innebär planenlig avskrivning. Gränsdragningen är emellertid inte alldeles lätt att göra och jag hänvisar till min tidigare artikel [nr 00] för en djupare diskussion om just den problematiken.

Tillägg till hyreskostnaden

Till de omedelbart avdragsgilla kostnaderna kan även hänföras sådana tillägg till hyreskostnaden som du som hyresgäst vanligen själv får betala. Typexempel på sådana kostnader kan vara vatten och avlopp, värme, renhållning och städning.

Maskiner och inventarier

Som lokalhyresgäst kanske du tillför inventarier till lokalen, såväl sådant som fast anbringas i lokalen t.ex. fast tak- eller väggarmatur för belysning, persienner, gardiner, fasta mattor, och fasta klädhängare, som lösa flyttbara föremål. Eftersom dessa föremål är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten så hänförs de skatterättsligt till maskiner och inventarier. Huvudregeln är att maskiner och inventarier skrivs av enligt reglerna för räkenskapsenlig avskrivning, vilket innebär att de är helt avskrivna efter 5 år. Inventarier av mindre värde, dvs. inventarier vars anskaffningsvärde (exklusive moms) understiger ett halvt prisbasbelopp (för taxeringen 2010: 21 400 kronor) medges dock omedelbart avdrag för hela utgiften.

Utgift för förvärv av hyresrätten till din lokal skrivs också av enligt reglerna för maskiner och inventarier.

Lars Söderlund

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter