Så vill Stadsbyggnadskontoret forma Göteborgs Stad

Stadsbyggnadskontoret vill utveckla området runt Centralstationen och har ett nytt planeringsverktyg att jobba med för en övergripande, samlad stadsutvecklingsidé. Utvecklingen runt Centralen är viktig för hela regionens utveckling och det är inte bara Jernhusens storskaliga projekt RegionCity som står för dörren.

Med tanke på att de stora infrastrukturprojekten och de övriga stadsutvecklingsprojekt som planeras att genomföras under en lång tid behövs ett verktyg som uttrycker kommunens vilja och som är både fast och flexibelt för att möta osäkerheter som kan uppkomma.

- Stadsbyggnadskontorets stadsutvecklingsprogram är ett nytt, flexibelt planeringsverktyg där vi gjort ett avstamp och samlat oss i en version 1.0, berättar Katja Ketola på Stadsbyggnadskontoret. Men allt är en pågående process och redan nu har vi gjort justeringar och ser att version 2.0 närmar sig. Programmet ska ge en tydlig riktning för målen vi har för det här området, för både pågående och kommande projekt fram till 2035.

Visionsbild: Stadsbyggnadskontoret

Visionsbild: Stadsbyggnadskontoret

Stor potential

Området som berörs av planprogrammet innefattas av Fattighusån, Drottningtorget, Åkareplatsen, från Polhemsplatsen ner till Göta älv, inklusive kanaltorget fram till Nordstans fasad och över till Kämpegatan, över bangården och fram till GP-huset.

- I det här området finns en väldigt stor potential, menar Katja Ketola. Det finns många ytor som kan förvandlas från dagens trafikytor till stad. Och det finns guldkorn som absolut är värda att bevara, till exempel Vita huset, Läppstiftet, Skansen Lejonet och den puls och det liv som finns i ett stationsområde. Här passerar varje dygn 140 000 resenärer, här finns även handel, sju hotell och kontorsverksamheter. I Centralenområdet, som får räknas som ett av Nordeuropas allra hetaste områden, finns det potential att skapa en tät, kosmopolitisk del av centrala Göteborg med uppemot 1 500 bostäder, 8 000 arbetstillfällen och kanske 450 000 tillkommande bruttoarea i området. Lite mer än hälften av marken är kommunägd.

Fyra utgångspunkter

Vilken typ av stad ser då Staden framför sig? Katja Ketola berättar om det som inspirerar.

- Vi ser gärna att det här området är en blandning av Vancouver, New York och Göteborg. En levande, blandad stad med attraktiva gatumiljöer som Vancouver, likt New York med gröna parker och en stad som är kopplad till vattnet, plus de fina kvaliteterna som redan finns i Göteborgs stadskärna.

Fyra punkter utgår Stadsbyggnadskontoret ifrån, punkter som är viktiga i utvecklingen av Centralenområdet; 1: att bygga en tät, blandad innerstadsmiljö, 2: att skapa en regional knutpunkt, 3: att skapa platser och stråk som är attraktiva för människor och 4: föra in grönska samt koppla staden till vattnet.

- Detta ser vi som viktiga kvaliteter att föra in i det här området, berättar Katja Ketola. Miljön ska vara välkomnande, här finns mycket att göra. Med tanke på platsens tillgänglighet handlar det om att inse att varje kvadratmeter rymmer en viktig potential. Det kan även handla om karaktärsfulla byggnader som skapar en identitet och en attraktionskraft. Och det kan absolut handla om höga hus, men det som är riktigt intressant är hur de landar i marknivå, i sitt sammanhang. Hur allt ter sig i ögonhöjd med tanke på variationsrikedom och omsorg om detaljerna. Gatumiljöerna och platserna de skapar är viktigt, verksamheterna i bottenvåningarna ska kommunicera med människorna utanför. Arbetet med att skapa en regional knutpunkt handlar om resandemiljön och resenärsperspektivet. Vi måste utveckla hållplatser och knutpunkter och göra de attraktiva som mötesplatser i staden. Och att skapa platser och stråk som är attraktiva för människor handlar bl a om att knyta an till vattnet och till den omgivande staden och skapa stråk ner till Gullbergsvass. De här stråken måste utformas omsorgsfullt, det gäller att skapa upplevelser utmed stråken och behandla hela gaturummet som en helhet som kan bli en del av upplevelsen.

Första huset 2016?

Nils Ericsonplatsen är en av platserna som får extra fokus.

- Det är viktigt att skapa fler attraktiva delar på den här platsen, att genom byggnader skapa nya, soliga lägen. Ta till exempel Starbucks uteservering, vi behöver fler sådana platser! Och vi ser gärna att man kompletterar med högre byggnader som signalerar att det här är en viktig plats i staden.

Att föra in grönska och koppla staden till vattnet är också en viktig del i arbetet, något som gäller i samtliga projekt runt om i Göteborg.

- Älvens attraktionskraft tas tillvara genom att kajpromenaden utvecklas till en trivsam, grön miljö. Här ska vi kunna sitta och doppa tårna i vattnet. Alldeles intill Gullbergsvass skapas en grön parkdel som ska knyta an till en parkmiljö framför Vita huset och vidare i ett grönt stråk över Götaleden fram till parken vid kajen. Mot älven etableras två huvudgångstråk. Det ena med en stadsmässig karaktär som knyter Nils Ericsonplatsen till älven, det andra alltså som en grön koppling mellan ”Kruthusparken” via ”Bergslagsparken” till älven.

Planeringen för området runt Centralen är alltså igång, men när kan vi förvänta oss att se resultat av arbetet som nu läggs ner?

- En stor del av arbetet har fokus på infrastruktur just nu, Nya Hisingsbron och Västlänken styr mycket. Men basen är att skapa förutsättningar för en god stadsutveckling på sikt och bollen är i rullning. Första huset kanske kan vara på plats 2016, avslutar Katja Ketola.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter