Så ska staden utvecklas och förtätas med projekt Älvstaden

Utifrån fem noder ska Göteborg utvecklas och förtätas och knytas ihop över älven. Projekt Älvstaden pågår för fullt och här försöker vi ta ett lite större grepp om ett utvecklingsområde lika stort som Halmstad, mitt i staden. 

Visionen med Älvstaden är att Göteborg ska knytas ihop över älven, att staden ska helas både fysiskt och socialt.

"I Älvstaden ska det finnas utrymme för oss alla och för en variation i innehåll och uttryck. I Älvstaden ska det vara öppet för initiativ och idéer, det ska vara möjligt att påverka och ta plats. Segregation och geografisk splittring ska motverkas genom öppenhet, variation och delaktighet."

Fem noder

I Älvstaden vill man bl a skapa mötesplatser för alla, en blandning av bostäder av olika slag och en sammanhängande, tät och inbjudande stadsmiljö. Området är grönt och ligger nära älven och anpassas för att möta klimatförändringarnas effekter. Älvstaden ska vara dynamisk och stimulera utvecklingen av en mer blandad och hållbar ekonomi.

I projektet definieras fem noder för att driva den storslagna stadsutvecklingen som i allra högsta grad har påbörjats. Alla med olika förutsättningar. Noderna är Lindholmen, Backaplan, Frihamnen, Centralenområdet och Norra Masthugget, men i dessa områden fínns även delområden som vi kommer att beröra längre fram.

Mitt i finns den nya Hisingsbron som kommer att bli en levande symbol för visionen att knyta ihop staden.

Frihamnen

Frihamnen är strategiskt viktig för att innerstaden ska kunna växa över älven och för att knyta ihop Kvillestaden, Backaplan, Lindholmen och Ringön. Utgångspunkten och förväntan är att kunna leverera en jubileumspark till jubileumsåret 2021.

Jubileumsparken i Frihamnen. Illustration: WhiteWest8

Jubileumsparken i Frihamnen. Illustration: WhiteWest8

Backaplan

Backaplan är en del av det stadsmässiga stråk som ska skapas över älven till Centralenområdet, men Backaplan ska även knyta ihop övriga Lundby med Frihamnen och Brunnsbo. Området ska utvecklas som knutpunkt med ett tätt och blandat innehåll och här ska handeln tillåtas utvecklas.

Lindholmen

Lindholmens viktiga roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och akademi ska förstärkas genom att bygga vidare på klusterbildningarna. Områdets arbets- och utbildningsområde ska stärkas men också kompletteras med bostäder. Lindholmen utvecklas som knutpunkt och kopplar samman Stigberget med Hisingen med en kollektivtrafikförbindelse.

Södra Älvstranden

Södra Älvstranden ska närma sig vattnet genom Skeppsbron, Masthuggskajen och Stigberget. Järntorget/Järnvågen ska vara mittpunkten och koppla samman området. Här ska byggas både bostäder och verksamhetslokaler och Oskarsleden bör omgestaltas till stadsgata, något som kräver vidare studier.

Centralenområdet

Centralenområdet ska vara ett attraktivt kommunikationsnav och regionalt centrum. Här vill Jernhusen skapa RegionCity för att stärka och utveckla både staden och regionen.

- Här möts den nya och gamla staden, här möter staden den övriga regionen och här möts man också över generationsgränserna. Området ska bli ett scenhus för framtida möjligheter. Det exakta innehållet bestäms när detaljprojekteringen börjar närma sig, men för oss är det naturligt att det vi äger blir arbetsplatser och handelsytor. Samhället behöver tillväxt och vi vill skapa möjligheter för det, tillsammans med Staden. Givetvis kommer vi också att bygga hotell och bostäder så att det blir en trygg och rik plats, förklarar Urban Hammarlund, Regionchef på Jernhusen. Läs hela artikeln om RegionCity i Lokalguiden nr 1 2014.

Ett av förslagen för Jernhusens RegionCity. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

Ett av förslagen för Jernhusens RegionCity. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

Gullbergsvass

Gullbergsvass ska stärkas och få ett blandat innehåll med lokala kvalitéer tillsammans med en ny större park. Området ska närma sig vattnet med promenadstråk längs älven. Hur Mårten Krakowgatan kan omgestaltas till stadsgata ska studeras vidare.

Ringön

Delar av Ringön är med i stadsutvecklingen kring den nya Hisingsbron, men även planer för hela Ringön står på agendan. På Ringön samsas idag olika verksamheter sida vid sida. Denna mångfald ska tas till vara och stärkas. Området ska utvecklas av egen kraft samtidigt som utrymme ges för ett näringsliv med både spets och bredd. Spänningsfältet mellan det nya i Frihamnen och det befintliga på Ringön är viktigt för den utvecklingen. Här ska finnas både gammalt och nytt, dyrt och billigt. Alternativa boendeformer som husbåtar ska också få plats på Ringön.

Älvrummet

Älven ska leva med både små- och storskalig båt- och färjetrafik. Flera sammanhängande gång- och cykelstråk ska etableras längs med båda älvstränderna. Platser och aktiviteter på och vid älven ska locka göteborgarna till vattnet och på så sätt hjälpa till att binda ihop staden.

Centrum

Den historiska stadskärnans blandade verksamheter och rika utbud av aktiviteter ska värnas och Nordstan ska utvecklas mot Lilla Bommen och Centralenområdet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter