Per Wieslander, NAI Svefa: Aktiviteten på projekt-marknaden är hög

Per Wieslander på NAI Svefa har tittat närmare på Malmö, Lund och Helsingborg och ger oss här en bild av dessa städers utveckling vad gäller befolkning, näringsliv och kommersiella fastigheter som tillkommer.

Svensk ekonomi är fortsatt relativt stark och tillväxten stärks även i omvärlden, om än i relativt långsam takt. Osäkerheten i såväl svensk ekonomi som i omvärlden kvarstår dock och riskerna för bakslag dominerar fortfarande.

per wieslander

per wieslander

Drivkraften i den svenska ekonomin är framförallt hushållens konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Även exporten, som under en längre period varit en besvikelse, väntas få en god tillväxt de närmaste åren. Enligt Riksbankens prognos väntas BNP för 2015 och 2016 uppgå till 3,3 respektive 3,0 procent (Konjunkturinstitutets senaste prognos pekar på liknande nivåer).

Svenska fastighetsmarknaden

Den svenska fastighetsmarknaden har trots lågkonjunktur och det osäkra omvärldsläget varit god med bibehållna eller sjunkande avkastningskrav, och bibehållna till stigande prisnivåer inom de flesta segment och geografiska delmarknader.

Även om Stockholmsmarknaden fortsatt ses som den mest intressanta så har intresset för både Göteborgs- och Malmöregionerna ökat anmärkningsvärt under hela 2015. Förväntningarna på kontorshyresmarknaden är dock något mer dämpad i Malmö än i Stockholm och Göteborg. Det kan indikera att marknaden här är mer i balans, möjligtvis på grund av det kontinuerliga tillskottet av moderna lokaler i attraktiva lägen. I den senaste mätningen från SEPREF så förväntar sig knappt hälften att hyrorna ska stiga i bästa läge under det kommande året i Malmö medan motsvarande andel i Stockholm och Göteborg är cirka 80 respektive 65 procent. Anledningar till att hyrorna inte bedöms stiga som på andra delmarknader är att marknaden tillförs nya ytor samt även tillgången på centralt belägen bebyggbar mark.

Störst intresse för investeringar under den senaste perioden har varit i Hyllie där även bostads- och kontorsproduktionen kommit igång rejält. De försäljningar som varit är bland annat Castellums dotterbolag Briggen som köpte fastigheten Mässhallen 2 – Exlent Hyllie – av NCC för 327 miljoner kronor. Tillträdet sker när fastigheten är färdigställd i april 2016.

Hög aktivitet i Malmö

Malmö kommuns befolkning förväntas växa kraftigt framöver och kommer 2025 att uppgå till cirka 375 000 invånare. Den kommande infrastrukturutvecklingen i staden kommer bidra till att regionen förstoras betydligt. Öppningen av Fehrmarn Bält och höghastighetsbanorna är två exempel på detta. Vi kommer sannolikt också se att Öresunds-metron mellan Malmö och Köpenhamn snart kommer vara förverkligad.

Aktiviteten på projektmarknaden är hög och flera projekt färdigställdes under våren, men hela tiden sker nya tillskott på marknaden. Efterfrågan på centrala, kommunikationsnära fastigheter är stor och i Malmö sker den huvudsakliga utbyggnaden vid Centralstationen, på Universitetsholmen och i Hyllie.

I centrala Malmö pågår just nu färdigställandet av projekt Glasvasen med inflyttning i januari 2016. Kontorsdelen är fullt uthyrd. I de andra pågående kontors- och hotellprojekten kring Universitetsholmen börjar huskropparna växa fram, samtidigt som fastighetsägare och exploatörer börjar blicka vidare mot utbyggnationen av Nyhamnen. Området är centralt beläget strax norr om centralstationen.

Lund växer och utvecklas

Lunds invånarantal förväntas öka med cirka 25 000 personer fram till 2030. I Lund fortsätter diskussionerna rörande omvandlingen av centrum och anläggandet av en spårväg mellan Lund C och Brunnshög. Med den utvecklade infrastrukturen förbättras också möjligheterna att skapa fler arbetsplatser inom kommunens övriga tätorter och möjliggör för dess invånare att både bo och arbeta inom orten.

Inom Lunds tätort kommer industriområdena vid Öresundsvägen och Gunnesbo att ha ändrat karaktär. Om 20 år finns här tusentals nya bostäder samt kommersiella lokaler och service.

IT-bolaget Axis har förvärvat mark från Sagax inom Ideon med avsikt att uppföra en kontorsbyggnad om 32 000 kvm. Byggstart sker under nästa år med beräknat färdigställande till början av 2018. Wihlborgs har i samarbete med Fojab Arkitekter vunnit en markanvisningstävling för den första etappen av Science Village Scandinavia; forskningsparken som kommer att växa fram mellan ESS och Max IV. De två byggnaderna omfattar cirka 6 300 kvm kontor, laboratorium, service och forskarbostäder med stort fokus på arkitekturen.

Till de stora fastighetsägarna av specialfastigheter i Lund hör Akademiska Hus, Hemsö, kommunen, landstinget och Wihlborgs. Kommunen har tagit fram ett ramprogram för utvecklingen av Lund C och det omgivande stationsområdet. Programmet omfattar bland annat ett nytt resecentrum vid Clemenstorget som sträcker sig över spåren och får koppling till såväl tåg och bussar som den planerade spårvägen. En ny byggnad åt tingsrätten och cirka

10 000 kvm bruttoarea samt källare med häkte och parkering ska uppföras söder om kommunhuset. Inom tingsrättens nuvarande lokaler i kvarteret Häradshövdingen planeras för en hotell- och kongressanläggning.

Helsingborg med framåtanda

Helsingborg 2035 kommer vara en stad med karaktäristisk skyline och framåtanda. Näringslivet i Helsingborg kommer att öka inom finansiella verksamheter som får en allt mer framträdande roll. Näringslivet kommer främst vara koncentrerat till handel och närmast därefter kommer transportsektorn som är en näringsgren med stark koppling till handeln.

Hyresmarknaden för kontor i Helsingborg bedöms vara stabil. Nyproduktionen av kontorslokaler har hållit en mycket låg nivå under de senaste åren vilket lett till låga vakanser i det befintliga beståndet. Trots detta har marknadshyrorna inte riktigt sett samma utveckling även om dessa också utvecklats positivt. Men det bedöms finnas en god betalningsvilja för moderna lokaler, något som är lite av en bristvara i Helsingborg. Utvecklingen inom Knutpunkten, Ångfärjetomten, Nya Söderpunkten och Konsul Perssons plats är välbehövligt för Helsingborg. På sikt kommer förstås utvecklingen av H+-området få mycket stor betydelse. Här finns plats för en ny, attraktiv stadsdel som skulle locka projektutvecklare, investerare och nyetableringar.

Helsingborg har med sitt strategiska läge en stark lokalmarknad för logistik och handel vilket också syns i de företag som etablerar sig inom kommunen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter