Området runt Haga i Göteborg utvecklas

I samband med Västlänken, den 6 km långa pendeltågstunneln under Göteborg, kommer staden kring Haga och Handelshögskolan att förändras och utvecklas. Här kommer Station Haga att bli en knutpunkt för många av regionens studenter. Station Haga kommer också att spela en viktig roll för utvecklingen av västra Göteborg. Framöver kommer det att finns utrymme för förtätning i närområdet kring den planerade hållplatsen och de två stationsuppgångarna. Även handelshögskolan ska byggas om.

Den 30 oktober 2012 fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Station Haga med omgivning vid byggnadsnämnden. Nu pågår detaljerade studier om uppgångarnas läge och placering av de tekniska anläggningarna.

Handelshögskolan.</p><p>Foto: Akademiska Hus

Handelshögskolan.

Foto: Akademiska Hus

Handelshögskolan byggs om

Innan sommaren bjöd också Akademiska Hus in till arkitekttävling om utformning av en ny byggnad för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tävlingen arrangeras i samråd med Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Som en del av utbyggnaden av Handelshögskolan finns också en möjlighet att integrera stationsuppgången i byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga kyrkogata.

– Samtidigt som Handelshögskolans behov av större lokaler tillgodoses ger detta staden en möjlighet att slippa bygga en stationsuppgång mitt i Vasagatan. Detta stämmer väl överens med ansträngningarna att värna om natur- och kulturmiljön. Att ha en stationsuppgång i ett kvarter gör dessutom att det blir mera stad och det ger ett stort symbolvärde, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt, i ett pressmeddelande från Akademiska Hus. Vi rör oss här i en mycket värdefull kulturmiljö där det är väldigt viktigt att vi hamnar rätt vad gäller utformning och struktur. En arkitekttävling är ett mycket bra verktyg för att få in inspiration och kunskap från de duktigaste på området, säger Björn Siesjö.

Jurybeslut i mars 2015

Birgitta Hohlfält von Dalen, Regionchef Akademiska Hus

Birgitta Hohlfält von Dalen, Regionchef Akademiska Hus

Tävlingen genomförs i två steg. Först ska de arkitektbyråer som vill delta anmäla sitt intresse. I steg två bjuds de arkitekter som valts ut bland dessa in för att ta fram ett tävlingsförslag. Sex lag med såväl unga som erfarna arkitekter kommer att väljas ut för att med kreativitet och nytänkande bidra med förslag till en byggnad som ska ha flera funktioner, som både högskolebyggnad och uppgång till Station Haga.

– Syftet med tävlingen är att få förslag till en väl gestaltad och funktionell byggnad som samspelar med den omgivande staden, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Tävlingen inleds den 15 oktober i år och kommer att pågå fram till den 30 januari 2015. Tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Ett jurybeslut om vinnaren tas i slutet av mars 2015.

Förtätning i närområdet

Skeppsbron, Norra Masthugget och en utbyggd Handelshögskola kommer, tillsammans med stationen, att berika stadslivet ytterligare i området kring Haga. Mia Edström på Stadsbyggnadskontoret har berättat att det finns utrymme för förtätning i närområdet kring den planerade hållplatsen och de två stationsuppgångarna. Västlänken kommer att binda ihop detta område med city på ett helt annat sätt än i dag.

Norra Masthugget, en blandstad

Vad gäller Norra Masthugget planeras det för en blandstad med mötesplatser, affärer, serveringar och andra verksamheter i bottenplan. I sommar har flera arkitektkontor arbetat parallellt med att ta fram grova skisser för hur området kan komma att se ut i framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter