Om uppsägning och omförhandling - Två frågor i fokus, Skåne

Kan man egentligen säga upp sitt hyresavtal innan kontraktstiden gått ut? Och om man omförhandlar sitt hyreskontrakt, vad ska man som hyresgäst tänka på då? Kolla in vad vår panel ger för information och råd kring dessa frågor.

1. Vad kan ligga till grund för att man ska kunna säga upp sitt kontrakt innan kontraktstiden gått ut?

Anne-Louise Carlsson, Uthyrare, Stena Fastigheter AB

–  Hyresavtal kan förfalla om hyresvärden på något sätt inte fullföljer sitt åtagande av vad som avtalats. Det kan till exempel vara att hyresvärden är skyldig till en händelse som innebär att lokalen inte kan användas för det avtalade ändamålet. Detta framgår även i Hyreslagen. Vanligtvis brukar dock brister lösas genom att rätta till felet och diskutera eventuell ersättning.  Har parterna avtalat en särskild ”exitklausul” som möjliggör tidigare avflytt kan även det ligga till grund för tidigare uppsägning.

Louise Appelros, Uthyrare, Kungsleden AB

– Det finns så klart flera skäl till detta men om vi bortser från direkta kontraktsbrott så är det främst förändrade behov hos hyresgästen. Alla företag utvecklas på ett eller annat sätt vilket bland annat kan leda till att man behöver större eller mindre lokaler, eller att lokalernas utformning behöver ändras. Vad anledningen än är så ska hyresgästen ta kontakt med sin hyresvärd och diskutera de förändrade behoven. I de flesta fall brukar man hitta en bra lösning som funkar för båda parter.

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

- Hyresavtal för lokaler tecknas vanligen för bestämd tid och är bindande för hela den avtalade hyrestiden. Avtalet kan sägas upp för upphörande som tidigast till hyrestidens slut, och uppsägningen skall göras senast nio månader innan avtalet löper ut. Om man har fått ändrade lokalbehov och har långt kvar på sin hyrestid rekommenderar jag att man kontaktar sin hyresvärd. Ibland kan det finnas möjlighet att exempelvis byta lokal inom fastighets-ägarens bestånd.

2. Vad ska man som hyresgäst tänka på vid en omförhandling av sitt kontrakt?

Anne-Louise Carlsson, Uthyrare, Stena Fastigheter AB

–  Att vara proaktiv. Börja dialogen tidigt, gärna innan en eventuell uppsägning. Är det ändå aktuellt med en formell procedur är det viktigt att ha koll på uppsägningstider och att uppsägningen uppfyller formkraven. För att man vid en omförhandling ska ha möjlighet till medling ska ärendet hänskjutas till Hyresnämnden senast två månader från uppsägningstillfället. Det är också bra att agera efter affärsmässiga principer och förväntningar när man sedan driver sin omförhandling. Öppenhet och ärlighet från båda parter brukar vara det som håller längst och som båda har att vinna på.

Louise Appelros, Uthyrare, Kungsleden AB

– Det är bra att ha ett samtal med hyresvärden innan en uppsägning för omförhandling, det kan vara något som går att lösa utan att avtalet behöver sägas upp för omförhandling. Om skälen till en omförhandling beror på förändrade behov och krav är det bra med en öppen och tydlig diskussion med hyresvärden så att båda parter är införstådda med vad den andre vill. Förändringar i lokalen ska förstås baseras på hyresgästens önskemål samt leda till en bättre arbetsmiljö för hyresgästen. Kom dock ihåg att sådana förändringar ofta innebär en justering av hyresvillkoren.

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

- Precis som vid uppsägning för avflytt är formkraven viktiga. Man måste säga upp för omförhandling senast nio månader innan hyrestiden löper ut och tydligt ange till vilka hyresvillkor man önskar förlänga avtalet. När det gäller förhandlingsmöjligheterna så beror det mycket på den rådande hyresmarknaden och hur stor efterfrågan är på den typ av lokal man hyr. I en uppåtgående marknad ser fastighetsvärden ofta omförhandlingen som en möjlighet att höja hyran. Som hyresgäst kan man då försöka förhandla sig till åtgärder i lokalen, som exempelvis enklare ytskiktsrenovering eller liknande.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter