Om uppsägning och omförhandling

Vad kan ligga till grund för att man ska kunna säga upp sitt kontrakt innan kontraktstiden gått ut?

Christopher Johansson, FastPartner

– I det fall lokalen inte är i det skick hyresgästen har rätt att fodra eller det förekommer ett förhinder i nyttjandet av väsentlig betydelse har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet i förtid. Dock har hyresvärden möjlighet till att utan dröjsmål rätta till bristen enligt ovan varvid hyresgästen inte har rätt till att säga upp avtalet i förtid. Vanligtvis är det så att en hyresgäst på grund av förändringar i sin verksamhet vill avsluta sitt hyresavtal vid en annan tidpunkt än det i hyreskontraktet överenskomna. Det som då följer är en förhandling med hyresvärden med målsättningen att båda parter ska vara vinnare.

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen Asset Management

– Hyresavtal för lokaler tecknas vanligen för bestämd tid och är bindande för hela den avtalade hyrestiden. Avtalet kan sägas upp för upphörande som tidigast till hyrestidens slut, och uppsägningen skall göras senast nio månader innan avtalet löper ut. Om man har fått ändrade lokalbehov och har långt kvar på sin hyrestid rekommenderar jag att man kontaktar sin hyresvärd. Ibland kan det finnas möjlighet att exempelvis byta lokal inom fastighetsägarens bestånd.

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Marknad/Uthyrning, Skanska Fastigheter

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Mitt första råd är att ta upp frågan med hyresvärden. Kan ni träffa en överenskommelse som passar båda parter? Annars gäller att om lokalen skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, hinder eller men uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande, (hyresvärden måste dock ha fått chans att avhjälpa detta först), om myndighet beslutar om att lokalen inte får nyttjas eller om hyresvärden vägrar samtycke till överlåtelse utan skälig anledning kan hyresgästen ha rätt att säga upp avtalet. Konsultera då någon sakkunnig på hyresrätt för att formulera uppsägningen.

Vad ska man som hyresgäst tänka på vid en omförhandling av sitt kontrakt?

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner

Christopher Johansson, Marknadschef, FastPartner

Christopher Johansson, FastPartner

– I ett professionellt företagande ingår det att kontinuerligt se över sin avtalsportfölj. När ett hyreskontrakt löper ut har hyresgästen möjlighet till att endera säga upp hyreskontraktet för villkorsändring eller till upphörande. I det förstnämnda fallet är man som hyresgäst säker på att få sitta kvar i lokalen men kanske till andra villkor som t ex högre hyra. I det senare fallet kan hyresgästen tvingas till att flytta, med allt vad det innebär av flyttkostnader och avbrott i verksamheten, om man inte kommer överens med hyresvärden om ett nytt hyreskontrakt.

Erik Skalin, Aberdeen Asset Management

– Precis som vid uppsägning för avflytt är formkraven viktiga. Man måste säga upp för omförhandling senast nio månader innan hyrestiden löper ut och tydligt ange till vilka hyresvillkor man önskar förlänga avtalet. När det gäller förhandlingsmöjligheterna så beror det mycket på den rådande hyresmarknaden och hur stor efterfrågan är på den typ av lokal man hyr. I en uppåtgående marknad ser fastighetsvärden ofta omförhandlingen som en möjlighet att höja hyran. Som hyresgäst kan man då försöka förhandla sig till åtgärder i lokalen, som exempelvis enklare ytskiktsrenovering eller liknande.

Fredrik Lantz, Skanska Fastigheter

– Det enskilt viktigaste råd jag har är att vara ute i god tid. Skapa er en klar bild av vilka alternativ som bjuds. Kartlägg vakansläget i de områden ni är intresserade av och samla fakta om hyresnivåer och möjliga inflyttningstider i era alternativ. Detta utgör plattformen för en stark position i omförhandlingen. Visst kan man som hyresgäst känna sig i underläge. Men genom att vara pålästa och tydligt visa att ni står beredda att flytta verksamheten ökar chansen att er hyresvärd anstränger sig för att tillmötesgå era krav. Om inte hinner ni välja andra lösningar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter