Nytt innehåll i Gamlestaden

Savills analyserar här Gamlestaden och konstaterar att planerna för området är många, även om en hel del ligger längre fram i tiden. Dock är mycket redan på gång och både infrastrukturprojekt och tillskapandet av bostäder och kommersiella ytor kommer att öka Gamlestadens attraktivitet ytterligare.

Anders Rydstern, Savills

Anders Rydstern, Savills

Gamlestaden ligger tre kilometer från Göteborg centrum med väldigt goda kommunikationer. Både via spårvagnsnätet och via vägnätet med E20 och E45 angränsandes. De goda kommunikationerna är dock både på gott och ont. Tyvärr kan de hårt trafikerade lederna uppfattas som en barriär gentemot övriga staden samt att även genomfartstrafiken i området stundtals är mycket intensiv. Då främst på Gamlestadsvägen och Slakthusgatan.

Problemet med trafiken är dock sedan länge välkänt och byggnationen av Partihallsförbindelsen, vilken syftar till att knyta ihop E45 och E6, stod klar hösten 2011. I ett senare skede planeras projektet knytas ihop med den så kallade Marieholmstunneln vilken ska erbjuda access till E6:an. Nya trafiklösningar ger inte bara smidigare förbindelser utan medger även att nya ytor som tidigare hållits rena på grund av farligt gods kan bebyggas.  Byggstart för Marieholmstunneln blir tidigast 2014 och den ska kunna stå klar cirka 2020.

Marieholmsförbindelsen består av både väg och järnväg. Vägdelen som ingår i projektet sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägsdelen, som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken, innebär en ny järnvägsbro över Göta älv.

Utveckling

Kommunfullmäktige antog under 2006 en fördjupad översiktsplan över Gamlestaden – Bagaregården där syftet är att ta ett helhetsgrepp över området. Primära mål är att utveckla en levande blandstad med citykaraktär som skapar en sammanhängande stadsstruktur från Kviberg via Gamlestaden till Marieholm och Bagaregården. Planen föreslår en förtätning med främst bostäder i kombination med kontor, kultur, handel, och övrig service.

Gamlestadens Fabriker är ett bra exempel på hur historiskt värdefulla miljöer har bevarats för att idag kunna erbjuda ett blandat innehåll med allt från bowlinghall till kontor och lager. Idag finns ungefär 70 000 kvadratmeter lokalyta vid Gamlestadens Fabriker.

I och med att SKF har sökt sig söder ut till modernare lokaler på andra sidan Säveån har stora ytor friställts vid Nya Kulan. De gamla fabrikslokalerna ska utvecklas till blandad bebyggelse.  Västra delen av Kulan innehåller redan över 50 000 kvm kontor och tanken är att dessa ska kompletteras med cirka 45 000 kvm handelscentrum, 15 000 kvm service och kontorsarea samt 30 000 kvm bostäder.

Resecentrum

I takt med att Gamlestaden växer och utvecklas ställs högre krav på kollektivtrafiken. Som ett första viktigt steg har en ny pendelstation byggts som, sedan 8 december 2012, trafikeras av Göteborgs pendeltåg mot Älvängen (Alependeln). Även regionaltåg mellan Göteborg och Vänersborg stannar. Stationen ligger vid spårvagnshållplatsen Gamlestadstorget vilket möjliggör enkla byten till spårvagn och buss. Pendeltågstationen har blivit en ny knutpunkt och med de  nya trafiklösningar ska Gamlestadstorget bli ett betydande resecentrum och invigas under 2017. Med den nya stationsbyggnaden livas området upp och med kompletterande bebyggelse i form av kontor, handel och bostäder är förhoppningen att Gamlestadstorget ska bli ett stadsmässigt torg som utmärker Gamlestaden vilket saknats sedan torget revs på 1960-talet.

Ökad attraktivitet

Stadsdelen Gamlestaden hamnade utanför området som drabbades av biltullar. Huruvida detta är positivt eller inte återstår att se. För människor och företag som verkar inom stadelen kan det dock vara en fördel. Detta ska dock likställas med andra områden som hamnar utanför biltullsområdet.

Gamlestaden/Marieholm kommer i stor utsträckning påverkas av satsningen på det Västsvenska Paketet som omfattar ett flertal projekt och berör stadsdelarna direkt. Bland annat så kommer det byggas en ny tunnel vid Marieholm och en breddning av vägnätet sker. Åtgärderna syftar till att förbättra person- och godstrafikflödena till och från staden men bedöms också påverka Gamlestaden/Marieholm positivt. Dessutom har Göteborgs stad i samband med dessa satsningar tagit ett större grepp om stadsdelarna för att effektivisera och modernisera stadsrummet och bebyggelsen vilket sannolikt kommer att medföra en ökad attraktivitet.

Slutsats

Gamlestaden är en stadsdel med väldigt stor potential. Den ligger nära centrum samtidigt som trafikförbindelserna är bra. Området är starkt trafikerat men har hittills delvis misslyckats med att attrahera folk. Genom nya trafiklösningar och nya promenadstråk längs med Säveån ska området öppnas upp och länkas samman med den övriga staden. Nya trafiklösningar och SKF:s tomställning av Nya Kulan erbjuder ett tillskott av cirka 165 000 kvm lokalytor samt 1 600 lägenheter i området runt Gamlestadstorg, Artillerigatan och Gamlestadsvägen. Ledtiderna för många av projekten är dock långa och många detaljplaner är ännu inte antagna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter