Ny vitalitet för Helsingborg

H+ (Hplus) är just nu Sveriges mest spännande stadsförnyelseprojekt. Projektet omfattar cirka en miljon kvadratmeter, en yta som är nästan dubbelt så stor som nuvarande centrala Helsingborg, Norra hamnen, Centrum och Söder tillsammans. Kontor, bostäder, en efterlängtad kontakt med vattnet för stadens södra delar och en ny vitalitet tillsammans med nya verksamheter. Projektet kommer att innebära många plus för staden.

Anders Landsbo</p><p>Projektledare</p><p>Stadsdelsförvaltningen</p><p>Strategisk samhällsplanering</p><p>Helsingborgs Stad

Anders Landsbo

Projektledare

Stadsdelsförvaltningen

Strategisk samhällsplanering

Helsingborgs Stad

För cirka två år sedan togs beslutet att pausa arbetet med att gräva ner järnvägen i Södertunneln, något som från början var en avgörande faktor för att kunna knyta ihop H+-området med centrala Helsingborg. Nu är inriktningen och utmaningen en annan och den som fått uppgiften på sitt bord är Anders Landsbo, projektledare för H+, Helsingborgs Stad.

- Drömmen med hela det här projektet är att koppla ihop stadens södra delar med H+-området och idag fungerar järnvägen som en barriär. Men Södertunneln kommer att byggas, beslutet är bara uppskjutet pga finansieringssvårigheter. Mitt uppdrag är att fortsätta det som är påbörjat, utan att vi får ner järnvägen till en början. Ytorna finns ju fortfarande kvar för exploatering.

En annan koppling

Svårigheten nu, enligt Anders Landsbo, blir att rent fysiskt skapa en ny koppling för att få området att kännas nära.

- Även utan Södertunneln måste området kännas som en del av staden. Nu måste vi få till en plan för att rent fysiskt skapa en annan koppling, kanske genom en broförbindelse från Knutpunkten ut på Oceanpiren, eller en gång- och cykelväg.

Men det finns även ett annat streck i planområdet, något som en tunnel inte hade löst.

- E4:an kommer att finnas kvar så länge vi har färjeförbindelsen till Danmark och det är ju ett riksintresse. Så en tunnel hade inte löst alla infrastrukturproblemen. Men utmaningar är till för att antas och vi ska exploatera området H+ likväl.

Två detaljplaner igång

Just nu ligger fokus på de norra delarna, Oceanhamnen och Campusområdet. Under våren 2013 startades två parallella arbeten för att ta fram detaljplaner för områdena Oceanhamnen och Bredgatan. En viktig del i arbetet är att skapa attraktiva mötesplatser och bra kopplingar till de omkringliggande stadsdelarna.

Arbetet med Oceanhamnen syftar att skapa en urban arkipelag i centrala Helsingborg. Det aktiva området kring Campus och Bredgatan ska utvecklas till en kreativ, hållbar och levande stadsdel där människor rör sig dygnet runt.

- Just nu jobbar vi med att ta fram detaljplaner för både kontor och bostäder, förklarar Anders Landsbo. Målet är att de här två planerna ska gå på samråd innan årets slut och går allt enligt plan kan vi börja bygga här vid årsskiftet 2014-2015.

Kanske är det så här framtida Bredgatan kommer att se ut? Här har en kanal dragits in genom området. visionsbilden utgör dock inget färdigt förslag till bebyggelse. Bildmontage: Schönherr/Adept

Kanske är det så här framtida Bredgatan kommer att se ut? Här har en kanal dragits in genom området. visionsbilden utgör dock inget färdigt förslag till bebyggelse. Bildmontage: Schönherr/Adept

Fastighetsägarna med på tåget

Den norra detaljplanen för Oceanpiren inkluderar i första etappen, motsvarande halva piren, cirka 260 lägenheter och cirka 25 000-30 000 kvm kontor. Södra detaljplanen inkluderar cirka 100 lägenheter, och även här kontor på cirka 25 000-30 000 kvm.

Men arbetet inom H+-området är redan i gång, Midroc har börjat bygga kvarteret Metropol vid Konsul Perssons plats och skapar plats för både kontor, hotell, en biograf, några mindre butiker och restaurang i bottenplanet samt bostadsrätter i de översta planen.

- Wihlborgs planer på att bygga kontorsvåningar på Knutpunkten är ytterligare ett exempel på att det redan händer saker i området, menar Anders Landsbo. Vi i H+ driver inte de här projekten, men vi ser till att inget krockar och att de inblandade springer åt samma håll. När det gäller marken i de två detaljplanerna vi jobbar med nu för vi hela tiden diskussioner med intressenter som är beredda att gå in i de här projekten. Och det känns verkligen som om fastighetsägarna är med på tåget, det finns ett antal aktiva som ständigt lämnar synpunkter och är med i dialogen. Så efterfrågan finns och viljan finns, ingen vill missa att bygga i det här fantastiska läget. Det ska dock klaffa för de inblandade också, med deras investeringsmöjlighet med mera.

Ny vitalitet

H+-projektet har ett 20-årsperspektiv, år 2035 ska man ha genomfört det som berör hela H+-ytan, dvs ända bort till Gåsebäck. Och plussen för Helsingborg blir många.

- H+ kommer att innebära ett oerhört tillskott av bostäder i de centrala delarna av staden och de södra delarna får en vattenkontakt som man inte haft på över hundra år. Det kommer att bli fantastiskt och det kommer att skapa en ny vitalitet i staden. Här kommer man inte bara att bo utan hit kommer verksamheter att flytta. Kanske skapas nya verksamhetskluster som inte ens finns i staden i dag eller så får andra chansen utvecklas. Den här miljön kommer att locka till sig nya krafter som vi kanske inte ens kan förutse i dag, konstaterar Anders Landsbo förhoppningsfullt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter