Ny tingsrätt i centrala Lund

FOJAB arkitekter har fått uppdraget att rita en ny byggnad för tingsrätten i Lund. Projektet bidrar till att stärka pågående förtätning runt Lunds centralstation. Byggnaden, som ska utformas utifrån målet att bli Sveriges modernaste domstol, planeras stå klar i slutet av 2017.

Efter ett parallellt gestaltningsuppdrag har Specialfastigheter nu valt att gå vidare med FOJAB arkitekter för projekteringen av den nya domstolsbyggnaden. Uppgiften var att gestalta en ny myndighetsbyggnad med målet att skapa Sveriges modernaste domstol. Den nya tingsrätten är nästa steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren.

Lunds nya  tingsrätt. Bild: FOJAB arkitekter

Lunds nya tingsrätt. Bild: FOJAB arkitekter

Byggnad med stark identitet

Uppdragsgivaren Specialfastigheter lyfter fram förslagets förmåga att förena ett komplext program och kommunens stadsbyggnadsambitioner med ett starkt arkitektoniskt gestaltningsgrepp:

– En mycket vacker byggnad med en stark identitet. Det väl avvägda förhållningssättet till platsens olika stadsrum bidrar till att stärka pågående förtätning runt Lunds centralstation. Gestaltning och uttryck förtydligar dess funktion som myndighetsbyggnad och ansluter väl till det intilliggande kommunhuset. En tydlig ordning i layout och flöden säkerställer att byggnaden ska uppfylla högt ställda myndighetskrav.

Utformningen har tagit avstamp i tre fundamenta – platsen, människan och formen.

En trygg och vacker plats

Den aktuella tomten ligger mellan järnvägsspåren och Bjerredsparken, som sträcker sig parallellt i nordsydlig riktning, centralt i Lund. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar upp sig mot parken. Den nya tingsrätten inordnar sig i den strukturen och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen.

En tingsrätts funktion innebär separerade flöden av människor och därmed flera olika entréer. Dessa orienteras runt hela byggnaden, vilket skapar liv och rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Allmänhetens ytor ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Exteriörens kopparplåt, glas och natursten samverkar med den inre miljön där träpaneler i ask ger en varm och komfortabel upplevelse.

– Det finns en utmanande kontrast i verksamhetens önskan att å ena sidan vara en publik funktion i staden och å andra sidan tillgodose människors behov av integritet, säger Mikael Pettersson, arkitekt på FOJAB arkitekter. Detta avspeglar sig i gestaltningen. Vi vill skapa en trygg och rogivande miljö för människor som befinner sig i en situation som kanske kan upplevas svår och stressande.

Byggnaden i stadsrummet

Mot järnvägen och den gamla innerstaden i öster reser sig huset i sin fulla höjd. Det inordnas i sammanhanget med det nya kommunhuset Kristallen och ger de stadskvaliteter som en offentlig institution i staden ska göra, menar man från FOJAB arkitekters sida.

I söder mot det nya resetorget sänker sig byggnaden ner till två höga våningar, som möter folklivet och samtidigt behåller sin offentliga karaktär. Här finns en terrass för domstolens personal, på taket mot sydväst.

Mot väster famnar en fyravåningsvolym parkrummet, i ett samspel med det intilliggande kommunhuset Kristallen. Västerfasaden öppnas upp mot det gröna parkrummet med stora glaspartier och byggnadens inre exponeras. Förhållandet mellan glas och täta partier är väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de högt ställda miljöambitionerna.

Om arbetet går som planerat kommer den nya tingsrätten att börja byggas 2016 och inflyttning ske i slutet av 2017.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter