Ny definition på samhällsfastigheter ger möjligheter

En gemensam definition för samhällsfastigheter är nu på plats, tack vare ett samarbete mellan några av de största aktörerna inom området. Olika definitioner för begreppet samhällsfastigheter har fram till nu lett till en stor osäkerhet. Men nu ska transparensen på fastighetsmarknaden öka, vilket gör att en gemensam definition är viktig.

Bild: Kinnarps

Bild: Kinnarps

MSCI har, tillsammans med Datscha, Diligentia AB, Hemsö Fastighets AB, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan AB, definierat begreppet samhällsfastigheter. Den nya definitionen kommer att användas av alla inblandade när man refererar till samhällsfastigheter.

En uttalad strategi

Uppfattningen om storleken på beståndet för samhällsfastigheter i Sverige har varierat kraftigt beroende på vilken definition som har använts. Genom att samla flera av de största företagen, med uttalad strategi att äga samhällsfastigheter, tillsammans med Vasakronan, den största kommersiella fastighetsaktören i Sverige, får definitionen det genomslag som behövs.

Från fängelse till sjukhus

Definition för samhällsfastigheter: ”Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter. Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.

Öka transparensen

- Olika definitioner för begreppet samhällsfastigheter har lett till en stor osäkerhet. Ett av IPD:s mål är att öka transparensen på fastighetsmarknaden, vilket gör att en gemensam definition är viktig. Vi tycker att det kommer att bli väldigt spännande att nu följa avkastningen på denna fastighetstyp. Samhällsfastigheter är hädanefter ett nytt, väldefinierat, segment och i dagsläget uppskattar vi att det utgör omkring tio procent av IPD:s svenska databank. 18 februari har vi vårt årliga seminarium i samband med indexlanseringen, då får vi möjlighet att presentera resultatet för denna kategori av fastigheter, säger Christina Gustafsson, Executive Director MSCI Real Estate – IPD.

Intressant att jämföra

Rebecca Ernarp på Vasakronan är chef för bolagets analysenhet (fastighetsinvesteringar) och den, hos Vasakronan, som var involverad i arbetet med att ta fram en branschgemensam definition.

Åke Pettersson, Diligentia AB

Åke Pettersson, Diligentia AB

- Definitionen behövs för att vi som jobbar med fastighetsinvesteringar ska kunna följa upp och utvärdera olika strategier. En gemensam definition ger oss för första gången möjligheten att följa avkastningen för samhällsfastigheter över tid.

Åke Pettersson, Chef Affärsutveckling på Diligentia, lyfter också fram möjligheten att kunna jämföra.

- För aktörer som är verksamma inom segmentet är det intressant att kunna jämföra hur de egna fastigheterna utvecklas jämfört med index. Samtidigt kommer det sannolikt att vara en relativt stor variation i avkastning inom segmentet där geografi, användning och hyresvillkor inverkar mer på avkastningen än hur fastigheterna benämns. Den gemensamma definitionen bidrar till att öka transparensen på den svenska fastighetsmarknaden vilket är ett av Diligentias syften med att medverka i indexet.

Joachim Hult, Hemsö Fastighets AB

Joachim Hult, Hemsö Fastighets AB

För Joachim Hult, som är regionchef på Hemsö, är det en markering.

- Den nya definitionen innebär en tydlig benchmark för branschen med ökad förståelse för tillgångsslaget samhällsfastigheter. Detta medför ett ökat intresse och en växande marknad. Det innebär också en ökad förståelse och tydligare jämförelse mellan segmenten. Nyckeltalen blir offentliggjorda för medlemmar.

Ökande marknad?

Hur känns marknaden för samhällsfastigheter?

Rebecca Ernarp, Vasakronan AB

Rebecca Ernarp, Vasakronan AB

- Den har varit god de senaste åren, menar Rebecca Ernarp, Vasakronan. Nya aktörer har gett sig in på marknaden och bland etablerade investerare har intresset ökat. Jag tror att detta håller i sig ännu ett tag och att marknaden för samhällsfastigheter alltså kommer att vara fortsatt positiv.

- Precis som inom andra segment råder ett efterfrågeöverskott på samhällsfastigheter, dvs det finns fler köpare än säljare för närvarande. Även om utbudet kan sägas ha ökat under året är marknaden fortfarande ganska liten. Förhoppningsvis kan den nya definitionen bidra till att omsättningen i segmentet ökar, menar Åke Pettersson, Diligentia.

- Det känns bra att ha varit inne på marknaden länge som aktör och kunnat följa utvecklingen, konstaterar Joachim Hult, Hemsö. Det råder idag ett stort fokus för detta tillgångsslag och behovet av moderna samhällsfastigheter är stort. Det känns roligt för Hemsös del att kunna vara med och bidra till att tillgodose det behovet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter