Notiser

Utsläppsfri energi-anläggning i lund

Skånska Energi har tecknat avtal om uppförande av en geoenergianläggning för det nya landmärket i Lund, Ideon Gateway. Kontors- och hotellbyggnaden blir med sina 19 våningar på 75 meter, Lunds högsta byggnad och får tack vare geoenergi en utsläppsfri energilösning för sitt värme- och kylbehov. – Utmaningen i projektet är att konstruera ett energieffektivt, klimatsmart hus där hela processen, från byggande till senare drift och underhåll, ska ske så hållbart som bara är möjligt, kommenterar Fredrik Åkesson, ansvarig på Ikano Kontor. Bakom Ideon Gateway står Ikano Kontor som äger drygt 50 procent av beståndet i Ideon Science Park. Arbetet med geoenergianläggningen påbörjas omgående och beräknas vara färdigt september 2012. Byggnader blir alltmer självförsörjande

En tydlig trend i världen går mot allt mer energieffektiva byggnader; såväl kontor, skolor, sjukhus som bostäder. Det kommer också att bli allt vanligare att byggnader konstrueras så att de ska kunna producera sin egen energi och bli självförsörjande, eller t o m kunna leverera energi till elnätet. Det är några av slutsatserna och visionerna i rapporten ”The rise of local energy communities”, som Skanska publicerat. I rapporten medverkar kända forskare, arkitekter och politiker såväl som Skanskas egna energi- och miljöexperter. Runt om i världen växer nu nya eller renoverade byggnader, och i en del fall hela samhällen, upp som är så effektivt byggda att de inte behöver tillföras någon externt producerad energi alls. I en del fall integreras dessa med solpaneler eller småskalig vindkraft så att byggnaden faktiskt producerar mer energi än vad som används – energi som då skulle kunna levereras till elnätet. Dessa samhällen kan kallas ”local energy communities” och de människor som lever och verkar där blir ett slags moderna, urbana energibönder - ”urban energy farmers”. – Idag är det ännu ovanligt och högst frivilligt att ”odla” sin egen energi, men i framtiden tror jag att det kommer att bli obligatoriskt. På olika håll i världen, bland annat EU, planeras lagstiftning som kommer att kräva självförsörjande byggnader. Idag drivs utvecklingen av individer, men snart kommer regler och standards att öka trycket rejält, säger Johan Gerklev, miljöchef i Skanska Sverige och en av dem som medverkar i rapporten. Hyllie ska bli klimat-smartaste stadsdelen

Malmö stad har tillsammans med E.ON och VA SYD skrivit på ett gemensamt klimatkontrakt för Malmös nya område Hyllie. Och målsättningen för klimatkontraktet är hög; Hyllie ska bli den klimatsmartaste stadsdelen i Öresundsregionen och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Energismartare kultur-historiska byggnader

Ett nytt forskningsprogram från Energimyndigheten siktar på att skydda kulturhistoriska byggnader vid energieffektivisering. Satsningen löper över fyra år och myndigheten har avsatt sammanlagt 40 miljoner kronor till programmet. Energieffektiviseringen i kulturhistoriska byggnader är eftersatt. De begränsade insatserna för energisparande motiveras ofta med hänvisning till riskerna för förvanskning och negativa effekter på inneklimat och byggnad, men energieffektivitet i byggnader behöver inte stå i motsats till god byggnadsvård. Energimyndighetens nya forskningsprogram ”Spara och bevara” ska därför ta fram en bestående kunskapsgrund för varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader. – Genomtänkta och varsamma åtgärder för energieffektivisering bidrar inte bara till att sänka energiförbrukningen och energikostnaderna, utan också till fastig-hetens bevarande på lång sikt, säger Kenneth Asp, expert vid Energimyndigheten. Newsec Asset Manage-ment satsar grönt

Fastighetsförvaltaren Newsec Asset Manage-ment har som en av de första i branschen miljöcertifierats enligt ISO standard 14001. Vidare har Newsec Asset Management blivit medlemmar i Sweden Green Building Council för att kunna utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. I samband med miljöcertifieringen lanserar Newsec Asset Management två nya miljötjänster – miljöklassificering av fastigheter samt en miljöredovisningstjänst. Vidare utreds möjligheterna att introducera gröna hyresavtal. – Det känns helt rätt för oss att bli den gröna förvaltaren. Vår nyanställda Miljökoordinator Carl-Robert Kårell, är redan i fullt fart med att miljöklassificera ett flertal fastigheter i nära samarbete med våra uppdragsgivare, säger Ove Nordqvist, Chef Affärs- & Verksamhetsutveckling på Newsec Asset Management. Vindkraften slår rekord i sverige

Elproduktionen från vindkraft ökade under 2010 med 40 procent jämfört med 2009 och det motsvarade 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige. Totalt installerades 304 nya vindkraftverk 2010 med en samlad effekt på 603 MW, vilket i reella tal är den största utbyggnaden hittills. – Det är glädjande att Sverige expanderar den förnybara elproduktionen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Mattias Wondollek, projektledare Svensk Vindenergi. I Sverige fanns i slutet av 2010 totalt

1 720 vindkraftverk med en total effekt på 2 163 MW. Totalt producerade vindkraften 3,5 TWh el, motsvarande 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige. Energimyndigheten har tidigare bedömt att det behövs mellan 3 000 och 6 000 vindkraftverk för att vindkraften år 2020 ska producera 30 TWh, vilket är Svensk Vindenergis mål och motsvarar 20 procent av den nuvarande elanvändningen. I EU installerades 9 259 MW vindkraft under 2010, tio procent mindre än under 2009, enligt statistik från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA.EU:s vindkraft motsvarar nu 5,3 procent av elanvändningen i EU. – Det är märkligt att Sverige, med sina mycket goda förutsättningar, inte ens har hälften så stor andel vindkraft som EU. Och lika märkligt att EU som helhet planerar att öka andelen vindkraft till 14 procent år 2020 medan Sverige enligt prognoserna bara hamnar på åtta procent, säger Annika Helker Lundström, vd i Svensk Vindenergi. Den årliga installationen av vindkraft i EU har ökat under de senaste 15 åren, från 814 MW år 1995 till 9 259 MW år 2010, en årlig marknadstillväxt på i genomsnitt 17,6 procent. Vid utgången av 2010 fanns det totalt 84 074 MW vindkraft i EU, en ökning av den samlade kapaciteten med drygt tolv procent under det senaste året. Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike och Storbritannien har mest vindkraft i EU.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter