Norra älvstranden

Norra Älvstranden ligger på Hisingen som är Sveriges fjärde största ö med en totalarea om ca 20 000 ha. Av Göteborgs totalt ca 500 000 invånare finns ca 130 000 bosatta på Hisingen.

Utifrån verksamhetsperspektiv finns en koncentration på Hisingen längs E:6 an samt på Norra Älvstranden. Vi har i denna analys valt att belysa följande områden: Eriksberg, Sannegårdshamnen samt Lindholmen.

Gemensamt för samtliga områden är att det är gamla varvs och industribyggnader som får ge vika för främst kontor och bostäder. Området har främst utvecklats genom det kommunala bolaget Norra Älvstranden Utvecklings AB som har fått uppdraget av Göteborgs stad.

Under de senaste 10 till 15 åren har omvandlingen skett från industri och båtvarv till bostads- kontors- och utbildningsändamål. När varvsepoken tog slut i Göteborg på 1970-talet skulle cirka 750 000 kvm mark utvecklas till något nytt. I början av 1990-talet presenteras tankegångarna för den första etappen i utställningen ”Eriksberg- visioner i hamn”. På Eriksbergsområdet stod 1992 de första bostäderna och Hotell 11 klart. I dagsläget är det mesta utvecklat kring Lindholmen och Sannegården medan det i Eriksberg fortfarande är en bit kvar innan alla byggnader är på plats.

Eriksberg

Eriksberg ligger närmast Älvsborgsbron av områdena på Norra Älvstranden. Det var här konverteringen från industri började med att Blå Hallen, Villan, Sjöporten och Snickeriet byggdes om för att numera inhysa hotell, kontor mässhall med mera.

Området kring dockan håller som bäst på att exploateras med bostäder och inom en tioårsperiod skall här finnas 2 000 bostäder. Det byggs både egna hem, bostadsrätter och hyresrätter inom området. En ny hållplats för Älvsnabben har minskat avståndet till centrum och närheten till Färjenäsparken gör att området har både bra kommunikationer som rekreationsmöjligheter.

Eriksbergs köpcentrum är ett resultat av den expansion av bostäder och verksamheter som skett på Norra Älvstranden. Köpcentret rymmer bl a Coop, Systembolaget, Expert Stormarknad, Apoteket m fl.

De kontor som finns i området finns främst inom Snickeriet samt gamla Eriksbergs huvudkontor. Snickeriet har cirka 4 800 kvm kontor och Eriksbergs huvudkontor nästan 6 000 kvm.

Kontorshyran inom området ligger främst mellan 800 – 1 500 kr/kvm och vakansnivån ligger kring 7-9%.

Sannegårdshamnen

Sannegårdshamnen som till övervägande del består av bostäder med de flesta upplåtelseformer är lokaliserat mellan Eriksberg och Lindholmen. På båda sidor om hamnkanalen finns bostadsbebyggelse, på den västra nyare med inspiration av kvarters- och trädgårdsstaden och på den östra sidan Slottsberget med sin villabebyggelse.

Den östra delen av Sannegårdshamnen är helt färdigställd medan den västra delen är i slutskedet. Framöver kommer Inre Sannegården att exploateras för att binda samman de västra och östra delarna. Tanken är att cirka 300 lägenheter skall uppföras här tillsammans med en vårdcentral. I Sannegården öppnade i oktober 2010 Ica Kvantum en nyuppförd butik.

Lindholmen

Lindholmen som finns lokaliserat öster om Sannegården är kärnan i utvecklingen av verksamhetslokaler på Norra Älvstranden. Idag finns det cirka 250 företag på Lindholmen med fokus på mobil kommunikation, intelligenta fordon och modern medieindustri. Bland företagen återfinns ett flertal Volvobolag, Ericsson, IBM, Semcon och SVT.

I direkt anslutning till företagsklustret ligger Campus Lindholmen. Där finns Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola med egna och samverkande utbildnings- och forskningsverksamheter. Campus Lindholmen innehåller också ett tiotal gymnasieskolor och kvalificerad yrkesutbildning. I dagsläget finns cirka 16 000 personer som arbetar inom området. Byggnadsmässigt har under perioden Norra Älvstranden Utvecklings AB renoverat och moderniserat de gamla varvsbyggnaderna till moderna kontors och verksamhetslokaler. Av nyproduktion som skett från år 2000 och framåt kan nämnas Ericssons byggnation om 37 000 kvm längst ut på Lindholmspiren. Andra byggnationer är för Sigma och Semcon samt det hus som heter Navet 1 som ligger i anslutning till Ericssons byggnad. Av de projekt som färdigställts under senare tid kan nämnas Lindholmspiren 3 som färdigställdes under 2010. Byggnaden inrymmer 20 000 kvm kontor, butiker och mötesplatser. Byggnaden är sammanlänkad med Navet som har liknande arkitektur. Ett annat projekt som håller på att färdigställas är den så kallade Kuggen som Chalmersfastigheter håller på att uppföra. Projektet omfattar 4 200 kvm och kommer främst vara en resurs för Chalmers vidareutveckling av Campus Lindholmen. Kuggen är tänkt att fungera som en mötesplats för samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Inflyttning beräknas ske från april till oktober 2011.

I dagsläget ligger vakansnivån på cirka 10-12 % för kontor exklusive de nya ytorna i Kuggen samt Lindholmspiren 3. Vakanserna finns företrädesvis i de lite äldre byggnaderna.

Kontorshyrorna för området är högst i de nyproducerade byggnaderna där hyran kan sägas bestämmas av produktionskostnaden vilket innebär hyror mellan 2 300- 2 600 kr/kvm. I de byggnader som är relativt nya och yteffektiva ligger hyresnivåerna i intervallet 2 000-2 300 kr/kvm medan genomsnittet för de äldre, ombyggda ligger kring 1 200-1 700 kr/kvm givetvis beroende på storlek och kvalité.

Ett hotell på Lindholmen har planerats i många år. Nu är det klart för byggstart, då Älvstranden Utveckling slutfört förhandlingarna med Skanska och Winn.

Hotellet kommer att ligga vid Lindholmspiren och dess varumärke blir Radisson Blu – med tillägget Riverside Hotel. Förutom 266 hotellrum kommer hotellet också erbjuda restaurang och bar samt 150 kvm mötesplats med spa och friskvård. Hotellet planerar ta emot de fösta hotellgästerna under hösten 2013.

Utöver de projekt som är planerade och pågår på Norra Älvstranden och inom hamnområdet är den nya stadsdelen som planeras i Kvillebäcken ett av de större projekten. Byggnationen av en ny stadsdel i Kvillebäcken påbörjades under 2010. Det planerade projekten omfattar 1 600 lägenheter, butiker och verksamhetslokaler. Den nya stadsdelen kommer att utvecklas och byggas av ett konsortie bestående av sex bygg- och fastighetsbolag; HSB, Derome, Wallenstam, Ivar Kjellberg, NCC samt Veidekke.

Slutsats

Norra Älvstranden har under en snart 20-årig period haft en utveckling från varvsområde till ett verksamhetsinriktat område med stora inslag av boende med alla upplåtelseformer. Såväl hyresgäster och fastighetsinvesterare har insett att Norra Älvstrandens utveckling kommer att fortskrida och bidra till att området kommer att anses attraktivt både ur etableringssynpunkt men även vad gäller boende. Nuvarande större etablerade företag drar till sig ytterligare företag vilket skapar en positiv utveckling.

Även om kommunikationen över älven tidigare inte varit den bästa har detta underlättats med hjälp av nya busslinjer samt tätare turer över älven med båt. En stationär älvförbindelse i form av bro eller dylikt kommer att göra området än mer populärt och attraktivt.

Kontorsvakanserna på Älvstranden ökade under tiden efter finanskrisen 2008, främst på grund av problemen inom bilindustrin. Detta gjorde även att hyrorna sattes under press vilket ledde till något lägre eller rabatterade hyror.

I takt med att konjunkturen och bilindustrin gått allt bättre under 2010 kan en viss försiktig optimism skönjas vilket torde innebära att efterfrågan på lokaler tar fart igen och därmed även en uppjustering av hyresnivåerna.

Snitthyror

Kontor Lindholmen

A-läge samt nyproduktion: 1 600-2 600 kr/kvm

B-läge samt äldre: 1 200-1 700 kr/kvm

Butik köpcentrum:

A-läge: 1 300-2 500 kr/kvm

Industri:

A-läge: 500-800 kr/kvm

B-läge: 350-500 kr/kvm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter